Bak?da b?zi yollarda d?yi?iklik edilib

9-03-2015, 13:36
841

http://s020.radikal.ru/i713/1503/4c/ef9b5a82cdff.jpg

Bak?da avtomobill?rin s?xl???n?n v? t?xaclar?n aradan qald?r?lmas? ???n b?zi yollarda d?yi?iklik ba? verib. Bunu N?qliyyat Nazirliyi "Az?ryolservis" ASC-nin m?tbuat katibi P?nhan M?rs?liyev deyib.

Onun s?zl?rin? g?r?, paytaxt yollar?nda m??yy?n d?yi?iklikl? ba? verib. Onlardan biri Q?l?b? dair?sind? olub: “Bir m?dd?t ?vv?l, ilkin m?rh?l?d? burada h?r?k?tin istiqam?tl?rind? d?yi?iklik edildi ki, bu da ?z s?m?r?sini verdi. ?ndi, ikinci m?rh?l?d? orada ortadak? dair?vi qov?a??n diametrinin ki?ildilm?si hesab?na yol geni?l?ndirilir. Bel? ki, ?.Salamzad? v? H.Z?rdabi k???l?rind?n g?l?n n?qliyyat vasit?l?ri dair?y? ?atanda yolun daralmas? ba? verir. Ona g?r? d? biz dair?ni ki?ildib, zolaqlar?n say?n? ?oxald?r?q. Bu, h?r?k?tin buraxma qabiliyy?tini art?rma?a v? yoldak? s?xl??? aradan qald?rma?a k?m?k ed?c?k. Dair?d? i?l?rin apar?lmas?na baxmayaraq, n?qliyyat?n h?r?k?tin? he? bir m?hdudiyy?t qoyulmay?b”.

P.M?rs?liyev qeyd edib ki, Heyd?r ?liyev prospektind? d? m??yy?n d?yi?iklik ba? verib: “?vv?ll?r avtomobill?r Heyd?r ?liyev prospekti il? B?y?k ?or qov?a??ndan ??h?r istiqam?tind?ki k?m?k?i hiss?si il? h?r?k?t ed?rk?n Heyd?r ?liyev M?rk?zinin qar??s?ndan ?sas yola ke??nd? yol dar oldu?u ???n orada t?xac yaran?rd?. ?ndi is? Heyd?r ?liyev M?rk?zinin qar??s?ndan “Ramstor” qov?a??na q?d?r ("Bazarstor" ticar?t m?rk?zinin qar??s?ndak? yol qov?a??) t?xmin?n 200 m m?saf?d? yol ?lav? olaraq 4,5 m d? geni?l?ndirilub. Bu da n?qliyyat vasit?l?rinin k?m?k?i yoldan ?sas yola rahat ke?m?sini t?min ed?c?k”.

Bundan ba?qa, m?tbuat katibi art?q X?tai prospekti il? Heyd?r ?liyev prospektin? do?ru h?r?k?t ed?n s?r?c?l?rin d? i?inin asanla?d???n? bildirib: “N?qliyyat vasit?l?ri X?tai prospektind?n “Ramstor” qov?a?? il? Heyd?r ?liyev prospekti istiqam?tind? h?r?k?t ed?n zaman ?sas yoldan k?m?k?i yola ke??nd? g?r?nt? m?hdud oldu?u ???n orada s?r?c?l?rin manevr imkanlar? m?hdudla??rd?. Ona g?r? d? Heyd?r ?liyev prospektind? yol ?t?r?c?s?nd?n bir q?d?r ir?lid?, t?xmin?n 25 m m?saf?d? ay?r?c? zolaq s?k?l?b v? g?r?nt?n?n daha yax?? oldu?u ?razid? ?sas yoldan k?m?k?i yola ke?m?k ???n x?susi yer d?z?ldilib. Y?ni, ?vv?ll?r X?tai prospekti il? h?r?k?td? olan n?qliyyat vasit?l?ri yol ?t?r?c?s?nd?n d???n kimi k?m?k?i yola ke?ir?rk?n bu zaman Yusif S?f?rov k???si il? g?l?n n?qliyyat vasit?l?ri il? ?zl???r v? manevr etm?kd? ??tinlik ??kirdil?r. Bu is? yolda s?xl???a v? t?xaca s?b?b olurdu. ?ndi is? azca qabaqdan ?sas yoldan k?m?k?i yola ke?m?k imkan? yarad?ld???ndan bu problem d? aradan qald?r?l?b”.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: