Hasan AKAR (T?rkiye C?mhuriyyeti, Tokat)."B?R KI? G?N? VAH?ET? HOCALI" (Makale)

30-01-2014, 07:32
2 581

Hasan AKAR (Türkiye Cümhuriyyeti, Tokat)."BİR KIŞ GÜNÜ VAHŞETİ HOCALI" (Makale)

Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?i-K?MBET Dergisi ad?na kat?ld???m, Nev?ehir’de yap?lan Uluslararas? 7.Kapadokya ?iir ??leni’nde pek ?ok de?erli ?air ve yazarla birlikte Azerbaycan’dan davet edilen ve g?yaben bizi iyi tan?yan iki edebiyat?? dostla tan??t?m: D?nya Gen? T?rk Yazarlar Birli?i Ba?kan? Ekber Go?al? ve Seher Ehmed. Azerbaycan sevgimizden olacak programlar?n baz? b?l?mlerine birlikte kat?l?p bol bol iki karde? ?lkenin k?lt?r ve sanat? ?zerine konu?tuk.
Ekber Go?al?, 1973 Azerbaycan-Tovuz do?umlu. Azerbaycan Prezidenti yan?nda Devlet ?darecilik Akademisi mezunu. Olduk?a aktif bir k?lt?r d?nyas?n?n i?inde. Azerbaycan-T?rkiye aras?nda adeta bir gen?lik k?pr?s? kurmaya ?al???yor. ?l? Yukusu (hikayeler) ve ?l?mlerin ?tesi (?iirler) adl? iki eseri var.
Azerbaycan’da yay?nlanan baz? kitaplar? onlar bize hediye ederken biz de na?izane kaleme ald???m?z ?iir kitaplar?m?zdan ve Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?i’nin yay?n? K?MBET Dergisi’nin ?zel say?lar?ndan takdim ettik.
S?z verdi?im ?zere otob?sle d?n?? yolculu?umda, y?rekleri T?rk D?nyas? sevgisiyle atan bu dostlardan Proje Ba?kanl???n? ve Genel Direkt?rl???n? Ekber Go?al?’n?n yapt??? ?amil Sabiro?lu ve Efsane Bayramk?z?’n?n ortak bir ?al??mas? “Bir K?? G?n? Vah?et Hocal?” eserini h?z?nle okuyarak Tokat’a geldim.
Eko Avrasya Yay?nlar? aras?nda 2013/3 say? kodu ile –D?nya Gen? T?rk Yazarlar Birli?i’nin patenti ile ??kan eser Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurba?kan?na ba?l? Sivil Toplum ?rg?tlerine Devlet Deste?i Konseyi’nin maddi deste?i ile ”Azerbaycan’?n maddi ve gayri-maddi miras?na kar?? Ermeni vandalizmi” isimli proje ?er?evesinde yay?nlanm??.
Ankara Sata Reklam Tasar?m Bas?n Yay?n Matbaac?l?k Org.Dan.?n?.?? ve D?? Tic.Ltd.?ti’nde 2012 Ekim ay?nda birinci hamur ka??da 137 sahife 1000 adet bas?lan eserin dan??manl???n? Prof.Dr.Nizami CAFEROV, Prof.Dr.Nejdet ?N?VAR, Hikmet EREN, ?bad M.H?SEYNOV, ?lham S.?SMAYYILOV, M?bariz H.GUL?YEV, edit?rl???n? Kerk?kl? dostlar?m?zdan Dr.?emsettin K?ZEC? ve Azerbaycan’dan benim Azerbaycan’da bas?m? yap?l?p da??t?lan: ”Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-? B?lb?l” eserimin de edit?rl???n? yapan Oktay HACIMUSALI karde?imiz ger?ekle?tirmi?.
Eserin ilk b?l?m?nde ,Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurba?kan? ?lham AL?YEV’in k?sa bir sunu?undan sonra de?erli dostum ,Avrasya Ekonomik ?li?kiler Derne?i Y?netim Kurulu Ba?kan? Hikmet EREN’in “?ns?z”? yer al?yor.
Kitab?n ?n kapa??nda o g?nlerin vah?etini sergileyen siyah beyaz bir resimle arka kapakta yer alan ?u dramatik ifadeler asl?nda eserin ?z?n? de ortaya koyuyor.Bu y?zden okumadan ?nce Ermeni katliamlar?yla ilgili yeni bir belgesel izlemeye haz?rl?kl? ve metanetli olman?z gerekiyor.
“Hocal? soyk?r?m zaman? 613 Azerbaycanl?:
106 kad?n,63 ?ocuk, 70 ihtiyar vah?ice katledilmi?tir. (Diri -diri yak?lm??,kafa derisi soyulmu?,boynu vurulmu?,g?zleri ??kart?lm??, gebe kad?nlar?n karn? s?ng?lenmi?tir)
8 aile son ki?isine dek mahvedilmi?, 25 ?ocu?un her iki velisi, 130 ?ocu?un velilerinden biri katledilmi?tir. 76 ?ocuk, toplam 487 ki?i sakat edilmi?, 1275 ki?i rehin al?nm??t?r. 150 k?z-gelinin kaderi ise hâlâ belirsiz kal?yor…”
Alt? b?l?mden olu?an esere ilaveler ve 60 foto?raf?n yer ald??? Foto?raflarla Hocal? b?l?m? de konulmu?.
?ki devlet bir millet olmakla gurur duyanlar?m?z?n Azerbaycan’daki 20 Ocak 1990 Bak? katliam?n?, Karaba?, Su?a, Hankendi ve Hocal?’da Ermeni ve Ruslarca hunharca yap?lan katliamlar? bilmemelerini d???nemiyoruz.BUG?N Azebaycan’?n ba?kenti Bak?’de ?ehitler H?yâbân?’ndaki me?hul k?z kabri, Hollanda’n?n Lahey kentinde bir an?t ve Bak?’ye ba?l? Hatayi il?esindeki kuca??nda ?lm?? yavrusuyla d?nyaya olup bitenleri hayk?ran “Ana harayi (Anne ???l???) an?t? gelip ge?ene ve y?k?lmad??? m?ddet?e gelece?e bu dram? daima anlatacakt?r.
Hocal?’da neler mi oldu? sorusuna bu eserde istedi?iniz cevaplar? g?zleriniz bu?ulanarak, y?re?iniz burkularak cevap alacaks?n?z.
1992 ?ubat’?n? 25’ini 26’s?na ba?layan gece Hankenti’ndeki eski Sovyet Ordusu’na ait 366.Motorize Alay?n?n ve Ermeni kasaplar?n?n Hocal?’y? tamamen yok etmesi ve kurtulmak i?in yal?nayak ka?an sade vatanda?lar?n insanl??a yak??mayan y?ntem ve i?kencelerle katledilmesiyle tarihteki yerini ald?.
O gece eski O?uz-T?rk yurdu Karaba?’?n en b?y?k kentlerinden biri olan Hocal? yerle bir edildi.
O gece k???k bebekler bile kur?una dizildi,anne karn?ndaki bebekler d?nya ?????n? hen?z g?rmeden ac?mas?zca s?ng?lendi.
O gece elleri k?nal?, mavi g?zl? kad?nlar, selvi boylu gelinler d??man eline ge?memek i?in ”?erefimiz, namusumuz bizim i?in her ?eyden ?nemlidir” deyip kendilerini kayalardan att?lar.
O gece T?rkleri kendilerine d??man ilan etmi? Andranik’in torunlar? olan sakall? Ermeni militanlar? kad?n, ?ocuk, ya?l? demeden kar??lar?na ??kan b?t?n insanlar? katlettiler.
O gece bununla yetinmeyen Ermeni ?eteciler, cesetlere bile hakaret etmekten, onlar? tan?nmaz, ?irkin hale getirmekten ?ekinmediler.
O gece ana-babas?n? g?zleri ?n?nde kaybeden ?ocuklar hayat?n en ac? darbesini ald?lar.Bir daha anne kuca??,baba ?efkati g?remeyecekleri i?in o g?n? nefretle anarak b?y?d?ler.
Oysa yeri geldi?inde d??man?n? affetmeyi bilen T?rkler en mazlum insanlara,kendilerini ”zavall? “gibi sunan Ermenilere bile kendi topraklar?nda ya?amaya m?saade etmi?lerdi.Ama onlar nank?r ??kt?lar.
Bug?n “Ermeni soyk?r?m?” meselesini kendi ilgi ve ??karlar? i?in destekleyen baz? Bat? ?lkelerindeki siyasiler ve Ermeni yalanlar?n? savunan bir tak?m g??ler nedense Anadolu’da, Da?l?k Karaba?’da, Hocal?’da ya?anan vah?eti, bir milyondan fazla m?ltecinin dram?n? g?rmezlikten geliyorlar.
?lkemizde de 1896 y?l?ndan beri devam eden Ermeni zul?mlerini, 1914-1920 y?llar? aras?ndaki a??r mezalimleri her nedense kimse art?k bilmiyor. Onun i?in olsa gerek a?alar?ndan ald?klar? ?? be? kuru? ulufe kar??l??? “Hepimiz Ermeniyiz” pankartlar? ile y?r?yorlar. Bu rahat ?lkede ya?ayan, k?peksiz k?y bulan zavall?lar Karaba?’daki, Hocal?’daki Bak?’deki katliamlar?n i?inde olsalard? b?rak?n pankart, d?viz ta??may? altlar?na ederek ka?arlard?.
Akl? ba??nda biri ??k?p da demedi ki bu ta?eronlara, PKK uzant?lar?na. ”Buras? size yetmiyor. Gidin de Ermenistan’daki karde?lerinizle bu d?vizleri beraber ta??y?n. Onlar sizi orada yere g??e de s??d?rmazlar“ diye.
Eserin 22. sahifesinde 1919-1920 y?llar?nda Ermeni Ta?naklardan Ohanes Apresyan’?n Kars’taki katliamlar? aktaran bir an?s?na yer verilmi?.
“…A?layan ?ocu?un sesinden yola ??karak g?r?nt?s?nden T?rk ailesinin evi oldu?u anla??lan bir ev y?k?nt?s?n? avlusuna geldim. Avlunun k??esinde ?l? bir kad?n yat?yordu. G?rtla?? kesilmi?ti. Kad?n?n ?zerinde bir ya?lar?nda bir k?z ?ocu?u duruyor ve ?l? kad?n?n memesinden s?t emme?e ?al???yordu. Tatar k?yleri bu ?ekilde temizlendikten sonra ben de tekrar Kars’taki eski alay?ma kat?lmak ?zere d?nd?m.”
76.sahifede o g?nleri ya?ayan ve katliamlardan zor ?artlar alt?nda kurtulabilen 1937 do?umlu Narhan?m S?leyman k?z?n?n anlatt?klar? Ta?nak ?etesinin anlatt???ndan farkl? de?il.
“….Bir delikanl? e?inden, ?ocuklar?ndan zorla al?koyularak, ba?ka yerlere g?t?r?l?rken ”?ocuklar? yan?ndan ay?rma! ?l?rsen de ?erefinle ?l! diye hayk?r?yordu…”
D?zmece iftiralarla idam edilen Bo?azlayan Kaymakam? Mehmet Kemal Bey ( 1884-1919), Ermenilere teslim olmayarak kendi hayat?na bir kur?unla son veren Diyarbak?r Valisi Dr. Mehmet Re?it Bey (1873-1919), yurt d???nda kalle??e vurularak katledilen Talat (1874-1921) ve Cemal Pa?alar (1872-1922) ba?ta olmak ?zere Ermeni ve Rus kur?unlar?yla canlar?n? veren b?t?n soyda?lar?m?z?,din karde?lerimizi bir kez daha rahmetle an?yoruz.
Te?ekk?rler b?ylesine k?ymetli bir eseri bizlere derin bir ara?t?rma neticesi sunan Ekber Go?al?, ?amil Sabiro?lu ve Efsane Bayramk?z? karde?lerim. Te?ekk?rler b?t?n eme?i ge?enler. Y?re?inizden T?rkiye, y?re?imizden Azerbaycan sevgisi azalmas?n.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: