Az?rbaycanda informasiya sisteml?rinin texniki t?l?bl?r? uy?unlu?u yoxlan?l?r

23-02-2015, 08:46
1 229

Azərbaycanda informasiya sistemlərinin texniki tələblərə uyğunluğu yoxlanılır

Rabit? v? Y?ks?k Texnologiyalar Nazirliyinin M?lumat Hesablama M?rk?zi (MHM) informasiya sisteml?rinin “?nformasiya sisteml?rinin v? ehtiyatlar?n?n, elektron xidm?tl?rin “Elektron h?kum?t” portal?na qo?ulmas? ???n Texniki T?l?bl?r”? uy?unlu?unun yoxlan?lmas? m?qs?dil? m?t?madi olaraq monitorinql?r ke?irir.

M?rk?zd?n X?b?rl?r-? veril?n m?lumata g?r?, monitorinql?rin ?sas m?qs?di h?m d?, informasiya ehtiyatlar?n?n qanunvericilikl? m??yy?n edilmi? ??kild? toplan?lmas?, m?hafiz? edilm?si v? dig?r d?vl?t qurumlar?na “bir p?nc?r?” prinsipi ?sas?nda ?t?r?lm?sin? n?zar?t, texniki-proqram ?at??mazl?qlar?n m??yy?n edilm?si v? onlar?n aradan qald?rmas? ???n t?klifl?rin v? t?l?bl?rin haz?rlanmas?ndan ibar?tdir.

Monitorinql?r tam ba?a ?atd?qdan sonra dig?r d?vl?t qurumlar? t?r?find?n bir s?ra elektron xidm?tl?rin g?st?rilm?si ???n h?min quruma m?xsus informasiya sisteml?rinin “Elektron h?kum?t” portal?na qo?ulmas? v? uy?un servisl?rin verilm?si v? eyni zamanda ?ksin?, h?min qurumun dig?r d?vl?t qurumlar?n?n uy?un servisl?rin? qo?ulmas? ???n konkret t?klifl?r haz?rlanacaq.

Az?rbaycan Prezidentinin 5 fevral 2013-c? il tarixli 813 n?mr?li F?rman? il? t?sdiq edilmi? “Elektron h?kum?t” portal? haqq?nda ?sasnam?”y? ?sas?n d?vl?t informasiya ehtiyatlar?n?n reyestri ad???kil?n portal?n texniki-texnoloji infrastrukturunun ?sas komponentl?rind?n biri kimi m??yy?n edilib.

D?vl?t informasiya ehtiyatlar?n?n v? f?rdi m?lumatlar?n informasiya sisteml?rinin d?vl?t reyestrl?ri “Elektron h?kum?t” portal?n?n operatoru olaraq MHM t?r?find?n apar?l?r. Reyestrl?rin formala?d?r?lmas?na 2012-ci ilin dekabr ay?nda ba?lan?l?b v? ke??n d?vr ?rzind? 79 d?vl?t informasiya ehtiyat? v? 155 f?rdi m?lumatlar?n informasiya sistemi reyestrl?rd? d?vl?t qeydiyyat?na al?n?b.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: