?lham ?liyev Bak? Olimpiya Stadionunun a??l???nda i?tirak edib

19-03-2015, 05:57
1 339

http://s61.radikal.ru/i171/1503/9a/7e9d236b8825.jpg

Prezident ?lham ?liyev v? xan?m?, birinci Avropa Oyunlar? T??kilat Komit?sinin s?dri Mehriban ?liyeva m?rasimd? i?tirak edibl?r.

Bak? Olimpiya Stadionunun t?m?li 2011-ci il iyunun 6-da qoyulub. M?rasimd? Prezident ?lham ?liyev, F?FA prezidenti Yozef Blatter v? UEFA prezidenti Mi?el Platini, el?c? d? d?nya futbol ictimaiyy?tinin g?rk?mli n?may?nd?l?ri, federasiya r?hb?rl?ri v? futbol veteranlar? i?tirak etmi?dil?r. ?traf?nda ?mumilikd? 82 min kvadratmetrlik ya??ll?q sah?sinin sal?nd??? Bak? Olimpiya Stadionu y?ks?k keyfiyy?tl? in?a olunub v? art?q istifad?y? haz?rd?r.

D?vl?timizin ba???s? stadionun r?mzi a??l???n? bildir?n lenti k?sdi.

G?ncl?r v? idman naziri Azad R?himov g?r?l?n i?l?rl? ba?l? d?vl?timizin ba???s?na m?lumat verdi. Qeyd edildi ki, t?xmin?n 50 hektar ?razid? tikil?n stadionun h?nd?rl?y? 62 metrdir v? 6 m?rt?b?d?n ibar?tdir. Stadionun sah?sin? 4, tribunalara is? 26 qap?dan giri? var. 68 min tama?a?? tutumlu stadiona Olimpiya normativl?rin? ?sas?n insanlar?n daha ?ox piyada v? ictimai n?qliyyatla g?lm?si n?z?rd? tutulub ki, bunun ???n d? ?razid? 3 min 100 yerlik avtomobil park? in?a edilib.

Sonra Prezident ?lham ?liyev? v? xan?m?na Bak? Olimpiya Stadionunun interyerind? h?yata ke?iril?n i?l?rl? ba?l? m?lumat verildi.

Bildirildi ki, burada i?l?r art?q ba?a ?atd?r?l?b. Tikintid? ?n m?asir avadanl?q v? in?aat materiallar?ndan istifad? olunub. Bak? Olimpiya Stadionunda in?aat i?l?rinin gedi?i il? d?f?l?rl? tan?? olan, tikintinin keyfiyy?tl? h?yata ke?irilm?sini diqq?t m?rk?zind? saxlayan Prezident ?lham ?liyevin tap??r?q v? t?vsiy?l?rin? m?vafiq olaraq bu n?h?ng idman qur?usu m?asir arxitektura ?slubu, x?susi g?z?lliyi il? se?ilir v? ??h?rimizd? apar?lan quruculuq i?l?rin? bir t?hf?dir. ?lk Avropa Oyunlar?na haz?rl?q, o c?ml?d?n Bak? Olimpiya Stadionunda in?aat i?l?rinin gedi?i il? ba?l? birinci Avropa Oyunlar? T??kilat Komit?si f?al i? apar?r. Komit? t?r?find?n t??kilati i?l?r y?ks?k s?viyy?d? h?yata ke?irilir. ?lk Avropa Oyunlar?na haz?rl?qla ba?l? i?l?rin beyn?lxalq standartlara uy?un ??kild? vaxt?nda v? y?ks?k keyfiyy?tl? apar?lmas? birinci Avropa Oyunlar? T??kilat Komit?sinin s?dri, Az?rbaycan?n birinci xan?m? Mehriban ?liyevan?n daim diqq?t m?rk?zind?dir. Avropa Oyunlar?n?n Koordinasiya Komissiyas?n?n m?xt?lif vaxtlarda ke?iril?n iclaslar? haz?rl?q i?l?rinin y?ks?k s?viyy?d? apar?lmas?nda x?susi ?n?m da??y?r. ?lk Avropa Oyunlar?n?n xaricd? t?bli? olunmas? i?in? d? b?y?k ?h?miyy?t verilir. Bununla ba?l? Az?rbaycan?n birinci xan?m? Mehriban ?liyevan?n i?tirak? il? Avropan?n bir s?ra ?lk?l?rind? ke?iril?n t?nt?n?li tan?t?m m?rasiml?rinin ?h?miyy?ti x?susi ?n?m da??y?r.

Diqq?t? ?atd?r?ld? ki, beyn?lxalq standartlara tam cavab ver?n stadionda m?xt?lif funksiyal? tribunalar, qa??? zola?? v? dig?r infrastruktur yarad?l?b. ?sas v? k?m?k?i stadionlardan, h?m?inin mexaniki binadan ibar?t olan stadionda ?lil tama?a??lar, VVIP, V?P, CIP v? media b?lm?l?ri in?a olunub. Burada qonaqlar?n rahatl??? ???n h?r c?r ??rait yarad?l?b. Bu stadionda yarad?lan ??rait t?sdiql?yir ki, d?nyada idman ?lk?si kimi tan?nan, idmana, Olimpiya h?r?kat?na d?st?yi d?vl?t siyas?tinin ?sas istiqam?tl?rind?n biri se??n Az?rbaycanda bu c?r infrastruktur layih?l?rinin icras? ?lk?mizin g?c?n? g?st?rir. ?lk Avropa Oyunlar?na haz?rl???n m?h?m m?rh?l?si olan Bak? Olimpiya Stadionunun in?as? bir daha bu m?t?b?r beyn?lxalq idman t?dbirinin y?ks?k s?viyy?d? ba? tutaca??na ?minlik yarad?r.

2015-ci ild? Odlar Yurdu Az?rbaycandan start g?t?r?c?k Avropa Oyunlar?n?n Bak?da ke?irilm?si il? ba?l? q?rar Avropa Olimpiya Komit?sinin Ba? Assambleyas?n?n 41-ci sessiyas?nda q?bul olunub. ?lk?mizin namiz?dliyi 38 d?vl?t t?r?find?n d?st?kl?nib. Bu Oyunlar?n Bak?da ke?irilm?sin? q?rar verilm?si t?bii ki, ?lk?mizin beyn?lxalq n?fuzundan, d?nyada formala?d?rd??? m?sb?t imicd?n qaynaqlan?r. Birinci Avropa Oyunlar?n?n ke?irilm?sin? az vaxt qalmas?na baxmayaraq, Az?rbaycanda bu m?t?b?r t?dbir? haz?rl?qla ba?l? i?l?r y?ks?k s?viyy?d? h?yata ke?irilir. M?xt?lif idman yar??lar?n?n ke?irilm?si ???n n?z?rd? tutulan Bak? Olimpiya Stadionunun in?as? da bu istiqam?td? g?r?l?n t?dbirl?rd?n biridir. ?ox q?sa m?dd?td? g?r?l?n i?l?r bir daha t?sdiql?yir ki, ilk Avropa Oyunlar?n?n Bak?da ke?irilm?si ?lk?mizd? ya?anan Olimpiya h?r?kat?na veril?n d?y?rin t?zah?r?d?r. Bu hadis? h?m d? Az?rbaycanda idman sah?sind? ya?anan inki?af prosesl?rin? beyn?lxalq miqyasda g?st?ril?n mara??n n?mun?sidir. Son d?r?c? maraql?, q?dim tarixi v? z?ngin m?d?ni d?y?rl?ri olan Az?rbaycan?n Avropan?n h?yat?nda ba? ver?c?k ilk bel? hadis?y? ev sahibliyi etm?si t?bii ki, h?m d? ?lk?mizin son ill?rd? idman sah?sind? qazand??? u?urlardan qaynaqlan?r. T?sad?fi deyil ki, 22 illik m?st?qilliyi d?vr?nd? Az?rbaycan atletl?ri olimpiadalarda 26, Avropa v? d?nya ?empionatlar?nda is? 2 min? q?d?r medal qazan?blar. 2015-ci il iyunun 12-d?n 28-d?k ke?iril?c?k ilk Avropa Oyunlar?nda is? 49 ?lk?d?n 6 mind?n art?q atlet idman?n 20 n?v? ?zr? m?bariz? aparacaq. ?lk Avropa Oyunlar? Bak?da 21 m?kanda ke?iril?c?k. ?lk Avropa Oyunlar?n?n a??l?? v? ba?lan?? m?rasiml?rinin ke?iril?c?yi Bak? Olimpiya Stadionunda yarad?lan ??rait is? bir daha bu idman t?dbirinin y?ks?k s?viyy?d? t??kil olunaca??na t?minat verir.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: