S?r?c?l?rin n?z?rin?: d?yi?iklikl?r q?vv?y? mindi

1-03-2015, 14:46
1 033

Sürücülərin nəzərinə: dəyişikliklər qüvvəyə mindi

?nzibati x?ta haqq?nda protokol bax?lmas? ???n yuxar? s?lahiyy?tli orqana (v?zif?li ??xs?) g?nd?ril?c?k
Az?rbaycan Respublikas? ?nzibati X?talar M?c?ll?sin? edilmi? son d?yi?iklikl?r q?vv?y? minib. Qanuna a?a??dak? m?zmunlu d?yi?iklikl?r edilib:

1. 429-5.4-c? madd?y? a?a??dak? m?zmunda ???nc? v? d?rd?nc? c?ml?l?r ?lav? edilsin:
“Bu M?c?ll?nin 429-5.3-c? madd?sind? n?z?rd? tutulmu? hallarda inzibati x?ta haqq?nda protokol bax?lmas? ???n yuxar? s?lahiyy?tli orqana (v?zif?li ??xs?) g?nd?rilir. Yuxar? s?lahiyy?tli orqan (v?zif?li ??xs) t?r?find?n h?min i? ?zr? q?bul edil?n q?rar q?bul edildiyi g?n m?vafiq icra hakimiyy?ti orqan?n?n m?rk?zi informasiya sistemind? yerl??dirilir v? bar?sind? inzibati x?ta haqq?nda i? ?zr? icraat apar?lan ??xs? h?min q?rar bar?d? bu M?c?ll?nin 429-6.2-ci madd?sind? n?z?rd? tutulmu? qaydada m?lumat verilir.”;
2. 429-6.2.2-ci madd?y? “yer” s?z?nd?n sonra “v? vaxt” s?zl?ri ?lav? edilsin;
3. 451.3-c? madd?y? a?a??dak? m?zmunda ???nc? c?ml? ?lav? edilsin:
“Yol h?r?k?ti qaydalar? ?leyhin? olan inzibati x?talar?n t?r?dilm?sin? g?r? t?tbiq edilmi? inzibati c?rim? il? ?laq?dar ?d?ni?i q?bul ed?n bank v? ya po?t m?vafiq ?d?ni?in edildiyi bar?d? m?lumat? d?rhal elektron qaydada m?vafiq icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n informasiya sisteml?rin? g?nd?rir.”.

Qeyd ed?k ki, M?c?ll?y? bir ne?? g?n ?vv?l dig?r d?yi?iklikl?r d? edilmi?di: H?min d?yi?iklikl?r is? bunlard?r:
1. 84-c? madd? ?zr?:
1.1. 3-c? b?ndd?n “, el?c? d? inzibati c?rim?nin ?d?nilm?si ???n c?rim? bildiri? blanklar?n?” s?zl?ri ??xar?ls?n;
1.2. 6-1-ci b?nd a?a??dak? redaksiyada verilsin:
“6-1) inzibati t?nbeh t?tbiq etm? haqq?nda q?rar? v? ya inzibati x?ta haqq?nda protokolu operativ n?qliyyat vasit?sind? qura?d?r?lm?? bort-kompyuter vasit?sil? t?rtib ed?r?k d?rhal, yaxud bel? kompyuter olmad?qda h?min g?n?n sonunad?k m?vafiq icra hakimiyy?ti orqan?n?n m?rk?zi informasiya sistemind? yerl??dirm?k;”;
1.3. a?a??dak? m?zmunda 6-2-ci b?nd ?lav? edilsin:
“6-2) inzibati t?nbeh t?tbiq etm? haqq?nda q?rar?n v? ya inzibati x?ta haqq?nda protokolun ka??z da??y?c?da sur?tini yerind?c? bar?sind? inzibati x?ta haqq?nda i? ?zr? icraat apar?lan ??xs?, h?m?inin bel? m?raci?ti olduqda inzibati x?ta haqq?nda i? ?zr? z?r?r ??kmi? ??xs? verm?k;”.
2. 85-ci madd? ?zr?:
2.1. 2-ci b?ndin ikinci abzas?ndan “v? ya x?susi texniki vasit?l?rd?n istifad? etm?kl? m??yy?n olunduqda” s?zl?ri ??xar?ls?n;
2.2. 5-ci b?nd l??v edilsin;

2.3. 10-cu b?nd a?a??dak? redaksiyada verilsin:
“10) Bu Qanunun 52-ci madd?sinin IV v? ya VI hiss?l?rind? n?z?rd? tutulmu? dayanma v? ya durma qaydalar?n? pozmu? s?r?c? n?qliyyat vasit?sinin yan?nda deyils?, Az?rbaycan Respublikas? ?nzibati X?talar M?c?ll?sinin 429-5.5-ci madd?sind? n?z?rd? tutulmu? qaydada inzibati x?ta haqq?nda protokol t?rtib edir v? n?qliyyat vasit?sini m?hafiz? edil?n duraca?a g?nd?rir. Bel? s?r?c? n?qliyyat vasit?sinin yan?nda olmad??? v? n?qliyyat vasit?sinin m?hafiz? edil?n duraca?a apar?lmas? m?mk?n olmad??? hallarda Az?rbaycan Respublikas? ?nzibati X?talar M?c?ll?sinin 429-5.6-ci madd?sind? n?z?rd? tutulmu? qaydada inzibati x?ta haqq?nda protokol t?rtib edir v? onun sur?tini n?qliyyat vasit?sinin ?n ????sin? qoyur.”;
2.4. a?a??dak? m?zmunda 13-c? b?nd ?lav? edilsin:
“13) ?mumi istifad?d? olan n?qliyyat vasit?sinin s?r?c?s? yol h?r?k?ti qaydalar?n? pozduqda m?nt?z?m ??h?rdaxili (rayondaxili) s?rni?in da??malar?nda l?ngim?l?rin qar??s?n? almaq ???n dayand?r?lm?? n?qliyyat vasit?sinin s?r?c?s?n? yol verdiyi qayda pozuntusunu elan etdikd?n v? n?qliyyat vasit?sinin d?vl?t qeydiyyat ni?an?n? qeyd? ald?qdan sonra s?r?c? bar?sind? inzibati x?ta haqq?nda protokolu sonuncu dayanacaqda da t?rtib ed? bil?r.”.
3. 85-1-ci madd? a?a??dak? redaksiyada verilsin:

“Madd? 85-1. Yol h?r?k?ti qaydalar? ?leyhin? olan inzibati
x?talar haqq?nda i?l?r ?zr? icraat

Yol h?r?k?ti qaydalar? ?leyhin? olan inzibati x?talar haqq?nda i?l?r ?zr? icraat Az?rbaycan Respublikas? ?nzibati X?talar M?c?ll?si il? m??yy?n edilmi? qaydada h?yata ke?irilir”.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: