?lham ?liyev ?ran?n m?dafi? v? silahl? q?vv?l?r? d?st?k nazirinin ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib

20-04-2015, 17:22
1 205

http://s018.radikal.ru/i501/1504/ec/fc5be71d7d24.jpg


Prezident ?lham ?liyev ?ran ?slam Respublikas?n?n m?dafi? v? silahl? q?vv?l?r? d?st?k naziri H?seyn Dehqan?n ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib.

D?vl?timizin ba???s? Az?rbaycan il? ?ran aras?nda ikit?r?fli m?nasib?tl?rin u?urlu inki?af?ndan m?mnunlu?unu ifad? etdi. ?ran ?slam Respublikas?n?n Prezidenti H?s?n Ruhani il? h?m Az?rbaycanda, h?m ?randa, h?m d? beyn?lxalq t??kilatlar ??r?iv?sind? g?r??l?rinin ?n?mini bildir?n Prezident ?lham ?liyev birg? s?yl?r n?tic?sind? ?laq?l?rimizin m?xt?lif sah?l?rd? y?ks?k s?viyy?y? qalxd???n? qeyd etdi. D?vl?timizin ba???s? m?xt?lif s?viyy?li qar??l?ql? s?f?rl?rin rolunu vur?ulayaraq h?rbi sah?d? d? ?m?kda?l???m?z?n geni?l?ndirilm?si ???n yax?? imkanlar?n oldu?unu bildirdi. Prezident ?lham ?liyev ?ran?n m?dafi? v? silahl? q?vv?l?r? d?st?k naziri H?seyn Dehqan?n ?lk?miz? s?f?rinin m?nasib?tl?rimizin daha da inki?af etdirilm?si i?in? xidm?t ed?c?yin? ?midvar oldu?unu bildirdi.

Nazir H?seyn Dehqan ?ran ?slam Respublikas?n?n Prezidenti H?s?n Ruhaninin salamlar?n? d?vl?timizin ba???s?na ?atd?rd?. ?ran?n m?dafi? v? silahl? q?vv?l?r? d?st?k naziri ?ran-Az?rbaycan m?nasib?tl?rinin daha da m?hk?ml?ndirilm?sinin vacibliyini vur?ulad?. O, ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevin m?asir ?ran-Az?rbaycan ?laq?l?rinin memar? oldu?unu qeyd ed?r?k bu g?n Prezident ?lham ?liyevin g?st?rdiyi siyasi irad? v? q?tiyy?tin m?nasib?tl?rimizin g?l?c?k inki?af? ???n m?hk?m z?min yaratd???n? bildirdi.

G?r??d? h?rbi-texniki ?m?kda?l???n perspektivl?ri ?traf?nda fikir m?badil?si apar?ld?.

Prezident ?lham ?liyev ?ran ?slam Respublikas?n?n Prezidenti H?s?n Ruhaninin salamlar?na g?r? minn?tdarl???n? bildirdi, onun da salamlar?n? ?ran d?vl?tinin ba???s?na ?atd?rma?? xahi? etdi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: