"Carci.az" sayt? haqq?nda bilgil?r

27-03-2014, 10:39
2 156

1483881_1463106443906987_591616497_n

?nsanlar? x?b?r bax?m?ndan marifl?ndir?n, o c?ml?d?n kalifey s?n?tkarlar?n xat?rlanmas?, daimi ya?ad?lmas? m?qs?di da??yan v? “V?t?np?rv?r” xidm?tl?ri il? x?susi se?il?n Car??.az say?t? 2013-c? il 22 oktyabr tarixind?n istifad?y? verilib. G?st?ril?n tarixd?n ilk “x?b?r” xidm?tin? ba?lay?b.
Say?t?n R?hb?ri Orxan Car??n?n say?t? yaratmaqda m?qs?di; t?kc? x?b?r y?nl? xidm?tl?r deyil. Onunla yana?? ?d?biyyat yaz?lar?na da, b?y?k ?n?m verm?kdir.
Car??.az say?t? he? bir “Siyasi partiyaya” “Dini qurumlara” “T??kilatlara” xidm?t etmir. Say?tda kimliyid?n as?l? olmayaraq, v?t?nda?lar?n ??xsiyy?tl?rinin a?a??lanmas?na, onun kimi x?b?rl?rin v? yaz?lar?n ??xar?lmas?na yol verilmir. B?t?n hallarda M??llif: h?quqlar? qorunur. Bu say?t?n ?st?n c?h?ti bit?r?f m?vqe se?m?kdir.
Qeyd ed?k ki, H?r il Az?rbaycanda Az?rselin ba? sponsurlu?u il? x?b?r portallar?n?n yar??mas? ke?irilir. Car??.az say?t? da, h?min yar??maya qo?ulmu? v? Az?rbaycan ?zr? 401 say?t aras?ndan se?il?r?k onlu?a d??m??d?r. H?r il oldu?u kimi bu il d? onlu?a d???n say?tlara, m?kafatland?r?lmada i?tirak etm?k ???n d?v?tnam? g?nd?rilmi?dir. Say?t?n r?hb?ri Orxan Car?? h?min t?dbird? i?tirak etmi?dir. T?dbird? Az?rsel r?hb?rliyind?n, Rabit? nazirliyind?n v? ba?qa n?fuzlu ?irk?tl?rin n?may?nd?l?ri i?tirak etmi?dir. Indi h?min d?v?tnam?ni sizl?r? t?qdim edirik. Car??.az say?t?na u?urlar dil?yirik.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: