?lham ?liyev T?rkiy? Ba? nazirinin m?avininin ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib

12-05-2015, 15:20
946

http://s017.radikal.ru/i421/1505/f6/e9e6cef4d79b.jpg


Prezident ?lham ?liyev T?rkiy? Respublikas? Ba? nazirinin m?avini ?li Babacan?n ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib.

T?rkiy?nin G-20-y? r?hb?rliy? se?ildiyini v? bu m?t?b?r t??kilat?n b?t?n t?dbirl?rin? ev sahibliyi ed?c?yini vur?ulayan Ba? nazirin m?avini ?li Babacan T?rkiy? Prezidenti R?c?b Tayyib ?rdo?an?n Az?rbaycan Prezidenti ?lham ?liyevin h?min t?dbirl?rd? i?tirak etm?k ???n d?v?tini bir daha diqq?t? ?atd?rd?. ?li Babacan qarda? Az?rbaycan?n G-20-nin toplant?lar?nda T?rkiy? il? b?rab?r olmas?n?n x?susi ?n?m da??d???n? dedi. Birinci Avropa Oyunlar?na Bak?n?n ev sahibliyi etm?sinin ?h?miyy?tin? toxunan ?li Babacan yar??lar?n y?ks?k s?viyy?d? ke?iril?c?yin? ?minliyini ifad? etdi.

T?rkiy?nin G-20-y? r?hb?rlik etm?sini qarda? ?lk?nin b?y?k q?l?b?si kimi d?y?rl?ndir?n d?vl?timizin ba???s? Az?rbaycan?n buna ?ox sevindiyini dedi. Prezident ?lham ?liyev bunu h?m d? d?nyan?n apar?c? d?vl?tl?ri t?r?find?n T?rkiy?nin roluna g?st?ril?n y?ks?k m?nasib?tin ifad?si kimi qiym?tl?ndirdi. Az?rbaycan? G-20-y? d?v?t etdiyin? g?r? T?rkiy? Prezidenti R?c?b Tayyib ?rdo?ana bir daha minn?tdarl???n? ifad? ed?n Prezident ?lham ?liyev bunun dostlu?umuzun v? qarda?l???m?z?n bariz n?mun?si, T?rkiy?-Az?rbaycan birliyini d?nyaya n?mayi? etdir?n ba?l?ca amil oldu?unu dedi. D?vl?timizin ba???s? ?lk?mizin bu m?t?b?r g?r??? haz?rla?d???n? v? bununla ba?l? bu g?n Bak?da x?susi toplant?n?n ke?irilm?sinin ?n?mini d? vur?ulad?. Prezident ?lham ?liyev bu yax?nlarda ?anaqqala z?f?rinin 100 illiyi m?nasib?til? ke?iril?n t?dbirl?rin y?ks?k s?viyy?d? t??kil olunmas?n?n v? m?rasiml?rd? d?nyan?n bir ?ox ?lk?l?rinin d?vl?t v? h?kum?t ba???lar?n?n i?tirak etm?sinin ?h?miyy?tini m?mnunluqla qeyd etdi.

G?r??d? ?lk?l?rimiz aras?nda dostluq v? qarda?l?q m?nasib?tl?rinin b?t?n sah?l?rd? u?urla inki?af etdiyi bildirildi v? bu ?laq?l?rin bundan sonra da geni?l?ndiril?c?yin? ?minlik ifad? olundu.


Mənbə: http://www.president.az
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: