Artur Rasi-zad? iqtisadi durumu d?y?rl?ndirdi

17-03-2015, 13:26
950

http://s017.radikal.ru/i442/1503/5e/adad950dc124.jpg

“Son ill?rd? ?lk?nin apard??? ard?c?l u?urlu iqtisadi siyas?t hesabat ilind? d? davam edib. Hesabat ilind? qar??ya qoyulan b?t?n v?zif?l?r yerin? yetirilib, ?DM art?m?na nail olunub, iqtisadiyyat?n ?ax?l?ndirilm?si, qeyri-neft sektorunun inki?af?, ?halinin rifah hal?n?n yax??la?d?r?lmas? t?min edilib”. Bu bar?d? Az?rbaycan?n Ba? naziri Artur Rasi-zad? Milli M?clisin bu g?n ke?iril?n iclas?nda Nazirl?r Kabinetinin 2014-c? ild? f?aliyy?ti haqq?nda hesabat? t?qdim ed?rk?n deyib.

Ba? nazir qeyd edib ki, 2014-c? ild? dayan?ql? ictimai-siyasi sabitlik v? ?vv?lki ill?rd? qurulan iqtisadi stabillik qorunub: “D?nyada iqtisadi inki?af?n z?ifl?m?sin? v? maliyy? bazarlar?nda qeyri-m??yy?n v?ziyy?t? baxmayaraq, 2014-c? ild? Az?rbaycanda ?DM 2,8% artaraq 59 mlrd. manat t??kil edib. ?halinin h?r n?f?rin? d???n ?lav? d?y?r 6300 manata ?at?b. Hesabat ilind? ?sas kapitala 17,6 mlrd. manat v?sait yat?r?l?b. Yat?r?lan investisiyan?n 66%-i qeyri-neft sektorunun pay?na d???b”.

A.Rasi-zad? qeyd edib ki, ?t?n il inflyasiya 1,4% s?viyy?sind? saxlan?l?b. D?vl?t b?dc?sinin g?lirl?ri art?b v? b?dc?d? n?z?rd? tutulan x?rcl?rin yerin? yetirilm?sind? problem olmay?b: “Hesabat ilind? manat?n sabitliyi qorunub. ?lk?nin valyuta ehtiyatlar? 51,3 mlrd. dollar? ke?ib. ?lk?nin ?mumi sosial-iqtisadi inki?af? azt?minatl? t?b?q?nin maddi v?ziyy?tinin yax??la?d?r?lmas?na ??rait yarad?b. M?hz bunun n?tic?sidir ki, ?t?n il ?nvanl? sosial yard?m alanlar?n say?nda 33,7% azalma qeyd? al?n?b. Bir ail?y? d???n ?nvanl? sosial yard?m?n m?bl??i is? 149 manata q?d?r art?r?l?b”.

Ba? nazir ?lav? edib ki, hesabat ilind? ?lk?d? yeni m??ssis?l?rin say? 16% artaraq 9000-i ?t?b: “?lk?d? sahibkarl?q subyektl?rinin say? 386 mind?n ?ox olub. B?lg?l?rd?n daxilolmalar?n h?cmind? 9% art?m qeyd? al?n?b”.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: