G?lnar? ?SRAF?LQIZI.”??r?fsiz ya?amaqdansa ?lm?k yax??d?r” (M?qal?)

27-02-2014, 13:00
1 457

1558877_1434551783429120_209165756_n

Bu g?n dan??an h?r k?s XOCALI faci?sinin d?h??tind?n dan???r. V? h?l? d? bu d?h??tl?ri unudanlar da var. Bu d?h??tl?r oldu ke?di kimi xalq?m?z?n yadda??nda h?kk olunarsa eyni b?lalar yen? d?, bu xalq? g?zl?yir unutmay?n. Hans? insanl??a s??an faktd?r ki? S?kkiz ya?l? u?a??n g?z? ?n?nd? atas? diri- diri yand?r?ls?n? Sonra ondan t?l?b olunsun ki, bax de ki Qaraba? erm?ninindir s?ni azad ed?k s?nin k?rp? u?aqlar?n var. O da dedikd? ki, ist?mir?m o u?a?? Qaraba? torpaqlar? Az?rbaycan?n olub,Az?rbaycan?nd?r, Az?rbaycan?n da, olacaq tam yand?r?l?b k?l? d?n?rilir. Sizc? bu unudulacaq d?h??tl?rdirmi. H?l? bununla bitmir. S?d?m?r u?a??n tik?-tik? do?ranm?? anas?, d??l?ri k?silmi? d?rnaqlar? ??xar?lm??, ba?? b?d?nind?n ayr?lm?? halda yer? s?p?l?nmi? ana! ?vlad? a?layanda erm?ni kafirinin biri az ?nc? v?cudundan ay?rd??? qanl? d??? u?a??n a?z?na verib qan ?mizdirm?si, dig?r alt? ayl?q u?aq anas? il? birlikd? da? bas?laraq, g?zl?ri ??xar?laraq faci?li sur?td? ?ld?r?lm?si, Az?rbaycan q?zlar?n? Az?rbaycan dilind? ?a??raraq zorlamalar? sonra is? ?sir g?t?rm?kl?ri, min c?r i?g?nc?l?rl? hamil? etm?l?ri hans? insanl??a s??ar? unudursuzsa bu qeyr?tsizl?kl?ri unudun Az?rbaycanl?lar, unudun t?rkl?r. H?l? bununlada bitmir...q?tl etdikl?ri Az?rbaycanl?lar?n qan?n? ??r?yin ?st?n? yax?b yem?l?ri, su ?v?zin? i?m?l?ri, bunlar insan deyill?r ifad?sini t?sdiql?yir. Satanistl?r dini q?bul etdikl?ri g?n, pi?ik qan?n? ??rabla qat?b i?irl?r. Sonra is? eyn?n bunlar kimi qad?nlar? zorlay?b alt?nc? m?rt?b?d?n ataraq ?ld?r?rl?r. Sual ed?nd? ki niy? bel? etdirsiz deyirl?r biz? x?b?r g?ldi ki, bu g?n ?eytan?n k?nl?n? sevindirm?k g?n?d?r. ?ran m?ctehidl?rinin f?tvas?na g?r? erm?ni kitab ?hlidir. Onda bel? bir sual do?ur ki, has? kitab? Allah?n kitab?nda bel? bir z?lm qeyd olunmay?b.Bunlar hans? kitab ?hlind?ndir ?c?ba? ?eytan?n yazd??? kitab?nm? ?hlind?ndirl?r. XOCALI v? ?RAVAN QARABA? faciy?l?ri onlar?n satanist olduqlar?n? t?sdiql?yir. Y?zl?rl? insanlar?n ba?lar? k?silib, d?ril?ri soyulub, k?rp?nun alt?na t?k?l?b bu kafirl?r t?r?find?n. Bu g?r?n??c? K?rb?la hadis?sin? ox?asa da ondan daha d?h??tlidir. K?rb?lada da ba?lar k?sildi Pey??mb?r ?vlad?n?n v? S?hab?l?rinin ba?lar?. Onlar?n da qanlar? i?ilm?di, Q?z, g?linl?ri zorlanmad?. Baxmayaraq ki, Yezid d?, B?tp?r?st idi, kitabdan dinn?n x?b?ri yox idi. ?n az?ndan m?s?lmanlarla, ?sil insanl?q n?mun?l?ri olan Hz R?sulu ?kr?m ?f?ndimizin ?d?bind?n z?rr? q?d?rd? olsa g?t?rm??d?. Ancaq bunlar y?rt?c? heyvan q?d?r az??nla?m??, itd?n a?a??, canavar q?d?r y?rt?c?, t?lk? q?d?r hiyl?g?r dirl?r ki, Bu XOCALI faci?sini bu s?viyy?d? t?r?d? bildil?r. Hal haz?rda da it kimi quyruq bulamaqlar?ndad?rlar. Biz is? ?ravan, ?amax?, Quba, Da?alt?, Qaraba?, “20 yanvar”, Xocal? faci?l?rini unuda bilm?rik. ?g?r unutsaq n?vb?ti faci?l?rin qurbanlar?n? ver?c?yinzi d?, unutmay?n...
?ndi ??r??nb? qeyd ed?nl?rd?n soru?uram nec? olub siz bunlar? bel?c? asanl?qla unutmusunuz? Unutmam?s?n?zsa ke?irdiyiniz o bayram t?dbirl?rin? n? ad verm?k olar? M?n ona ad qoya bilmir?m b?lk? ?z?n?z ad qoya bildiniz...N?vb?ti qurbanlar siz v? sizin yax?nlar?n?z da ola bil?r....
Xocal? faci?sinin b?t?n detallar?n? a??qlamaq fikrind? deyil?m gedin ara?d?r?n sad?c? m?n minl?rl? g?nahs?z ?li silahs?z camaat?n t?cav?zl?r? m?ruz qalmas?n? dedim. El? t?cav?zl?r? ki, q?l?m yazma?a utan?r. N? ?ranp?r?st olmaq laz?md?r,n? rus p?r?st, n? erm?nip?r?st, qon?ular?n?z?n he? birin? ?z?n?z? b?nz?tm?yin. Oz?n?z olun. ?z?n?z olaraq torpaqlar?n?z?, Qaraba??n?z? geri al?n dig?r torpaqlar? alma?a g?c?n?z ?atmaz. Amma Qaraba?a ?atar. D?miri isti-isti d?y?n ki, ist?diyinizi ?ld? ed? bil?siniz. Unutmay?n Az?rbaycan?n tarixi ?ox q?diml?r? gedib ??x?r. Bunu ?li b?y Huseynzad? ?? r?ngli bayra??n r?ngl?rind? v? gerbind? ay v? ulduzda t?stiql?yib. Qaraba?? tarix kimi u?aqlara ?yr?tm?yin v?t?n kimi ?yr?din.Yaz?da son olaraq onu deyim ki, insan gec-tez ?l?c?k insan kimi ya?ay?b, insan kimi ?lm?k h?r bir insan?n v?zif?sidir.?g?r bu g?n Qaraba? yoxdursa hans?sa ??r?fd?n qeyr?td?n, namusdan s?z ged? bilm?z. ?er?fsiz ya?amaqdansa ?lm?k daha yax??d?r. Buna ya?amaq dem?k m?mk?nd?rs? t?bii ki....


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: