T?rkiy?d? "Yar?m??q ?lyazma"n?n ikinci n??ri i??q ?z? g?rd?

28-02-2014, 10:13
1 544

Türkiyədə "Yarımçıq əlyazma"nın ikinci nəşri işıq üzü gördü

Az?rbaycan, Rusiya, Fransadan sonra Kamal Abdullan?n "Yar?m??q ?lyazma"?s?rinin ikinci n??ri T?rkiy?d?, "?t?ken" n??riyyat?nda i??q ?z? g?r?b. "Eksik el yazmas?" adl? kitab?n birinci n??ri 2006-c? il? t?sad?f edir.
Kitaba ?n s?z? ?s?ri t?rk dilin? uy?unla?d?ran professor-doktor Ali Duymaz yaz?b. ?n s?zd? ?s?rin Az?rbaycanda ilk postmodern roman oldu?u vur?ulan?r.
Xat?rladaq ki, yaz??? Kamal Abdullan?n "Yar?m??q ?lyazma" roman? h?m Az?rbaycanda, h?m d? ?lk?mizd?n k?narda m?xt?lif ?d?bi ?evr?l?rd? geni? m?zakir?l?r? s?b?b olub.
?s?rd? m?tn i??risind? m?tn estetikas? ?z?n? g?st?rir: g?nc t?dqiqat?? ?lyazmalar institutunda elm? m?lum olmayan bir salnam? a?karlay?r v? bunun "Kitabi D?d? Qorqud" eposunun yaz?lmadan ?nc?ki qeydl?r oldu?unun f?rqin? var?r. Romanda D?d? Qorqudun v? Orta ?a? Az?rbaycan h?kmdar?, ?airi ?ah ?smay?l X?tainin bir-biri il? ?ul?a?an h?yat hekay?tl?ri tamamil? yeni interpretasiyada t?qdim olunur.
Xat?rladaq ki, ?s?r d?nyan?n on bir dilin? t?rc?m? v? Rusiya, Fransa, T?rkiy?, Braziliya, Misir, Pol?a, AB? v? s. ?lk?l?rd? n??r olunub. Bir ?ox ?lk?l?rd? "Yar?m??q ?lyazma"n?n t?qdimat? olub v? m?xt?lif universitet ?evr?l?rind? ?s?rin m?zakir?l?ri ke?irilib.
T?rkiy?d? ?s?rin t?krar n??r olunmas? oxucular?n ?s?r? x?susi mara??ndan x?b?r verir v? bu, b?t?vl?kd? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n u?urudur.
Xat?rladaq ki, ?s?r d?nyan?n on bir dilin? t?rc?m? v? Rusiya, Fransa, T?rkiy?, Braziliya, Misir, Pol?a, AB? v? s. ?lk?l?rd? n??r olunub. Bir ?ox ?lk?l?rd? "Yar?m??q ?lyazma"n?n t?qdimat? olub v? m?xt?lif universitet ?evr?l?rind? ?s?rin m?zakir?l?ri ke?irilib.
T?rkiy?d? ?s?rin t?krar n??r olunmas? oxucular?n ?s?r? x?susi mara??ndan x?b?r verir v? bu, b?t?vl?kd? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n u?urudur.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: