G?lnar? ?SRAF?LQIZI.”?nsan, g?z? al!” (K??? yaz?s?)

22-03-2014, 08:35
2 812

Gülnarə İSRAFİLQIZI.”İnsan, gözə al!” (Köşə yazısı)

Insan arzularla, ?midl?rl? ya?ay?r. ?midl?rin d? sona dir?ndiyi yer varm??. Orda h?yat?n m?nas? ?l?r... orda h?r ?ey bitir. Sevgi hesab etdiyin ?lv? duy?ular s?ni sonsuzluqda azd?r?r, yox olursan itirs?n sonra ay?l?rsan ki, bu da bir yuxu imi?. Sad?c? yatm?san. ?m?r boyu yatd???n kimi. G?ncliyini yuxulay?b qocal???n yell?rin? veriyin kimi. H?r yeni g?n ?mr?n?n g?n??i ??xaca??na ?mid b?sl?y?r?k yuxudan oyan?rsan. H?r s?h?r bu g?n?? m?nim ?mr?m? do?du deyirs?n ax?am yen? d?, z?lm?tl?r? q?rq olursan. ?midini itirm?d?n yoluna davam edirs?n bir qar?n ac, bir qar?n tox, bir libas geyinir be?ini geyinm?d?n. T?b?ss?m? m?htac qal?r g?zl?rin. K?d?r dolu g?l?ms?y?n g?zl?rin ?trafdak?lar? aldad?r. O bax??lar alt?nda xo?b?xt g?r?n?rs?n. Ham?n?n bildiyi he? n? s?ni incidir. Ad? he?n? olan bu h?r ?eyi yaln?zca s?n anlay?rsan. Ba?qalar?, s?nin z?rif duy?ular?ndan x?b?rsiz... yen? d? yoluna davam edirs?n ?midl?rl?... ?midin pay?z yarpaqlar? kimi ?r?yind? sarald???n? g?r?rs?n. Art?q ya? o ya? deyil. Bu d?f? ?mr?n?n g?n??inin batd???n?n ?ahidi olursan. ?midin is? dir?ndiyinin. ?mr?n g?n??i n?d?n ??xmad?? deyib yer? ??k?rs?n. Orda h?r ?ey bitir. D???n?rs?n g?r?s?n n?d?n ya?aya bilm?dim. Yoxsa ?midl?rmi aldadaraq son m?nzil yolunun ba??na g?tirdi. B?z?n deyilir ki, ?mid sonda ?l?r. He? sonda da, ?lm?r. amma ?midin dir?ndiyi yer g?z ya??n?n axd???, G?n??in doqdu?u yer imi? dem?...H?r ?eyi qazanmadan itirdiyin. Dad?n? bilm?d?n dad?ndan dan??d???n h?yat?n?n bitdiyi yer. Bunca ill?r h?sr?tl? ya?amaq ist?diyin h?yat?n bit?c?yi g?n. t?k?l?n g?z ya??n?n at??ind? yand???n g?nl?rin. Buda s?n v? s?nin ?mr?n. Qalaq- qalaq hekay?l?rin, n?y? yarad?. ya?amadan ba?qas?n? nec? ya?adacaqsan?! sus dan??ma insan... dan??ma. S?nin dan??ma??ndansa s?sma??n daha qiym?tlidir...t?k?l bu d?nyan?n budaqlar?ndan. Qoy ?r?yi ist?y?nl?r s?ni ayaqlas?n...he?n? olmam?? kimi ke?sin m?zar?ndan...buda s?n v? s?nin ?mr?n. B?lk? d? q?brini taptalayanlar, do?uldu?undan taptalayan atalar?n analar?n ?vladlar?d?r. Onsuz da taptalanma?a al??qan deyils?nmi n?d?n narahat olursan qoy taptalas?nlar. O ayaqlar?n da bir hesab? var...bu da s?nin d?nyan?n g?n??i soyuq m?zardan boylanan i??ql? sabah?n...A? ?r?yini d?nyaya sev d?nyan?...Ya?amad???n g?nl?rin ac?s?n? ??r?y?r?k ??xar. Burda da, g?n??in h?rar?tind?n yanaca??n g?n? g?zl?...?midl? ?midsizlik ars?nda qalmadan...
?g?r d?nyada ya?amad?nsa ya?ayaca??n ?eyl?r s?ni qorxutmas?n...onsuzda dad?n? bilm?diyin bir xo?b?xtlik s?n? ikinci d?nyanda da, yax?n g?l?n deyil. Bacara bilm?diyin ?eyi nec? ya?aya bil?rs?n ax?...D?nyada s?n? veril?n says?z nem?tl?rin q?drini bilm?d?n ke?indiyin kimi burda da ke?in?c?ks?n. S?n? verils? bel? insan... Yax??s? budur v?cudunu torpa?a, ruhunu is? burax s?n? ?f?r?n? qoy ist?diyi yer? yerl??dirsin...O, insanlar kimi, yaratd???n? taptalamaz b?lk?d?... Amma Onsuzlu?un at??ind? d? yanaca??n? g?z? al…


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: