Deb?t: Z?rd??t ??F? (Q?b?l?).?eirl?r

23-03-2014, 06:22
1 610

Debüt: Zərdüşt ŞƏFİ (Qəbələ).Şeirlər

"Nakam ?airl?ri unutmayaq" layih?si ??r?iv?sind?

T?RC?MEY?-HAL

Z?rd??t ??fi 1986-c? ilin 19 noyabr tarixind? Q?b?l? rayonunun Bum q?s?b?sind? ziyal? ail?sind? d?nyaya g?lmi?dir. 2006-c? ild? X?z?r Universitetinin jurnalistika fak?lt?sin? daxil olmu? v? 2010-cu ild? h?min fak?lt?nin m?zunu olmu?dur. 2005-ci ild?n etibar?n hekay? v? essel?ri d?vr? m?tbuatda d?rc olunma?a ba?lam??d?r. Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin ?zv?, M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyinin v? Yaz???lar Birliyinin birg? layih?si olan "G?nc ?dibl?r M?kt?bi"nin 2008-2010-cu ill?rd? m?sul katibi v? f?al ?zvl?rind?n biri olub.
2009-cu ild? Bizim Yol q?zetinin ke?irdiyi sor?uya ?sas?n, "?lin g?nc yaz???s?" m?kafat? il? t?ltif olunmu?, g?ncl?r? d?st?k m?qs?di il? veril?n birillik prezident t?qa?d?n? layiq g?r?lm??d?r. 2012-ci ild? Az?rbaycan G?ncl?r v? ?dman Nazirliyinin ilin g?nci f?xri ad?na layiq g?r?lm??, 2012-ci ilin 3 avqust tarixind? Bak? ??h?rind? qan x?r??ngi x?st?liyind?n v?fat etmi?dir. 2011-ci ild? n??r olunan "Ba?qa adamlar" kitab?nda m??llifin son be? ild? yazd??? hekay?l?r toplan?b. Z?rd??t ??fizad? hekay? v? ess?l?rind?n ?lav? h?m d? bir ?ox ?eirl?rin, bir tamamlanmam?? v? iki yar?m qalm?? roman?n m??llifidir.
Z?rd??t ??finin ?z? bar?d? olan fikirl?ri:1986-c? ild? (?z?md?n asl? olmayan s?b?bl?rl?) do?ulmu?am. N? vaxt ?l?c?yim h?l? d?qiq m?lum deyil. Bir d?qiq bildiyim var: yolum uzundu, y?k?m a??rd?! D?nyaya g?l?rk?n he? kiml? he? bir ??rtl? m?qavil? ba?lamam??am. Yegan? ba?l?l???m YARADANlad? - bir t?k onu tan?y?ram bu d?nyada qalan h?r k?s v? n?sn? ??rtidi. H?r ya?dan dostlar?m ?oxdu. H?r birinin ?z?n? g?r? h?rm?ti var. Onlar varl???m?n b?nz?rsiz ?ahidl?ridi. M?n d? onlar?n ?ahidl?rind?n biriy?m. ?n pis x?susiyy?tim ?n yax?? x?susiyy?timl? ba?l?d?: pisliyi d? yax??l?q kimi q?tiyy?n unutmuram!

?A?R?N ?L?M?


Eyn?n qatarlar?n v?ziyy?tind?y?m.
Onlar??n qandal relsl?rd?n ??l?,
azadl??a ??xma??n birc? yolu var – Q?ZA!

SALAM SARVAN


Kim unudub m?ni yol ayr?c?nda-
g?lsin qucaqlas?n,
g?lsin apars?n…
Bu ?mr? yolundan ??xarar q?za-
g?lsin qabaqlas?n,
g?lsin saxlas?n…
M?n ?l?m? ged?n adamam, adam-
yadlara do?mayam,
do?maya yadam…
Bir g?y?r?in g?lib, ?lim? qonub
?limd? bir yuva sal?b g?y?r?in,
U?ub getm?y?c?k, m?nim olacaq,
Sevinib, ?limd? qal?b g?y?r?in,
yell?d? bilm?r?m ?limi daha-
?ll?rim g?y?r?in yuvalar?d?-
qatarlar aparsa ?zizl?rimi…
?z?nd? ?l izim qal?bsa, g?lnar,
m?nd? ?l qalmay?b,
sil izl?rimi…
Ba???la ?mr?m?,
uzun gec?di-
Bir say ulduzlar?, bax g?r ne??di?
Bildir G?n??im?, s?s sal Ay?ma,
Bir gec? q?sqan?b m?ni d?niz?
?l?m at ?mr?m?-
z?h?r ?ay?ma…
M?n o g?n bil?c?m-
O g?lib biz?…
M?n o g?n d?n?c?m d?z k?ndimiz?…

T?L?SG?N!

?z?md?n ??xm??am,
m?n yoxam daha,
ruhumun h?md?mi,
?f?q x?ttims?n-
m?n s?n? g?lir?m, ?z?md?n ke?ib!

S?n? ?atmaq ??tin
?l? ke?m?zs?n,
neyl?s?m-
?limd? bir bo?luq qalar!

Uzanar, q?vr?lar, yollar dolanar,
zaman susar qumda ayaq s?sind?n,
ancaq bu b?d?ni tan?yan bil?r-
neyl?s?m, qan iyi g?l?r n?fsimd?n,
a?layar i?imd? ?lacs?z ruhum-
neyl?s?, ?z?md? bir ?eytan g?l?r...

Yalnzliq olarsa ?zab ??kdiyim
oxuyar dodaqlar s?ssiz duas?n-
la ilah? ill?llah- dey? bit?r t?kliyim...

* * * * *

?lini uzat,
bu a? ka??za
barmaqlar?ndan axacaq s?tir-s?tir s?zl?r...
S?n he? ?eir yazd?nm??

G?zl?rin susur,
kiprikl?rin? t?k?lm??
al?n yaz?n?n qal?qlar?
dan??acaq indi-
S?n he? qar olu bya?d?nm??

Uzaqda ?f?q x?ttind?
q?p q?rm?z? bir od par?as? var,
ne?? min ildi yan?r-
kimisevir
he? kim bilmir,
bilm?y?c?k...
S?n he? ?air sevdinmi?

* * * * *

Susub,
i?imd?ki G?n?? d? susub,
susur g?z?md?ki ?midin s?si..

Bir g?n?? ax?am?,
g?n?? sabah?
tutub silk?l?s?m bu m?ml?k?ti-
qar ya?ar s?madan,
qar ??xar yerd?n,
h?r t?r?f qar kimi a??n yurdudu...

M?n? qar n? laz?m,
A?? sevmir?m.
M?n? qaranl?q bir gu?? g?r?kdi...

M?n qara torpaqlar,
qara mayel?r,
qara sevdalar?n yurdundan g?ldim,
M?n qara-adamam,
M?n qara adam.

Bir uzaq me??d? unudun m?ni,
?axtadan a?ars?n-?lim,
aya??m,
Bir az da qar s?rt?m dodaqlar?ma-
Olum qar-adam...


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: