T?RK K?LT?R?NDE ?OCUK VE ?OCUK BAYRAMI

21-10-2014, 14:31
1 501

10715731_737937922922026_530600435_n

Ba?lang?c?ndan bug?ne, tarihin ak??? i?erisinde T?rk ?ocuklar? g?n gelmi? hanlar?n-hakanlar?n, sultanlar?n g?nl?nde y?k?lmaz bir taht kurmu? ?lke y?netmi?tir. G?n gelmi?, destanlarda yerini alm??t?r. Manas olmu?, Mete olmu?, K?r?at olmu? ve daha nice isimler ?lkeleri i?in birer kahraman olmu?tur. Dahas?; Alparslan olmu?, Anadolu’nun kap?s?n? a?m??, Fatih olmu? ?a? a??p ?a? kapatm??t?r. Atat?rk olmu?, dehal???n? konu?turmu?, d?nyan?n en g?zel, en k?ymetli ?lkesini kurmu?tur. ?bn-i Sina, Farâbi, Mevlâna, Yunus Emre, Hoca Nasreddin olmu? ve daha niceleri gibi ???k sa?m??t?r. G?n gelmi?, atas?zlerinde insanl??a ders vermi?tir. Yetmemi?; d???n?yle, t?resiyle, t?rk?s?yle, T?rk k?lt?r?n?n bir ba?ka halkas?n? olu?turmu? ve bayramlardan bayram alm??t?r. Bayramlardan bayram alan atas?n?n arma?an? “?ocuk Bayram?” co?kusunu; “Yurtta sulh, cihanda sulh” ?zdeyi?ini ilke edinerek, b?t?n d?nya ?ocuklar?yla payla?may? hedeflemi?tir...

T?rk ?ocu?u, tarihi boyunca b?t?n T?rk uygarl?klar? i?erisinde hakl? yerini hi? yitirmemi?tir. Ona bu hakk?, daha ba?lang?c?ndan beri atalar? severek vermi?tir...

Bu kitapta, tarihi bilinen ba?l?ca ilk T?rk devletlerinden; Hunlar, G?kt?rkler, Uygurlar, Karahanl?lar, Sel?uklular, Osmanl?lar, T?rkiye Cumhuriyeti ve Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti’ne ayr?ca Orta Asya T?rk Cumhuriyetleri’nden Muhtar T?rk Cumhuriyetleri’ne ve d?nyadaki di?er T?rk topluluklar?na yer verilmi?tir. Yine bu toplumlarda ya?am?? ve ?ocuklara ?efkat g?stermi?, e?itim, sa?l?k ve di?er alanlarda s?cak ilgileri ile bilinen devlet yetkililerinden, bilim adamlar?na kadar pek ?ok T?rk b?y???n?n ?nemli g?r?? ve d???nceleri de i?lenmi?tir.

T?rklerde ?ocu?a ili?kin geleneklerin ?nemli bir b?l?m?n? te?kil eden belli ba?l? faaliyetlerinden; isim verme t?reni, be?ik d???n?, s?nnet d???n?, okuma bayram?, ?ocuk bayram? gibi ve ba?ka ?nemli k?lt?r de?erlerine yer verilmi?tir... Ayr?ca baz? ?nemli g?rd???m?z hususlar resimlerle eserimizi s?slemi?tir.

Bu kitapta, 23 Nisanlarda b?y?k co?kuyla kutlanan ?ocuk Bayram?’na ili?kin ?nemli ?al??malar i?lenmi?tir. Bu ?er?evede, ?ocuk Bayram?’n?n d?nyada ilk olmas?n?n ?nemi ifade edilmi?tir. ?ocuk Bayram?’n?n evrenselle?mesi ve b?ylece b?t?n d?nya ?lkelerinde de kutlan?r hale gelmesi y?n?nde, “D?nya ?ocuk Bayram?” i?in “D?nya ?ocuklar?n?n Dilek?esi”nden ?rnekler verilerek, ad? ge?en ?al??malara ayr?ca yer verilmi?tir.

Bu eseri; ba??ms?z b?t?n T?rk Devletleri ve ayr?ca ?zerk T?rk Topluluklar?na, -T?rkistan’a- yine bu kitapta s?z? edilen ?ocuk Bayram?’n?n kabul? hususunu, a??k bir mektup ve bir ?a?r? olarak de?erlendirebiliriz. ??yle ki; T?rk d?nyas?nda kutlanan Nevruz Bayram?, destanlar, di?er k?lt?rel hususlar, âdet ve t?relere y?nelik faaliyetlerde oldu?u gibi, T?rkiye ve Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti’nde d?zenlenen -yukar?da s?z?n? etti?imiz- ?ocuk Bayram?’n?n da, -?teki bayramlardan ba??ms?z olarak, sadece “?ocuk Bayram?” ?eklinde- zaman ge?irmeden b?t?n T?rkistan’da d?zenlenmesinin sa?lanmas? en b?y?k dile?imizdir. Bu d???nce; k?lt?r birli?i y?n?nde T?rk d?nyas?n? daha da birle?tirme, yak?nla?t?rma noktas?nda vesile olaca?? inanc?nday?z. Bundan dolay? bayramlar bir anlamda karde?li?in, dostlu?un peki?mesi ve sevincin hâkim oldu?u ?nemli g?nlerdir.

K?saca s?ylemek gerekirse bu kitapta T?rk ?ocu?unun, T?rk d?nyas?nda alm?? oldu?u kutlu yeri, T?rklerin ?ocu?a vermi? oldu?u de?eri bulacaks?n?z...


Ramazan Seyfi YURDAKUL


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: