Deb?t: Nof?l ?M?D (T?rt?r).Yeni ?eirl?r

23-03-2014, 06:02
1 765

1958034_571552409618430_496232646_n

Nof?l ?M?D (Q?dimov Nof?l Yurist o?lu) 1985-ci il yanvar ay?n?n 26-da A?d?r? rayonunun Umudlu k?ndind? anadan olub.1991-2002-ci ill?rd? T?rt?r rayon 6 sayl? orta m?kt?bd? t?hsil al?b.Baki Abadliq Xidm?ti MMC-d? i?l?yir.
2013-c? ild?n Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n ?dar? Hey?tinin ?zv?d?r.

YOLUNU G?ZL?D?M

S?n getdin, q?m ald? qoynuna m?ni,
??kd?rd?n ?mr?m? duman?, ??ni.
F?l?k d? g?tirdi sa??ma d?ni,
H?r gec? ?ll?rim uzand? g?y?,
Yolunu g?zl?dim, d?n?rs?n dey?.

S?n getdin, s?ninl? getdi bu ?r?k,
H?sr?t ac?s?nda bitdi bu ?r?k,
S?nd?, da?a d?nd?, itdi bu ?r?k,
K?ks?m buz ba?lad?... Bilirs?n niy??
Yolunu g?zl?dim, d?n?rs?n dey?.

Bir sevgi yaratd?q says?z, q?d?rsiz,
Birg? add?mlad?q d?rdsiz, k?d?rsiz.
Niy? getdin ax?,bu e?q b?h?rsiz.
Qoymad?m q?lbim? yad n?f?s dey?,
Yolunu g?zl?dim, d?n?rs?n dey?.

“Ayr?laq” s?yl?din, q?r?ld? qolum,
Sanki son m?nzil? a??ld? yolum.
N?dir bu iztirab, qurban?n olum,
De, kim? d?yi?din m?ni, de, n?y??!
Yolunu g?zl?dim, d?n?rs?n dey?.

01.02.2010

M?N S?N? SEVD?MK?...

M?n s?ni sevdim ki, e?q d?nyas?n?n,
Q?lb? m?lh?m olan ??rb?tin dad?m.
?r?kd? yurd salm?? q?m d?ryas?n?n
??ind? s?nm?y?n sevinc oyad?m.

M?n s?ni sevdim ki,k?n?l ba??ama
Sevginin nurundan ?tir yayasan.
S?ni sevm?dim ki,m?ni t?rk edib
K?vr?k ?r?yimi yetim qoyasan.

M?n s?ni sevdim ki, qalan ?mr?m?
S?nli duy?ularla vuraram ba?a.
Bahar arzusuyla g?lmi?dim s?n?,
Bu cavan ?mr?m? d?nd?rdin q??a.

M?n s?ni sevdim ki, k?d?rd?n uzaq,
Xo?b?xt ?m?r s?r?m bu q?rib yerd?.
M?n s?ni sevdim ki, sevdim ki, s?ni
H?m yan?mda g?r?m, h?m saf q?lbimd?.

M?n s?ni sevdim ki, o g?z?lliyi
?b?di, xo?b?xt bir ?mr? q?rq edim.
S?ni sevm?dim ki, t?klikd?n bezib,
Zaman?m g?lm?mi? m?zara gedim.

03.03.2011

Z?F?R BAYRA?I

?u?a haray sal?b, qorxmaz igidl?r,
Toplan?b v?t?n??n g?st?r?k h?n?r!
H?cumda inamla qazanaq z?f?r,
D??alar? bo?aq qan d?nizind?,
Bayraq asmal?y?q C?d?r d?z?nd?!

??kim ?r?yim? yurdun n?f?sin,
Y???ls?n yollardan g?z? h?r k?sin,
Anama g?tirim z?f?r m?jd?sin.
Q?rur cilv?l?nsin “O?ul!” s?z?nd?,
Bayraq asmal?y?q C?d?r d?z?nd?!

Elim, s?nsiz qanad a?a bilmir?m,
N? haraya, haya qa?a bilmir?m,
?adlan?b g?yl?r? u?a bilmir?m,
D?zm?r?m g?rd?kc? k?d?r g?z?nd?,
Bayraq asmal?y?q C?d?r d?z?nd?.

29,04,2011

S?NM?S?N, ALLAH!

Qartal o da?lar?n yara????d?r,
B?dr?yib d?zl?r? enm?sin , Allah!
Sev?n ?r?kl?rd? bahar ?a??d?r,
D?rdi lala d?nd?r, dinm?sin,Allah!

Ne?? ocaqlara k?d?r g?tirdik,
Ne?? k?n?ll?rd? h?sr?t bitirdik.
M?rdliyi, safl??? vaxts?z itirdik,
O g?nl?r geriy? d?nm?sin, Allah!

Nof?l?m, D?rd adl? d?rin ?mmanam,
D?z?, h?qiq?ti ??tin ki danam.
Saf sevgi, d?z ilqar, bir d? ki inam
Q?lbl?rd? ya?as?n, s?nm?sin,Allah!

03.03.2011


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: