G?lten ERTERK (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).Muhte?em ?iirler

12-02-2014, 08:22
1 912

1931934_10152210268001506_599855042_n

ALIN YAZIM

Duygular tertemiz gelince dile
A?k?n ?arab?n? koydun sebile
Geceye nur sa?an y?ld?zlar bile
Yar seni g?r?nce ar edip batm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

Karanl?k d?n?mde d??m??ken derde
Seninle g?z?mden ?ekildi perde
Neredeydin bunca zamand?r nerde?
Kader sensizlikte zoru ya?atm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

G?nl?me huzuru sald? geli?in
Hele beni benden iyi bili?in
Maziyi s?ngerle hepten sili?in
B?t?n zamanlara g?zellik katm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

Bembeyaz sayfas?n kardan beyaz kar
Unuttur her ?eyi d?rt bir yandan sar
En ba??ndan senli zamana kadar
Felekten yedi?im ac? tokatm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

?eyiz sand???mda emanetimsin
En zorlu anlarda metanetimsin
Sabr?n sonundaki selametimsin
Varl???n dermans?z dize takatmi?
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

G?n olur g?n?ller dengini bulur
Sarays?z k??ks?z de mutluluk olur
Sevdam?za herkes imrenir durur
A?k?n, kalpte huzur, damakta tatm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

Hasretiyle i?in i?in yand???m
Y?re?ine y?re?imle band???m
Sevgisini yudumlay?p kand???m
Sen gibi bakmayan g?zler sakatm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

Manevi hazlarda yan?mdas?n yar
Can?mdan i?eri, kan?mdas?n yar
Nefes ald???m her an?mdas?n yar
Talih y?llar y?l? seni aratm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

G?n?lden g?n?le ba?larsa ak?n
En uzak mesafe olurmu? yak?n
G?l tenime diken batmas?n sak?n
Kadir k?ymet bilmek ger?ek sanatm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

Aln?mda yaz?s?n y?zde g?l???m
Yaprak g?zl?m diye atar sol d???m
Her iki d?nyada hayalim d???m
Seninle ge?ti?im k?pr? s?ratm??
Mevla’m seni benim i?in yaratm??

B?R G?N

Bir sabah uyan?rs?n
??inde ya yeni bir heyecan vard?r,
Ya da durgun sular?n ?zerindesindir.
G?n?n sana ne getirece?ini fark?nda bile de?ilsindir.
Dakikalar?n, saatlerin belki de ??k?lacak bir yoku?tur.
Heyecanla ??kars?n yoku?u,
Bazen can?n ??kmak bile istemez.
Yoku? da ya bir ta?a rastlars?n
Ya da kar??na ??kar bir kaya.
?nersin yoku?un ini?ini kaya kaya.

Beklentilerin bir balon i?inde yay?lm??t?r evrene.
Bazen daral?r, i?in s?k?l?r.
Bazen de geni?likte rahatlars?n.
Ya da ?yle san?rs?n…

Sonra yorulur yorgun beden
Yorgunlu?un o g?ndeki g?zellikleri tebess?mle and???nda
Belki rahatlar…
Yorgun bedenden y?kler bir bir atlar…

Ya da can?n ac?m??t?r istemeden de olsa
G?zlerde p?nar olmu?tur i?indeki yang?n…
S?nd?rmek bile istemezsin…
Ac?n?n bile tatl? oldu?unu anlars?n…
Rahatlars?n…

Bir de bakm??s?n ki u?urumlar kasisler olu?mu? etraf?nda
Atlars?n o kasislerden derinden bir oooh ?ekersin,
Di?er ki kasise kadar…
M?cadele olur al?r ad?n?…
Bazen kalp at??lar?n h?zlan?r, ritmi bozulur,
?evrene bakar ?ikâyet edersin,
Ya da fark?ndal???n ?a??rt?r seni…
V?cudundaki fay hatlar? harekete ge?mi?tir
Ad? bazen depresyon, bazen migren,
Bazen so?uk alg?nl???,
Ama ne olursa olsun v?cudun m?cadelede tek bir ama? i?in;
Soluk al?p verme…

Hayat?n d?n?m noktas?nda birini ya?ars?n o g?ne dair…
M?kâfat?n olmu?tur.
Sevinirsin g?ne?li bir havaya
Ya da cebindeki bir kâ??t par?as? mutlu eder seni…

Sonra ya sonra
Bekledi?in umutlar?n ne denli anlaml? oldu?unu idrak edersin benli?inde
?nce imkâns?zd?r,
Sonra olabilir, oldu dersin ama mutlulu?un ?ok fazla s?rmez.
?nsano?lusun ya doyumsuzlu?u al??kanl?k haline getirirsin,
Bir ba?ka umutta ne?e bulmak i?in…

Bazen kayan y?ld?zlar olur ?evrende
Bazen de gece olmadan kar??na ??kar bir y?ld?z
“?oban y?ld?z?m benim” dersin yolunu g?n batmadan ayd?nlat?r.
E?er g?recek g?z?n var ise…
Yoksa neyin ne oldu?unu anlayana kar g?n? bitirmi?sindir.
Derken ya ?nceden benli?inde var olan sevgiyi tekrar bulursun
Ya da yapma sevgilerle avunur durursun…

Bakm??s?n ki zaman ?ark?ndaki kurulu saatin pili zay?flam??.
Bazen ritmi bozuluyor,
Kendine gelmek i?in silkinirsin…
Ne de ?abuk ge?mi? sana verilen s?re...
“Eeee daha ya?ayacaklar?m vard? manen” dersin,
Maddi ya?ad?klar?n sana s?r?t?r…
Kendine bakar “Bu ben miyim?” dersin!

Neden, ni?in yarat?ld???n? g?n boyu unutmu?
Bir ara oyuna dalm??, bir ara tela?a
Bir arada uyku ihtiyac?n? gidermi?sindir…
“Nerden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” diye soru sordu?unda
Saatin tiktaklar? nazlan?r s?re doldu?unda…

G?zel ya?am??san bir ân?
“?m?r g?zelmi? her ?eye de?ermi?” dersin g?l?msersin…
Ya bo? ya?am??san
Ya yoksa yar?n denen an
Telafisi yoksa bo?a ge?en zaman?n,
??ini kemirir d???nce…
Sonra kap?n? ?alar s?renin bitti?ini s?yler birisi
“Eyvahhhhhhh!” dersin “Daha yapacaklar?m vard?!”

Zaman dolmadan
Ak?l kaybolmadan
Ayaklar?n basarken
Duygular?n ya?arken
T?klamadan kap?n? ?l?m
Kendine gel ey insano?lu!
Gidece?in yer belli…


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: