N?zak?t B?D?ROVA."B?dbinlik, ?midsizlik, q?m-k?d?r kimi c?h?nn?m? xas v?sfl?r ?eytan?n bir hiyl?sidir" (M?qal?)

12-01-2014, 11:22
2 348

Nəzakət BƏDİROVA."Bədbinlik, ümidsizlik, qəm-kədər kimi cəhənnəmə xas vəsflər şeytanın bir hiyləsidir" (Məqalə)

B?zi insanlar h?yatlar?nda q?m-k?d?r olmad?qda h?yat?n dad?n?n v? z?vq?n?n olmad???n? d???n?r?k yan?l?rlar. Daima bu ?hval-ruhiyy?d? olma??n z?r?r v? s?x?nt? verdiyini d???nm?d?n bu c?r ya?amaqda davam edirl?r. Bu is? ?eytan?n ?n b?y?k yalanlar?ndan biridir. ?eytan bu hal? insanlara c?lbedici g?st?r?r?k d?rk etm?l?rin? v? h?qiq?ti g?rm?l?rin? mane olur. Allah insanlar?n d??d?y? bu v?ziyy?ti Quranda bel? bildirir:
... ?eytan onlara etdikl?ri ?m?ll?ri g?z?l g?st?rib onlar? haqq yoldan ??xartd?. Halbuki, onlar g?z?a??q adamlar idil?r. (?nk?but sur?si, 38)
G?r?nd?y? kimi, ?eytan a?l? z?if adamlar?n q?mgin olmalar?na v? s?x?nt?l? h?yat ya?amalar?na b?y?k t?sir edir. ?eytan verdiyi v?sv?s?l?rl? insanlar? aldad?r v? s?x?nt?lara sal?r. Onu dinl?y?nl?ri q?mginlik t?lqini il? Allah’dan v? Onun ay?l?rind?n daima uzaqla?d?r?r v? onlar?n (Allah’? t?nzih edirik) Allah’a ?syan etm?sin? nail olur.?eytan g?n ?rzind? verdiyi t?lqinl?rl? insanlarda diqq?t da??n?ql???, unutqanl?q, diqq?ti c?ml?m? pozuntusu meydana g?tirir. Ona g?r?, b?zi insanlar d?nyaya g?li? m?qs?dl?rini unudur, Allah’a qulluq etm?li olduqlar?n? qavram?rlar. ?eytan?n b?dbinlik, ?midsizlik, q?m-k?d?r kimi c?h?nn?m? xas v?sfl?ri q?mginlik psixologiyas? t?lqini il? onlar?n beynin? yeritdiyini anlam?rlar. Bu t?lqinl? b?zi insanlar Allah’a t?v?kk?l ed?r?k rahat ya?amaq ?v?zin? ?zl?rini sonsuz s?x?nt?lara sal?rlar. Halbuki, diqq?t v? ??ur a??ql??? a??l v? f?ras?t, problemi sezib h?ll etm? qabiliyy?ti, g?z?l ?xlaq, nitq v? h?r?k?tl?rd? hikm?t, g?cl? ??xsiyy?t, daimi sevinc v? nikbinlik qazand?r?r.Q?mgin ?hval-ruhiyy? insanda ??urlu v? ya ??ursuz t?lqinl? formala??r. Ona g?r?, hissl?r? qap?lma??n – a?lama??n, k?d?rl?nm?yin, q?z?bl?nm?yin – irad?d?n k?nar oldu?unu, bunun ?hd?sind?n g?lm?y? g?c? ?atmad???n? iddia ed?nl?r d? s?mimi d???nd?kd? bunun ?sass?z oldu?unu g?r?rl?r. M?s?l?n, a?layan, k?d?rli insana b?y?k m?bl??d? pul v? ya ba?qa ciddi m?nf??t t?klif etdikd? bu insan ist?y?rs?, bird?n-bir? sevin? bildiyini v? bu ?hval-ruhiyy?d?n asanl?qla ??xa bildiyini g?st?rir. Ona g?r?, insan?n ?eytan?n t?lqini il? d??d?y? romantik ?hval-ruhiyy? h?m ?traf?na qar?? vicdans?zl?qla davranmas?, h?m d? Allah’?n Quranda x?b?r verdiyi kimi, ?z?n? z?lm etm?sidir.Ancaq romantik insanlar bu h?qiq?ti qavram?rlar. Onlar daima k?d?rli v? ?midsiz ?hval-ruhiyy?d?dirl?r. H?mi?? k?d?rl?nm?y?, s?x?nt? ke?irm?y? s?b?b tap?rlar. ?slind?, bu insanlar ?z ?ll?ri il? ?zl?rin? z?lm edirl?r.Bu c?r insanlar romantik ?hval-ruhiyy?d?n ??xmaq, bu x?st?likd?n xilas olmaq ???n ?eytan?n v?dl?rin?, yalanlar?na qar?? ay?q olmal?, a??llar? v? vicdanlar?n? a??q tutmal?d?rlar. Bu is? ancaq insan?n iman? ?l??s?nd? m?mk?nd?r.Q?mgin, h?ddind?n art?q romantik, b?dbin insanlar d?nyadak? g?z?llik v? nem?tl?rin f?rqin? varm?rlar. ?traflar?nda min bir c?r g?z?llik var ik?n onlar h?r ?eyin daima m?nfi t?r?fl?rini g?r?r, daha da k?d?rl?nirl?r. Halbuki, Allah r?hm?ti v? ??fq?ti il? insanlar ???n d?nyada bir ?ox nem?t yaratm??d?r. A??ll? v? vicdanl? m?minl?r bunlar? d?rhal g?r?b nem?tl?rin sevinci il? Allah’a ??k?r edirl?r. Bir insan b?t?n h?yat?n? ya ?ox k?skin, a??q ??urla v? ya da yar?a??q v? ya tam qapal? ??urla ke?ir? bil?r. Ancaq Allah Quran?n bir ?ox ay?si il? iman g?tir?nl?ri diqq?tli olma?a ?a??r?r. Quran ?xlaq? il? ya?amaq ancaq tam a??q ??urla m?mk?nd?r. M?min ancaq k?skin a??l v? a??q ??urla vicdan?n h?ssas ola bil?r. Allah’? ?ox sevm?k, Allah’dan qorxub-??kinm?k, g?z?l ?xlaq? t?f?rr?at? il? m?nims?m?k, ?slam ?xlaq?n? layiqinc? t?bli? etm?k, yax??l??? ?mr edib pislikd?n ??kindirm?k, xeyir i?l?rd? yar???b ?n? ke?m?k v? m?s?lmanlara t?qvada ?rn?k olmaq ???n bu ??rtdir.??uru yar?a??q v? ya tam qapal? ya?ayan insanlar da var. Bu c?r insanlar?n ?sl m?nada iman? qavramas? v? Allah’?n raz? oldu?u kimi ?st?n ?xlaql? olmas? m?mk?n deyil. Bu, ancaq s?mimi m?s?lman?n h?yat t?rzidir. ?man g?tir?n h?r insan bu h?qiq?t ?z?rind? laz?m?nca d???n?b Allah’?n l?tf etdiyi bu imkandan tam istifad? etm?k ???n s?y g?st?rm?lidir. Unutmamal?d?r ki, qapal? ??ur insana he? bir fayda g?tirm?z. ??urun qapanmas? insana rahatl?q, dinc?lm? verm?diyi kimi, n?fsin d? i?in? yaram?r. ?ksin?, insan?n h?yat s?viyy?sin? ?ox m?nfi t?sir edir. ?st?lik, insan?n Quran ?xlaq? il? layiqinc? ya?amamas?na v? Allah’?n sevdiyi ?m?li etm?m?sin? s?b?b ola bil?r. K?skin diqq?t v? tam ??ur a??ql??? is? h?m d?nyada b?y?k rahatl??a, h?m d? - Allah’?n izni il? - axir?td? nem?t? v?sil? olacaq.Allah ??tinlik v? s?x?nt?n? insanlara ona g?r? verir ki, Ondan ba?qa s???n?lacaq g?c olmad???n? g?rs?nl?r v? do?ru yolu taps?nlar. Ancaq ?eytan insanlar?n bu hikm?ti g?rm?sin? mane olur v? onlar?n q?lbl?rini s?rtl??dirir. ?slind?, bu, Allah’?n r?hm?tidir. Bel? v?ziyy?td? d?rhal Allah’? xat?rlay?b, Ona y?n?lib yard?m ist?m?k v? m?sib?t? qar?? s?bir etm?k Allah’?n raz? qald??? ?m?ldir. Allah s?mimi ??kild? Ona s???nan qullar?n? yard?m? il? d?st?kl?y?c?yini bildirmi?dir. Hz. Muh?mm?din (s.?.v) dostu il? birlikd? arxas?nca d???n inkar??lardan gizl?nm?k m?qs?dil? ma?araya s???nd??? vaxt etdiyi ?st?n ?m?l bu sah?d? b?t?n insanlara g?z?l n?mun?dir. Allah Quranda Pey??mb?rimizin (s.?.v) bu ?m?lini bel? bildirir:
?g?r siz ona k?m?k etm?s?niz, Allah ona k?m?k g?st?rmi?dir. Nec? ki, kafirl?r onu iki n?f?rd?n biri olaraq ??xartd?qlar?, h?r ikisi ma?arada oldu?u v? ?z dostuna: “Q?m yem?, Allah biziml?dir!” –dediyi zaman (g?st?rmi?di). O vaxt Allah ona bir arxay?nl?q nazil etmi?, onu sizin g?rm?diyiniz ?sg?rl?rl? m?dafi? etmi?, kafirl?rin s?z?n? al?altm??d?. Yaln?z Allah’?n s?z? ucad?r. Allah yenilm?z q?vv?t, hikm?t sahibidir! (T?vb? sur?si, 40)


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: