"G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin n?vb?ti toplant?s? ke?irilib

17-01-2015, 13:33
877

"Gənc Ədiblər Məktəbi"nin növbəti toplantısı keçirilib

14 yanvar 2015-ci il tarixd? Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin Nat?van Klubunda "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin n?vb?ti toplant?s? ke?irilib.T?dbiri giri? s?z? il? a?an Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin g?ncl?r ?zr? katibi, "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin r?hb?ri R??ad M?cid ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlayaraq, yeni ?zv olmaq ???n t?dbir? t??rif buyuran g?nc yazarlara ?d?bi birliyinin inki?af tarixi haqq?nda m?lumat verib, daha sonra is? t?dbirin qona?? Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ayl?q ?d?bi-b?dii orqan? "Az?rbaycan" jurnal?n?n Poeziya ??b?sinin m?diri Q???m N?c?fzad?nin h?yat v? yarad?c?l??? haqq?nda ?z fikir v? duy?ular?n? b?l???b.K?tl?vi informasiya vasit?l?rinin n?may?nd?l?rinin i?tirak? il? ke?iril?n t?dbird? "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin r?hb?ri R??ad M?cid, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin T?qa?d Fondunun t?qa?d??s?, "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin M?sul katibi, g?nc yazar Emin Piri v? dig?r qonaqlar i?tirak edibl?r.
G?nc ?dibl?r M?kt?binin koordinatoru, ?air Emin Piri Q???m N?c?fzad?nin poeziyas? il? ba?l? d???nc?l?rini b?l???b:"Q???m N?c?fzad? haqq?nda saatlarla dan??maq olar. Amma m?n onun ?eirl?rind?ki bir maraql? m?qama toxunmaq ist?yir?m. ?oxlar? dilimizin z?ngin olmamas?ndan, s?z bazas?n?n z?ifliyind?n ?ikay?tl?nir. Eyni zamanda yeni s?z yarad?c?l???na, dialekt v? l?hc?l?rd?n istifad?y?, k?hn?lmi? s?zl?rin dirilm?si c?hdl?rin? barmaqaras? bax?rlar. Bunlar? ?d?bi dil normalar?n?n pozulmas?, yaxud geni? oxucu k?tl?sinin anlamamas? il? ?sasland?rma?a ?al???rlar. Fikrimc?, dili z?nginl??dirm?k ???n dialektl?ri, s?radan ??xm?? s?zl?ri yenid?n canland?rmaq, l???t t?rkibin? yeni s?zl?r g?tirm?k laz?md?r. Bu m?nada Q???m m??llimin ?d?biyyata, ?mum?n, dilimiz? xidm?ti dan?lmazd?r. ?ks?r ?eirl?rind? dialektl?rd?n, ?iv?l?rd?n yararlan?r. Bu ?eirl?rd? m?n? tan?? olmayan xeyli s?zl? rastla?m??am. Q???m N?c?fzad?nin ?eirl?rin? ?irinlik g?tir?n bir m?qam da s?zl?rin b?z?n orfoepik qaydada yaz?lmas?d?r".
T?dbirin sonunda xatir? ??kill?ri ??kdirilib


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: