G?lnar? ?SRAF?LQIZI.”??hidl?r ?lm?zl?r!” (M?qal?)

8-03-2014, 07:07
1 938

1558877_1434551783429120_209165756_n

Bir gec?nin d?h??tl?ri, ?z?rind?n 24- il ke?diyin? baxmayaraq h?l? d?, unuda bilmir?m.. Bak?da Azv-ni gec? partlatd?qlar?na g?r? ??h?r caamat?n?n ?ks?riyy?ti ba? ver?c?kl?rd?n x?b?rsiz idil?r. O vaxt? ?u?a televizyas? var idi. B?t?n b?lg?l?r? yay?nlan?rd?. Gec? n? ba? verdiyini yox amma bu faci?nin n?tic?l?rini ??kib g?st?rm?y? nail ola bilmi?dil?r. s?h?r -s?h?r atam dedi: bu gec? Bak?da k?tl?vi q?r??nlar ba? verib. Silahs?z insanlar?n ?st?n? tanklar yeriy?r?k k?tl?vi q?r??nlar t?r?dibl?r. He? N?f?s ??km?y? macal verm?yibl?r. Biz ?u?a televizyas? vasit?si il? k?tl?vi ??kild? q?r??nlar?n sad?c? bir hiss?sini izl?y? bildik. O hiss?sini ki, xalq?m?z a?laya –a?laya ??hidl?rini d?fn edirdil?r. M?n soru?dum ay ata b?s niy? q?r?blar bu insanlar?? Onda m?nim 9 ya??m var idi. Atam cavab verdi. Bala xalq?m?z m?st?qillik ist?diyi ???n. Sonra m?st?qilliyi x?rda detallar?na q?d?r a??qlad?. O vaxt ?ox k?d?rl?nmi?dik, bu g?n anlay?ram ki, biz bu ??hidl?rin say?sind? Az?rbaycanl? olaraq ya?ay?r?q. D?n?n 20 yanvar ??hidl?r g?n? d?st?-d?st? insanlar ??hidl?r xiyaban?na ax?n etmi?dil?r. Kimisi ?z ??hidini kimisi is? he? tan?mad?qlar?, onlar?n say?sind? Azad ya?ad?qlar?na g?r? ??hidl?r xiyaban?na g?l?r?k, bu m?qam sahibl?rini ziyar?t edib, q?r?nfil d?z?rd?l?r sin? da?lar?n?n ?z?rin?. Yuxar?da v? a?a??da bizim Qaraba? ??hidl?rimizin m?zar?n? ziyar?t etm?yi boynumuzun borcu hesab ed?r?k, a?a??da ikinci c?rg?d? d?fn olunmu?, Salat?n ?sg?rovan?n m?zar?n?, Da?alt? ?m?liyyat?nda ??hid olmu?, y?zl?rl? insanlar?n adlar?na sad?c? birc? abid? var ki, onu q?nim?t bil?r?k ziyar?t etdik. H?min c?rg?d?n bir az o yana, ?ingiz Mustafayevin m?zar?n? ziyar?t etdik. v? onunla ??hid olan igidin xalas? a?lad???n? g?rd?m yax?nla?d?m, anam o?lunuzdurmu dedi: yox bac?m o?ludur. Allah r?hm?t etsin dedim. Amin bala birc? torpaqlar azad olsayd? bu ??hid balalar?m?z?n qan? yerd? qalmazd?. M?nim ondan sonra he? d?rdim olmazd? ya?aya bilmir?m bala…ya?aya bilmir?m!!! Dedi: Ordan uzaqla?anda i?imd?n bu s?zl?r ke?di m?nim g?z?l anam he? m?n d?, ya?aya bilmir?m. H?min c?rg?d? bir qoca a?saqqal 74 ya?l? baba il? qar??la?d?q gah gedir, gah da oturub dincini al?rd?. Yax?nla?d?m babam Allah q?bul etsin. M?ni ba?? yayl?ql? g?r?b dedi: sa? ol ay bala m?n iki d?f? K?rb?lada, H?cd?, M???dd? olmu?am burdan gedib yeddi ??hid evind? Quran oxuyacam. Bala m?n bu qanl? yanvar fac?sinin canl? ?ahidiy?m. Can ay baba Allah siz? ?m?r versin ki, biz yeni yetm?l?r tariximizd?n yet?rinc? x?b?rdar olaq. Baba s?z? ba?lad? bala ??h?r? h?min gec? el? f?lak?tl?r ?z verdi ki, o g?n he? vaxt unudulmamal?d?r. Bu v?h?iliyin son h?ddi idi. Insanlar? q?tliyam etdikd?n sonra tankla ?st?n? ??x?b x?nc?r, sonra is? kurzavoy ma??nlara y?kl?yib d?niz? t?k?rd?l?r. Amma maryaklar bacard?qlar? q?d?r qaba?a g?lib qar??s?n? alma?a ?al???rd?lar sa? olsunlar. B?lk? h?min gec? minl?rl? insanlar itkin d??d?. Ham?s?da bax o d?niz? t?k?ld?. Heyd?r ?liyev hakimiyy?t? g?l?nd? t?z? pir m?scidin? y???l?b ona xeyir dua verdik. In?allah Qaraba??m?z? geri qaytaraca??q. O g?n? s?birsizlikl? g?zl?yir?m… ?kinci h?ms?hb?tim ?ox h?rm?tli jurnalist Elmira xan?m A?ayeva idi. O mediyaya m?sahib? ver?nd? ?r?k a?r?s? ke?irirdim. M?sahib? zaman? bu s?zl?ri e?itdim o faci?d?n 24 il ke?diyin? baxmayaraq g?n? bu g?n? kimi o anlar? unuda bilmir?m. Kitab?mda 18 ??hidin ad? ke?ib, onun ikisi 20 yanvar ??hididir. O gec? televizorlar pozuldu onun d?z?lm?sini g?zl?yirdik ki, ??h?rd? g?rultu qopdu hans? evd? i??q yan?rd?sa o ev? g?ll? at?l?rd?. M?tb?xind? yem?k bi?ir?n qad?n? q?tl? yetirdil?r. ??h?r? daxil olan t?kc? Rus qo?unu deyil, x?susi d?st?l?rd?n ibar?t uca boylu, saqqall?, saqqal? sin?sini ?rtm?? tank??lar, x?susi silahlanm?? d?st?l?r idil?r. birinci onlar girirdil?r ??h?r?, onun arxas? il? dig?r d?st?l?r daxil olurdular. Qar??lar?na kim ke?irdis? g?ll?l?yirdil?r. H?min gec? hava qovrulmu? ?t, piy iyisi il? qar??m??d?. G?y ?z? tutqun r?ng alm??d?. G?y, q?rm?z? r?ngl?r qar??m??d? biri-birin?. M?sahib?d?n sonra biz ordan ?z? m?scid? t?r?f qay?danda. ?z canlar?n? Az?rbaycan?n b?tovluy? u?runda f?da ed?n T?rk m?hm?tcikl?rini d? ziyar?t etm?yi unutmad?q. Onlar 1918-ci ild? Nuri pa?an?n g?st?ri?i il? Az?rbaycana g?l?r?k K?rd?mir, G?y?ay, G?nc?, Qaraba?, Da??stan, ?amax?, sonra is? Bak?n? geri qaytararaq ??hid olmu?lar. Ruhlar? ?ad olsun! B?t?n ??hidl?rimizin amin! 20 yanvar g?n? ki?ik bir m?s?l? deyil ki, xalq?m?z onu unutsun. Bu bizim qan yadda??m?z, tariximizdir. Allah ??hidl?rimizin ruhlar?n? ?ad etsin deyir?m! onu da, bilir?m ki, torpaqlar?m?z d??m?n tapta?? alt?ndan azad olan g?n? q?d?r ??hidl?rimizin ruhu ?ad olmayacaq. V?t?n sa? olsun dem?kl? v?t?n sa? olmaz v?t?nin u?runda can qoymaq laz?md?r bax bu ??hidl?rimiz kimi. ??hidlik m?qam? ?n uca m?qamd?r ki, ??hid k?lim?si Qurani-k?rimd? 35 d?f?, ??hada( y?ni ??hidl?rin ??mi) k?lim?si is? 20- d?n art?q ??kilib. Hz. R?sulu ?kr?m s.a.s. buyurur: “??hidl?r ?lm?zl?r”. Dig?r bir h?disd? is? “V?t?ni sevm?k imandand?r”. V?t?n ???n ??hid olma?a d?y?r. Q?l?b?l?r ?midi il?…


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: