Deb?t: ??fa EYVAZQIZI (G?d?b?y).Yeni ?eirl?r

22-01-2014, 06:52
2 259

Debüt: Şəfa EYVAZQIZI (Gədəbəy).Yeni şeirlər

??fa EYVAZQIZI (Kaz?mova ??fa Eyvaz q?z?) 1987-ci ild? G?d?b?y rayonunun Qo?abulaq k?ndind? d?nyaya g?lmi?dir. ?lk t?hsilini do?ma k?ndind? alm??d?r. 2003-c? ild? Bak? Q?zlar Universitetin? daxil olmu?, h?min universiteti f?rql?nm? diplomu il? bitirmi?dir. 2007-ci ild? Az?rbaycan D?vl?t Pedaqoji Universitetin? magistraturaya q?bul olmu? v? 2009-cu ild? h?min universiteti d? f?rql?nm? diplomu il? bitirmi?dir. 2012-ci ild?n Az?rbaycan D?vl?t Pedaqoji Universitetinin dissertant?d?r. T?hsil Probleml?ri ?nstitutunun Kurikulum M?rk?zinin b?y?k elmi i??isidir.
B?dii yarad?c?l??a h?l? u?aq ya?lar?nda ba?lam??, heca v?znind? bir ?ox ?eirl?r yazm??d?r. Universitetd? t?hsil ald??? m?dd?td? “Humay” poeziya d?rn?yinin f?alar?ndan olmu?, bir s?ras m?tbu orqanlarda ?eirl?ri ?ap olunmu?dur. 2006-c? ild? “Ke?? bils?m bu s?na??” adl? ilk ?eir kitab? ?apdan ??xm??d?r. Yarad?c?l???n?n ilk ill?rind? heca v?znind? ?eirl?r yazma?a ?st?nl?k vers? d?, sonralar s?rb?st v?znd? daha ?ox yaz?b yaratm??d?r.

***
Ka??z g?mil?r kimi
Didilir ?midl?rim
G?zl?rimin ya??nda.
M?n g?r?r?m taleyin
Sonu nec? olacaq
?mr?m?n bu ba??nda.
Varsa acl?q, s?fal?t
Sevinc q?rar tutarm?
Yurdumun yurdda??nda?
Torpaq h?l? ?sirs?,
Yad?n d?rnaq alt?nda
S?yl?, n?l?r qalacaq
G?ncliyin yadda??nda?!

02.01.2014.
***
Adam…

H?l? n? yazm??am, m?n s?n? dair?!
B?t?n s?tirl?rin ?nvan?, adam.
Yen? g?l, bu yollar sevinsin bir az,
Salxaq xatir?l?rin mehman?, adam.

S?n ?mid yeris?n yet?n arzumun,
Korun ocaqlarda t?t?n arzumun,
Bir r?smin x?ttind? it?n arzumun
Z?rr?d?n ba?layan ?mman?, adam.

?nvans?z ?eirl?r bit?c?k s?nd?,
?m?r bir g?n kimi ?t?c?k s?nd?,
N?m ??k?n n?z?rl?r it?c?k s?nd?,
Bu g?n?n sabahk? g?man? adam…
07.12.2013


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: