M?rk?zi Bank: Az?rbaycanda ?stehlak?? ?nam? ?ndeksi y?ks?k s?viyy?d?dir

1-03-2015, 15:18
912

Mərkəzi Bank: Azərbaycanda İstehlakçı İnamı İndeksi yüksək səviyyədədir

2014-c? ild? Az?rbaycanda ?stehlak?? ?nam? ?ndeksi beyn?lxalq t?cr?b?d? kifay?t q?d?r y?ks?k s?viyy?d? saxlan?l?b. Trend-in m?lumat?na g?r?, bu bar?d? Az?rbaycan M?rk?zi Bank?n?n ?t?n ilin yekunlar? ?zr? pul siyas?ti icmal?nda deyilir.
Qeyd olunur ki, M?rk?zi Bank?n apard??? sor?ular da istehlak?? f?all???n?n y?ks?k olaraq qald???n? g?st?rir. “Ev t?s?rr?fatlar?n?n maliyy? davran??lar?, niyy?tl?ri v? inflyasiya g?zl?ntil?ri” ?zr? 4250 ev t?s?rr?fat? (ail?) aras?nda M?rk?zi Bank t?r?find?n 2014-c? ilin dekabr ay?nda ke?irilmi? n?vb?ti sor?u ?stehlak?? ?nam? ?ndeksinin (23.8) pozitiv zonada oldu?unu g?st?rib.

2014-c? ild? ev t?s?rr?fatlar?n?n nominal pul g?lirl?ri 4.8%, real olaraq is? 3.4% art?b. Adamba??na d???n pul g?lirl?ri nominal olaraq 3.5%, real ifad?d? is? 2.1% art?b. 2014-c? ild? ?lk?d? orta ayl?q ?m?k haqq? nominal ifad?d? 4.5% artaraq 444.3 manata ?at?b.

2014-c? ild? ?halinin real g?lirl?rinin artmas? ??raitind? ?mumi istehlak?? f?all??? y?ks?k olub. ?stehlak x?rcl?ri 12.1% art?b. Ev t?s?rr?fatlar?n?n s?r?ncam?nda qalan g?lirl?r 5.1% artaraq 35.9 mlrd. manat t??kil edib. Ev t?s?rr?fatlar?n?n g?lirl?rinin son istehlak x?rcl?rini ?rtm? ?msal? 1.5 olub. ?hali g?lirl?rinin 68.8%-i son istehlak x?rcl?rin? y?n?ldilib.

?cmalda deyilir ki, istehlak x?rcl?rinin art?m? p?rak?nd? ?mt?? d?vriyy?sinin art?m?na ??rait yarad?r. 2014-c? ild? istehlak??lar?n t?l?batlar?n?n ?d?nilm?si m?qs?dil? istehlak bazar?nda sat?lm?? ?mt?? v? xidm?tl?rin h?cmi 9.5% art?b. P?rak?nd? ticar?t d?vriyy?sinin h?cmi 10% artaraq 22 mlrd. manat olub. O c?ml?d?n ?z?l b?lm? ?zr? art?m 10% olub, bu b?lm? ?zr? real art?m?n 65.7%-i f?rdi sahibkarlar?n ticar?t f?aliyy?ti hesab?na formala??b.

2014-c? ild? p?rak?nd? ticar?t d?vriyy?si ?rzaq mallar? ?zr? 3.9%, qeyri-?rzaq mallar? ?zr? 16.2% art?b. ?haliy? g?st?ril?n pullu xidm?tl?rd? is? art?m 7.2%, o c?ml?d?n qeyri-d?vl?t m?lkiyy?ti ?zr? 8.5% t??kil edib. ?haliy? g?st?ril?n pullu xidm?tl?rin 77.8%-i ?z?l sektorun pay?na d???b.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: