?lham ?liyevin v? Bolqar?stan?n Ba? naziri Boyko Borisovun m?tbuat konfrans? olub

5-03-2015, 20:26
1 179

İlham Əliyevin və Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Borisovun mətbuat konfransı olub

Prezident ?lham ?liyevin v? Bolqar?stan Respublikas?n?n Ba? naziri Boyko Borisovun m?tbuat konfrans? olub.

Ba? nazir Boyko Borisov Prezident ?lham ?liyevi bir daha salamlad? v? s?z? d?vl?timizin ba???s?na verdi.

?lk?l?rimiz aras?nda ?laq?l?rin y?ks?k s?viyy?d? oldu?unu dey?n Prezident ?lham ?liyev Bolqar?stana bud?f?ki s?f?ri zaman? bu ?laq?l?rin m?xt?lif aspektl?rinin m?zakir? olundu?unu s?yl?di. Prezident ?lham ?liyev qeyd etdi ki, Bolqar?stan il? Az?rbaycan aras?nda siyasi ?laq?l?r g?cl?d?r v? bu ?laq?l?rin g?z?l perspektivl?ri var. ?lk?l?rimizin beyn?lxalq t??kilatlar ??r?iv?sind? u?urlu ?m?kda?l??? m?vcuddur. Bolqar ?irk?tl?rinin Az?rbaycana investisiya qoymaq perspektivl?ri d? b?y?kd?r.

D?vl?timizin ba???s? Bak?-Tbilisi-Qars d?mir yolu layih?sin? toxunaraq bu layih?nin Avropan? Asiya il? birl??dirm?kd? m?h?m ?h?miyy?t da??d???n? diqq?t? ?atd?rd?. Bolqar?standa ke?irdiyi g?r??l?r zaman? m?zakir? olunan m?s?l?l?r i??risind? enerji layih?l?rinin ?sas m?vzu oldu?unu vur?ulayan Prezident ?lham ?liyev bu bax?mdan “C?nub” qaz d?hlizinin ?n?mind?n dan??d?. Bildirdi ki, TANAP v? TAP layih?l?rinin tikintisi “C?nub” qaz d?hlizi layih?sini formala?d?r?r v? bundan sonra da Az?rbaycan Avropan?n enerji t?hl?k?sizliyind?ki rolunu davam etdir?c?k. Bolqar?stan?n da “C?nub” qaz d?hlizi layih?sinin i?tirak??s? oldu?unu diqq?t? ?atd?ran Prezident ?lham ?liyev g?l?c?kd? tranzit ?lk? kimi Bolqar?stan?n h?min layih?d? m?h?m rol oynayaca??n? vur?ulad?.

Bolqar?stan? Az?rbaycan?n yax?n dostu kimi d?y?rl?ndir?n Prezident ?lham ?liyev bir daha milli bayram m?nasib?til? t?brikl?rini ?atd?rd?.

Ba? nazir Boyko Borisov qar??l?ql? s?f?rl?rin ?h?miyy?tin? toxundu v? dedi ki, bel? s?f?rl?r n?z?rd? tutulan layih?l?rin u?urlu icras?na g?cl? t?kan verir. Ba? nazir qeyd etdi ki, Bolqar?standa siyasi hakimiyy?ti kimin t?msil etm?sind?n as?l? olmayaraq h?r zaman Az?rbaycan v? “C?nub” qaz d?hlizi d?st?kl?n?c?k. ??nki bu layih? Bolqar?stan?n qaz-n?qliyyat sisteminin inki?af?na g?cl? t?kan ver?c?k.

Bolqar?stan?n Ba? naziri d? Bak?-Tbilisi-Qars d?mir yolu layih?sinin ?n?mind?n dan??d?. O, ?lk?l?rimiz aras?nda in?aat, ?cza??l?q, s?hiyy?, k?nd t?s?rr?fat?, idman v? dig?r sah?l?rd? ?m?kda?l???n geni? perspektivl?ri oldu?unu vur?ulad?.

Sonra Prezident ?lham ?liyev v? Ba? nazir Boyko Borisov jurnalistl?rin suallar?n? cavabland?rd?lar.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: