G?nel ?JD?RQIZI."Atalar s?zl?ri " (Esse)

17-06-2015, 14:05
896

http://s017.radikal.ru/i404/1506/59/a6ad59b98794.jpg


D?d?-babalar?m?z zaman-zaman c?surlu?u, igidliyi, d?zl?y? v? m?rdliyi il? ad ??xarm??lar. Bir ?ox m?sb?t m?ziyy?tl?ri il? az?rbaycanl? ki?il?r h?mi?? ba?qa mill?tl?rin ki?il?rind?n f?rql?nmi?l?r. Onlar?n d?y?rli k?lamlar?, fikirl?ri bu g?n ham?m?z t?r?find?n “atalar s?zl?ri” ad? alaraq dill?r ?zb?rin? ?evrilib. H?min d?vrl?rd? atalar?m?z indiki kimi savadl? olmasalar da, onlar?n d?nyag?r??l?ri, intellekt s?viyy?l?ri, s?yl?dikl?ri fikirl?r – “atalar s?zl?ri” g?n?m?zd? d? ?z ?h?miyy?tini saxlamaqdad?r. Onlar?n b?zil?ri m?asirlikl? s?sl??ir, b?zil?ri is? ?st-?st? d??m?r. Atalar s?zl?rini d?rind?n t?hlil ed?nd? ortaya el? maraql? faktlar ??x?r ki, insan? d???nm?y? vadar edir. D???n?nd? d? ?r?yini qorxu b?r?y?r. “Yuxar?ya bax?rsan b??, a?a??ya bax?rsan saqqal”. Atalar?m?z pul haqq?nda el? fikir y?r?d?bl?r ki, t?zadl? m?qamlar ortaya ??x?b. “Pul ?l ?irkidir”, “Pul h?r ?eydir”, “Pul k?s?ni q?l?nc k?sm?z” v? s. v? i. s?yl?yib atalar?m?z. Bir anl?q d???n?n. Pulun h?r ?ey olmas?na inam?n y?ks?k oldu?u c?miyy?timizd? pulun ?l ?irki olmas? q?na?tin? g?lm?k ???n g?r?k s?feh v? d?li olasan. Y?qin ki, atalar?m?z “pul ?l ?irkidir” dem?kl? g?ncl?ri s?namaq ist?yibl?r. Q?rara g?libl?r ki, n?yin d?z, n?yin yaln?? oldu?una ?z?m?z q?rar ver?k. Buna ba?qa m?vqed?n d? yana?maq olar. “Pul ?l ?irkidir” – deyimi kas?b atalar?m?za, “pul h?r ?eydir” is? varl? atalar?m?za m?xsus olub. “El qalxd?, s?n d? qalx”, “El ke?diyi k?rp?d?n s?n d? ke?” deyib insanlara birlik, h?mr?ylik a??layan atalar?m?z “palaza b?r?n, eln?n s?r?n”m?yi m?sl?h?t ed?nd?, g?r?s?n, n?yi n?z?rd? tutublar?! Haz?rk? ??raitd? hans?sa kas?b?n varl? qon?usuna bax?b “palaza b?r?n?b, eln?n s?r?n”m?si olduqca q?liz m?s?l?dir. Sa? olsun atalar?m?z. He? n?yi yaddan ??xarmay?blar. Onlar “??l?m?y?n di?l?m?z”, “?? insan?n c?vh?ridir”-dey?r?k ?m?y?, z?hm?t? y?ks?k qiym?t veribl?r. Bu g?n i?l?m?yib di?l?y?n varl? insanlar?n qan-t?r i?ind? ?ziyy?t ??kib ??r?k pulu qazanan insanlarla m?qayis?d? daha rahat h?yat s?rm?l?ri atalar?m?z?n s?zl?rinin t?sir g?c?n? azald?b v? onu c?l?zla?d?r?b. Dahi F?zulimiz s?z? nec? b?y?k d?y?r veribs?, atalar?m?z da s?z? el? uca tutublar. “S?z dan???qdan ke??r”, “S?z?n do?rusu d?miri d?l?r”, “S?z?n yax??s? baldan dadl?d?r”. ?ox t??ss?f ki, onlar s?zl? pulun bir-birind?n n? kimi as?l? oldu?una fikir verm?yibl?r. ??nki, pulun olmasa n? s?z dan???qdan ke??r, n? d?miri d?l?r, n? d? ki, baldan ?irin olar. ?z k?ram?tli s?zl?ri il? bir zamanlar insanlar? do?ru yola ??k?n atalar?m?z haradan bil?ydil?r ki, vaxt g?l?c?k, z?man? bel? t?rsin? d?n?c?k? ?mid edir?m ki, atalar s?zl?rimiz mane?l?r? baxmayaraq, bundan sonra da yolunu azm?? insanlara yolunu tapmaqda k?m?k ed?c?k. Nec? dey?rl?r:”Yoldan ??xmaq eyib deyil, yola g?lm?m?k eyibdir”.
03.08.2009


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: