?lham ?liyev Vyetnam?n Az?rbaycanda yeni t?yin olunmu? s?firinin etimadnam?sini q?bul edib

19-04-2015, 18:59
1 045

http://s017.radikal.ru/i428/1504/23/6e7b5d543da5.jpg


Prezident ?lham ?liyev Vyetnam Sosialist Respublikas?n?n ?lk?mizd? yeni t?yin olunmu? f?vq?lad? v? s?lahiyy?tli s?firi Nquyen Than ?onun etimadnam?sini q?bul edib.

S?fir Nquyen Than ?on f?xri qarovul d?st?sinin qar??s?ndan ke?di.

Nquyen Than ?on etimadnam?sini Prezident ?lham ?liyev? t?qdim etdi.

Sonra Az?rbaycan Prezidenti ?lham ?liyev s?firl? s?hb?t etdi.

D?vl?timizin ba???s? Vyetnam Sosialist Respublikas?na ?t?nilki s?f?rini, orada Az?rbaycan n?may?nd? hey?tin? g?st?ril?n y?ks?k qonaqp?rv?rliyi v? apar?lan s?m?r?li m?zakir?l?ri m?mnunluqla xat?rlad?. Y?ks?k s?viyy?li qar??l?ql? t?maslar?n ?lk?l?rimiz aras?nda ?laq?l?rin dinamik v? u?urlu inki?af?n?n g?st?ricisi oldu?unu dey?n Prezident ?lham ?liyev m?vcud ?laq?l?rin haz?rk? v?ziyy?tinin raz?l?q do?urdu?unu qeyd etdi. Prezident ?lham ?liyev s?firin f?aliyy?tinin ikit?r?fli m?nasib?tl?rin g?cl?ndirilm?si i?in? t?hf?sini ver?c?yin? ?minliyini ifad? etdi.

S?fir Nquyen Than ?on Vyetnam Sosialist Respublikas?n?n Prezidenti Truonq Tan Sanq?n salamlar?n? v? ?n xo? arzular?n? Prezident ?lham ?liyev? ?atd?rd?. Nquyen Than ?on ?lk?sinin Az?rbaycan il? dostluq v? ?m?kda?l?q ?laq?l?rinin g?cl?ndirilm?sind? v? daha da inki?af etdirilm?sind? maraql? oldu?unu qeyd etdi. Prezident ?lham ?liyevin Vyetnama s?f?rinin onlarda xo? t??ss?rat yaratd???n? dey?n s?fir ?lk?sind? ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevi v? onun r?hb?rliyi d?vr?nd? Az?rbaycan?n ?ld? etdiyi u?urlar? ?ox g?z?l xat?rlad?qlar?n? bildirdi.

D?vl?timizin ba???s? ?lham ?liyev Prezident Truonq Tan Sanq?n salamlar?na v? ?n xo? arzular?na g?r? minn?tdarl???n? bildirdi, onun da salamlar?n? Vyetnam d?vl?tinin ba???s?na ?atd?rma?? xahi? etdi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: