?iir Lirik bir hayk?r??t?r… R?portaj: Selahattin YETG?N

17-03-2014, 07:36
2 213

1779890_10152139146014822_784833502_n (1)

?iir ve Edebiyat s?yle?imizin bu ayki konu?u Hasan Akar.

- Merhabalar Hasan bey. ?ncelikli olarak bizi k?rmad???n?z i?in te?ekk?r ederim. Bizlere k?saca kendinizi tan?t?r m?s?n?z?
HASAN AKAR K?MD?R!
1957 y?l?nda Tokat’ta do?an Akar, aslen Sivasl?’d?r. ?lk ve orta ??renimini Tokat’ta tamamlad?. Konya Sel?uk E?itim Enstit?s? T?rk?e B?l?m?nden mezun olduktan sonra (1979) T?rk?e ve Edebiyat ??retmeni olarak mesle?inin ilk y?llar?nda Erzurum ve Artvin’de g?rev yapt?.
Anadolu ?niversitesinde lisans tamamlad?. Niksar’da 20 y?l ??retmenlik ve y?neticilik yapt?ktan sonra 2005 y?l?nda Tokat End?stri Meslek Lisesi M?d?r Yard?mc?l???na atand?. 2010 y?l?ndan beri Tokat Anadolu Lisesi M?d?r Ba?yard?mc?s? olarak g?revine devam etmektedir.
Yaz?lar? ve ?iirleri Ye?il Niksar, Niksar Dani?mend Gazetesi, Tokat Gazetesi, Tokat K?lt?r Ara?t?rma Dergisi, G?lp?nar, ??nar, U?an T?rk,Heeri Liefe Dergisi,K?lt?r ?a?layan?,Sivas Sultan ?ehir ,Truva Gezi,Bayat? (Azerbaycan) Dergilerinde yay?mland?. T?rkiye Yazarlar Birli?i, ?ocuk Edebiyat??lar? ve Sanat??lar? Birli?i, Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?i ?yesi,Mehmet Akif ERSOY D???nce Derne?i Kurucu ?yesi,K?MBET Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni,?LESAM Tokat ?l Temsilcisidir.
2008 y?l?nda Konferanslar vermek i?in Evrensel Edebiyat ve Sanat E?itim Vakf? ile T?DAY’?n davetlisi olarak Almanya’ya, 2012 y?l?nda da Azerbaycan Yazarlar Birli?i’nin davetlisi olarak Azerbaycan’a giden AKAR’?n yurt i?inde ve d???nda gazete ve dergilerde yay?nlanm?? be?y?z? a?k?n yaz? ve makalesi bulunuyor. ?lke genelinde pek ?ok k?lt?r etkinli?ine ve organizelerine kat?lan AKAR,Tokat’taki mahalli televizyonlarda k?lt?r-sanat pro?ram yap?mc?l???n? s?rd?r?yor.
Eserleri: Milli M?cadele Y?llar?nda Niksar (Ara?t?rma-inceleme M?jdat ?zbay’la birlikte. 1998), Niksar’da Vak?flar ve Tarihi Eserlerimiz (Ara?t?rma-inceleme M. Necati G?ne?’le birlikte. 2002), G?l A?ac? De?ilem (?iir 2004), Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-? B?lb?l (Makaleler-?iirler. 2005)
-- Ka? y?ld?r ?iir yaz?yorsunuz!
?iire ilkokulda ba?lad?m ama as?l manada ?iire ?niversite y?llar?nda a??rl?k verdim.
- Sizce ???R nedir!
- ?nsan?n i?inde var olan ve biriken duygular?n?n zamanla ya?ad??? hayat?n etkisiyle b?t?nle?erek d??a vurmas?d?r.
- Hangi t?r ?iirde kendinizi, yani ruhunuzu buluyorsunuz!
- Lirik ?iirleri seviyorum.Kendimi ise a?k ve memleket ?iirlerinin i?inde se?meye ?al???yorum.
- ?lham ald???n?z ?eyler nelerdir!
- Bu g?zel memleket, insanlar,tabiat,sevgi haliyle a?k.
- Edebiyat?m?zdaki aruz, gazel, rubai, kaside veya ?yk?, deneme ve mektup gibi t?rlerden ?al??malar?n?z var m?, var ise sizi i?in hangi t?r daha cazip!-Size g?re ???R hangi yolda ilerlemelidir ve k?lt?r?m?zdeki, k?saca ya?am?m?zdaki yeri ve rotas? ne olmal?d?r!
- Bir d?nem ?yk? ?al??malar?m oldu ama yay?nlayamad?m.?ylece ar?ivlerde duruyor acaba be?enilir mi endi?esi bizleri bu cesaretten al?koyuyor.?iir bana g?re ?l??den yana ilerlemelidir.Zira bu ?iirlerde sanat var,kafiye var,ahenk var.Elbette serbest yazanlara da sayg?m?z var.Sanat toplum i?in olmal?d?r.Sadece kendi duygular?m?z? yans?tan ?iirleri ortaya koyar as?l memleketi,insanlar?,geli?en hayat? bir kenara b?rak?rsak ?airlik g?revini b?y?k ?l??de ihmal etmi? oluruz..
- Hece ?iirleri yazd???n?z? biliyorum ve bu ?iirlerde son d?nemde b?y?k a?ama katetdi?inizi de biliyorum. Hece ?iirini anlat?r m?s?n?z?
- Bu ?iirde her ?eyden ?nce ?iirin kurallar?n? gerektiren bir sanat var,musiki var.Bunun d???nda hece bizim Orta Asya’dan g?n?m?ze ula?an k?lt?r?m?z?n ,?iirimizin devam? ve en ?nemli par?as?.Ba?ka bir ?l??ye ya da serbestine gerek var m? bu zenginlik bir da? gibi kar??m?zda dururken.
- ?iirin evrensel oldu?una inananlardan m?s?n?z? ?ncelikli olarak e?er ?yle ise ?iir yolculu?unuzun hangi boyutta olmas?n? dilerdiniz!
- ?iir her milletin k?lt?r?ne g?re farkl?l?k g?sterir. Bizim ?iirlerimiz di?er bir milletin mensuplar?n?n ho?una gitmeyebilir. Bizim dile getirdi?imiz duygularla onlar?n duygular? ?rt??meyebilir ama b?t?n d?nyan?n ortak oldu?u sevgi,karde?lik gibi kavramlarda ortaya ??kan ?iirler varsa bunlar da elbette payla??lmal?d?r.Bug?n Yunus Emre ve Mevlana ni?in d?nyada payla??lam?yor,i?te ortak bu de?erlerden.
- T?rk ?iirini ?ncelikle bize de?erlendirmenizi istesek ve ?iirdeki boyutun ve s?rekli kal?c?l???n tam olabilmesi i?in yazarlara ve gen? yeteneklere neler ?nerirsiniz!-
- ?ncelikle okumak.T?rk ve d?nya k?lt?r?n?,tarihini imkanlar ?l??s?nde de?erlendirmek.??imizdeki duygular bir g?n bitebilir ama bu duygular? besleyecek unsurlar ne kadar ?ok olursa ?iir ?e?memizden o denli sanatl? ?iirler akar.Bununla birlikte bir dilin kurallar?n? da iyice bilmek gerekir herkesin anlayabilece?i,sanat kokan ?iirler v?cut bulsun.?iir bah?esine ne kadar ?i?ek diker ya da ekersek bizde zaman? gelince ona g?re koklamas?n? ve koklatmas?n? biliriz.
- Okullarda, ?zellikle T?rk?e ve Edebiyat derslerinde ???R’in ?zendirilmesi i?in ne gibi ?al??malar yap?l?yor. Bir edebiyat ??retmeni olsan?z ?u ana kadar ger?ekle?tirilememi?lere nas?l ?nderlik ederdiniz!
- ??rencilere k?lt?r?m?z? iyice ara?t?rmalar?n?, bol kitap okumalar?n? ,?airlerin ve sanat??lar?n hayatlar?n? incelemelerini ?neririm.Son y?llarda ?lkemizde planl? ve plans?z ?iir ?zerine etkinlikler yap?l?yor ama arad???m?z daha kaliteli etkinliklerin yap?lmas?d?r.Yoksa bu alanda da bir yozla?ma ba?lar ki ?iir zamanla de?erini kaybeder.
- ?nternet ortam?ndan s?z edelim biraz da. Sizce internet kullan?m? kitap okuma oran?n? hangi durumda etkiledi. Buradaki ba??bo?luk veya karma??k s?re? sizce nas?l d?zene oturtulabilir ve insanlara yeniden nas?l kitap okuma al??kanl??? edindirilebilir!.
- ?leti?im ve payla??m a??s?ndan ?a??m?z?n gere?i internetin faydas? tart???lmaz ama bak?yorum baz? ?iirler yanl??l?klarla dolu. Onlar? baz? ?iir severlerde aynen al?p kullan?yor. Anlayaca??n?z bir yanl?? karelenerek b?y?yor. Burada da bu s?k?nt?lar? kontrol edebilecek merkezler kurulabilir mi zamanla bilemiyorum.
- Kitap ??kard???n?z? ??rendim. Bize kitab?n?zdan s?z ettikten sonra ?iir birikimi olup da kitap ??karmak isteyen dostlar?m?za neler ?nerirsiniz!.
- ?iir kitab? ??karmak belki kolay olabilir ama nitelikli olsun ki di?er insanlara da ?rnek olsun. ?zellikle kitap ??karacaklar? zaman ?iirlerini mutlaka yeniden g?zden ge?irsinler. Hatta bir kilimi,bir hal?y? tamir eder gibi varsa tamire ?al??s?nlar.Belki baz?lar?na ho? gelmeyebilir ama ben bu kitaptan para kazan?r?m d???ncesini hep geriye ats?nlar.
- ?iire sevdal?s?n?z. Bu sevda olmasa insan ?iir yazamaz bana g?re de. Sizce ???R hangi kal?plardan ??karak okuyucuyla bulu?ur ve bu evrede bizlerle herhangi bir ?iirinizi payla?abilir misiniz?.

YOL VER?N DA?LAR

Her eyl?lde ya?murlarla ya?ar sevdalar
Gecelerim ?ks?z, yetim, g?nd?zlerim dar
Teselli etmiyor siyah beyaz r?yalar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

Vuslata hasret kald? g?l?ende begonyalar
Kaderin zulm?ne d??m???z ki kim anlar
?ki g?z iskelede ikisi kay?kta a?lar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

Uzundu k?? geldi bahar eridi karlar
Hayalse de yeniden kuruldu saraylar
B?rak ta y?re?inde ya?as?n o bahar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

?stemem ellerin bana g?zlerin yeter
Gel desen gayri belki hasretimiz biter
Kim bilir att???n ok menziline gider
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

- Herkesin kendine g?re bir tak?m kal?plar? vard?r ama ben duyguyu,sevgiyi ve onun derecelisi olan a?k? kal?pla?t?rmaya ?al???yorum.Bu a?k bizi yaratan Y?ce Allah’tan,onun sevgili peygamberinden al?n da insan?na, memleketine bayra??na ,tabiat?na kadar ula??yor.
- Antalya’da ???R ile i? i?e ge?mi? mekanlar pek yok. Yani ?iir yazan ?airlerin ve ?iirseverlerin bir araya gelip hayat? ve edebiyat? konu?abilecekleri, birlikte ???R yudumlayabilecekleri yerler olmal? m?! Olmal? diyorsan?z yetkililere ne ?nerirsiniz!.
- Tarih ve k?lt?r kokan mekanlar ?iirseverlere ve ?airlere daha fazla haz veriyor.Sanki ?iir oralarda kendini bir ba?ka sanatta buluyor.Tarlada ?iir okunur mu?Ama bir g?l bah?esinde bir g?l ?iiri okuman?n zevkini ba?ka neresi verebilir?Son y?llarda yap?lan k?lt?r merkezleri bunu b?y?k ?l??de kar??l?yor.
- Son olarak ?iir, ?yk?, hikâye yazan gen?lere ?nerilerinizi almak istiyorum. Onlar?n hangi rotay? izlemelerini ?nerirsiniz!.
- Okumalar?n?,sanat??lar? iyi takip etmelerini,onlara gereken de?er ve deste?i vermelerini.Onlar?n yan?nda yeti?mek i?in bu alanlardan uzak kalmamalar?n?,yazd?klar?n? sanat??larla payla?maktan ?ekinmemelerini sal?k veririm.M?mk?n mertebe yazd?klar?n? ,ortaya koyduklar?n? gazete,dergi ve internet ortam?nda payla?malar? da daha do?ru olan?d?r.
- Antalya G?ndem Gazetesinin okuyucular?na mesajlar?n?z nelerdir!.
-
- “On ?iir,On ?ehir Projesi” kapsam?nda Antalya’da bize g?re ?ok kaliteli bir etkinlik yap?ld?.Ev sahipli?ini ?afak Nur Yal??n ve yan?nda bulunan di?er g?zel insanlar fevkalade yapt?lar.Orada yak?lan Simurg ate?inin di?er ?ehirlerde de ?o?alarak etraf?,k?lt?r sanat d?nyas?n? ayd?nlataca??na inan?yorum..Antalya apayr? k?lt?rlerin zenginli?ini ya?ayan bir ?ehir.Daha iyilerine lay?k elbette.O g?n Antalyal? ?iirseverlerin ilgisi bizleri bir hayli memnun etti.Her bir ?air kendi memleketine bu g?zelli?in pir par?as?n? ta??yarak d?nd?ler.Dolay?s?yla Antalya’ya bir kez daha te?ekk?r ediyorum. Bizleri tan?tma a?amas?nda b?y?k emek veren Antalya G?ndem Gazetesine de ayr?ca te?ekk?rlerimi sunuyorum.
Te?ekk?r ediyorum . Size ?iir ve sevgi dolu harika bir ?m?r diliyoruz.?iir Lirik bir hayk?r??t?r…
R?portaj: Selahattin YETG?N

?iir ve Edebiyat s?yle?imizin bu ayki konu?u Hasan Akar.- Merhabalar Hasan bey. ?ncelikli olarak bizi k?rmad???n?z i?in te?ekk?r ederim. Bizlere k?saca kendinizi tan?t?r m?s?n?z?
HASAN AKAR K?MD?R!
1957 y?l?nda Tokat’ta do?an Akar, aslen Sivasl?’d?r. ?lk ve orta ??renimini Tokat’ta tamamlad?. Konya Sel?uk E?itim Enstit?s? T?rk?e B?l?m?nden mezun olduktan sonra (1979) T?rk?e ve Edebiyat ??retmeni olarak mesle?inin ilk y?llar?nda Erzurum ve Artvin’de g?rev yapt?.
Anadolu ?niversitesinde lisans tamamlad?. Niksar’da 20 y?l ??retmenlik ve y?neticilik yapt?ktan sonra 2005 y?l?nda Tokat End?stri Meslek Lisesi M?d?r Yard?mc?l???na atand?. 2010 y?l?ndan beri Tokat Anadolu Lisesi M?d?r Ba?yard?mc?s? olarak g?revine devam etmektedir.
Yaz?lar? ve ?iirleri Ye?il Niksar, Niksar Dani?mend Gazetesi, Tokat Gazetesi, Tokat K?lt?r Ara?t?rma Dergisi, G?lp?nar, ??nar, U?an T?rk,Heeri Liefe Dergisi,K?lt?r ?a?layan?,Sivas Sultan ?ehir ,Truva Gezi,Bayat? (Azerbaycan) Dergilerinde yay?mland?. T?rkiye Yazarlar Birli?i, ?ocuk Edebiyat??lar? ve Sanat??lar? Birli?i, Tokat ?airler ve Yazarlar Derne?i ?yesi,Mehmet Akif ERSOY D???nce Derne?i Kurucu ?yesi,K?MBET Dergisi Genel Yay?n Y?netmeni,?LESAM Tokat ?l Temsilcisidir.
2008 y?l?nda Konferanslar vermek i?in Evrensel Edebiyat ve Sanat E?itim Vakf? ile T?DAY’?n davetlisi olarak Almanya’ya, 2012 y?l?nda da Azerbaycan Yazarlar Birli?i’nin davetlisi olarak Azerbaycan’a giden AKAR’?n yurt i?inde ve d???nda gazete ve dergilerde yay?nlanm?? be?y?z? a?k?n yaz? ve makalesi bulunuyor. ?lke genelinde pek ?ok k?lt?r etkinli?ine ve organizelerine kat?lan AKAR,Tokat’taki mahalli televizyonlarda k?lt?r-sanat pro?ram yap?mc?l???n? s?rd?r?yor.
Eserleri: Milli M?cadele Y?llar?nda Niksar (Ara?t?rma-inceleme M?jdat ?zbay’la birlikte. 1998), Niksar’da Vak?flar ve Tarihi Eserlerimiz (Ara?t?rma-inceleme M. Necati G?ne?’le birlikte. 2002), G?l A?ac? De?ilem (?iir 2004), Niksar’dan Azerbaycan’a Bir Demet Har-? B?lb?l (Makaleler-?iirler. 2005)
-- Ka? y?ld?r ?iir yaz?yorsunuz!
?iire ilkokulda ba?lad?m ama as?l manada ?iire ?niversite y?llar?nda a??rl?k verdim.
- Sizce ???R nedir!
- ?nsan?n i?inde var olan ve biriken duygular?n?n zamanla ya?ad??? hayat?n etkisiyle b?t?nle?erek d??a vurmas?d?r.
- Hangi t?r ?iirde kendinizi, yani ruhunuzu buluyorsunuz!
- Lirik ?iirleri seviyorum.Kendimi ise a?k ve memleket ?iirlerinin i?inde se?meye ?al???yorum.
- ?lham ald???n?z ?eyler nelerdir!
- Bu g?zel memleket, insanlar,tabiat,sevgi haliyle a?k.
- Edebiyat?m?zdaki aruz, gazel, rubai, kaside veya ?yk?, deneme ve mektup gibi t?rlerden ?al??malar?n?z var m?, var ise sizi i?in hangi t?r daha cazip!-Size g?re ???R hangi yolda ilerlemelidir ve k?lt?r?m?zdeki, k?saca ya?am?m?zdaki yeri ve rotas? ne olmal?d?r!
- Bir d?nem ?yk? ?al??malar?m oldu ama yay?nlayamad?m.?ylece ar?ivlerde duruyor acaba be?enilir mi endi?esi bizleri bu cesaretten al?koyuyor.?iir bana g?re ?l??den yana ilerlemelidir.Zira bu ?iirlerde sanat var,kafiye var,ahenk var.Elbette serbest yazanlara da sayg?m?z var.Sanat toplum i?in olmal?d?r.Sadece kendi duygular?m?z? yans?tan ?iirleri ortaya koyar as?l memleketi,insanlar?,geli?en hayat? bir kenara b?rak?rsak ?airlik g?revini b?y?k ?l??de ihmal etmi? oluruz..
- Hece ?iirleri yazd???n?z? biliyorum ve bu ?iirlerde son d?nemde b?y?k a?ama katetdi?inizi de biliyorum. Hece ?iirini anlat?r m?s?n?z?
- Bu ?iirde her ?eyden ?nce ?iirin kurallar?n? gerektiren bir sanat var,musiki var.Bunun d???nda hece bizim Orta Asya’dan g?n?m?ze ula?an k?lt?r?m?z?n ,?iirimizin devam? ve en ?nemli par?as?.Ba?ka bir ?l??ye ya da serbestine gerek var m? bu zenginlik bir da? gibi kar??m?zda dururken.
- ?iirin evrensel oldu?una inananlardan m?s?n?z? ?ncelikli olarak e?er ?yle ise ?iir yolculu?unuzun hangi boyutta olmas?n? dilerdiniz!
- ?iir her milletin k?lt?r?ne g?re farkl?l?k g?sterir. Bizim ?iirlerimiz di?er bir milletin mensuplar?n?n ho?una gitmeyebilir. Bizim dile getirdi?imiz duygularla onlar?n duygular? ?rt??meyebilir ama b?t?n d?nyan?n ortak oldu?u sevgi,karde?lik gibi kavramlarda ortaya ??kan ?iirler varsa bunlar da elbette payla??lmal?d?r.Bug?n Yunus Emre ve Mevlana ni?in d?nyada payla??lam?yor,i?te ortak bu de?erlerden.
- T?rk ?iirini ?ncelikle bize de?erlendirmenizi istesek ve ?iirdeki boyutun ve s?rekli kal?c?l???n tam olabilmesi i?in yazarlara ve gen? yeteneklere neler ?nerirsiniz!-
- ?ncelikle okumak.T?rk ve d?nya k?lt?r?n?,tarihini imkanlar ?l??s?nde de?erlendirmek.??imizdeki duygular bir g?n bitebilir ama bu duygular? besleyecek unsurlar ne kadar ?ok olursa ?iir ?e?memizden o denli sanatl? ?iirler akar.Bununla birlikte bir dilin kurallar?n? da iyice bilmek gerekir herkesin anlayabilece?i,sanat kokan ?iirler v?cut bulsun.?iir bah?esine ne kadar ?i?ek diker ya da ekersek bizde zaman? gelince ona g?re koklamas?n? ve koklatmas?n? biliriz.
- Okullarda, ?zellikle T?rk?e ve Edebiyat derslerinde ???R’in ?zendirilmesi i?in ne gibi ?al??malar yap?l?yor. Bir edebiyat ??retmeni olsan?z ?u ana kadar ger?ekle?tirilememi?lere nas?l ?nderlik ederdiniz!
- ??rencilere k?lt?r?m?z? iyice ara?t?rmalar?n?, bol kitap okumalar?n? ,?airlerin ve sanat??lar?n hayatlar?n? incelemelerini ?neririm.Son y?llarda ?lkemizde planl? ve plans?z ?iir ?zerine etkinlikler yap?l?yor ama arad???m?z daha kaliteli etkinliklerin yap?lmas?d?r.Yoksa bu alanda da bir yozla?ma ba?lar ki ?iir zamanla de?erini kaybeder.
- ?nternet ortam?ndan s?z edelim biraz da. Sizce internet kullan?m? kitap okuma oran?n? hangi durumda etkiledi. Buradaki ba??bo?luk veya karma??k s?re? sizce nas?l d?zene oturtulabilir ve insanlara yeniden nas?l kitap okuma al??kanl??? edindirilebilir!.
- ?leti?im ve payla??m a??s?ndan ?a??m?z?n gere?i internetin faydas? tart???lmaz ama bak?yorum baz? ?iirler yanl??l?klarla dolu. Onlar? baz? ?iir severlerde aynen al?p kullan?yor. Anlayaca??n?z bir yanl?? karelenerek b?y?yor. Burada da bu s?k?nt?lar? kontrol edebilecek merkezler kurulabilir mi zamanla bilemiyorum.
- Kitap ??kard???n?z? ??rendim. Bize kitab?n?zdan s?z ettikten sonra ?iir birikimi olup da kitap ??karmak isteyen dostlar?m?za neler ?nerirsiniz!.
- ?iir kitab? ??karmak belki kolay olabilir ama nitelikli olsun ki di?er insanlara da ?rnek olsun. ?zellikle kitap ??karacaklar? zaman ?iirlerini mutlaka yeniden g?zden ge?irsinler. Hatta bir kilimi,bir hal?y? tamir eder gibi varsa tamire ?al??s?nlar.Belki baz?lar?na ho? gelmeyebilir ama ben bu kitaptan para kazan?r?m d???ncesini hep geriye ats?nlar.
- ?iire sevdal?s?n?z. Bu sevda olmasa insan ?iir yazamaz bana g?re de. Sizce ???R hangi kal?plardan ??karak okuyucuyla bulu?ur ve bu evrede bizlerle herhangi bir ?iirinizi payla?abilir misiniz?.

YOL VER?N DA?LAR

Her eyl?lde ya?murlarla ya?ar sevdalar
Gecelerim ?ks?z, yetim, g?nd?zlerim dar
Teselli etmiyor siyah beyaz r?yalar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

Vuslata hasret kald? g?l?ende begonyalar
Kaderin zulm?ne d??m???z ki kim anlar
?ki g?z iskelede ikisi kay?kta a?lar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

Uzundu k?? geldi bahar eridi karlar
Hayalse de yeniden kuruldu saraylar
B?rak ta y?re?inde ya?as?n o bahar
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

?stemem ellerin bana g?zlerin yeter
Gel desen gayri belki hasretimiz biter
Kim bilir att???n ok menziline gider
G?rmeden olmuyor yol verin da?lar.

- Herkesin kendine g?re bir tak?m kal?plar? vard?r ama ben duyguyu,sevgiyi ve onun derecelisi olan a?k? kal?pla?t?rmaya ?al???yorum.Bu a?k bizi yaratan Y?ce Allah’tan,onun sevgili peygamberinden al?n da insan?na, memleketine bayra??na ,tabiat?na kadar ula??yor.
- Antalya’da ???R ile i? i?e ge?mi? mekanlar pek yok. Yani ?iir yazan ?airlerin ve ?iirseverlerin bir araya gelip hayat? ve edebiyat? konu?abilecekleri, birlikte ???R yudumlayabilecekleri yerler olmal? m?! Olmal? diyorsan?z yetkililere ne ?nerirsiniz!.
- Tarih ve k?lt?r kokan mekanlar ?iirseverlere ve ?airlere daha fazla haz veriyor.Sanki ?iir oralarda kendini bir ba?ka sanatta buluyor.Tarlada ?iir okunur mu?Ama bir g?l bah?esinde bir g?l ?iiri okuman?n zevkini ba?ka neresi verebilir?Son y?llarda yap?lan k?lt?r merkezleri bunu b?y?k ?l??de kar??l?yor.
- Son olarak ?iir, ?yk?, hikâye yazan gen?lere ?nerilerinizi almak istiyorum. Onlar?n hangi rotay? izlemelerini ?nerirsiniz!.
- Okumalar?n?,sanat??lar? iyi takip etmelerini,onlara gereken de?er ve deste?i vermelerini.Onlar?n yan?nda yeti?mek i?in bu alanlardan uzak kalmamalar?n?,yazd?klar?n? sanat??larla payla?maktan ?ekinmemelerini sal?k veririm.M?mk?n mertebe yazd?klar?n? ,ortaya koyduklar?n? gazete,dergi ve internet ortam?nda payla?malar? da daha do?ru olan?d?r.
- Antalya G?ndem Gazetesinin okuyucular?na mesajlar?n?z nelerdir!.
-
- “On ?iir,On ?ehir Projesi” kapsam?nda Antalya’da bize g?re ?ok kaliteli bir etkinlik yap?ld?.Ev sahipli?ini ?afak Nur Yal??n ve yan?nda bulunan di?er g?zel insanlar fevkalade yapt?lar.Orada yak?lan Simurg ate?inin di?er ?ehirlerde de ?o?alarak etraf?,k?lt?r sanat d?nyas?n? ayd?nlataca??na inan?yorum..Antalya apayr? k?lt?rlerin zenginli?ini ya?ayan bir ?ehir.Daha iyilerine lay?k elbette.O g?n Antalyal? ?iirseverlerin ilgisi bizleri bir hayli memnun etti.Her bir ?air kendi memleketine bu g?zelli?in pir par?as?n? ta??yarak d?nd?ler.Dolay?s?yla Antalya’ya bir kez daha te?ekk?r ediyorum. Bizleri tan?tma a?amas?nda b?y?k emek veren Antalya G?ndem Gazetesine de ayr?ca te?ekk?rlerimi sunuyorum.
Te?ekk?r ediyorum . Size ?iir ve sevgi dolu harika bir ?m?r diliyoruz.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: