?lham ?liyev v? Vyetnam Prezidenti ??onq Tan ?anq m?tbuata birg? b?yanatlarla ??x?? edibl?r

14-05-2015, 13:32
963

http://s011.radikal.ru/i317/1505/9f/f954c7621445.jpg


S?n?dl?rin imzalanmas? m?rasimi ba?a ?atd?qdan sonra Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti ?lham ?liyev v? Vyetnam Sosialist Respublikas?n?n Prezidenti ??onq Tan ?anq m?tbuata birg? b?yanatlarla ??x?? edibl?r.

Prezident ?lham ?liyevin b?yanat?

- H?rm?tli c?nab Prezident.

H?rm?tli qonaqlar.

Sizi Az?rbaycanda bir daha s?mimiyy?tl? salamlay?ram. Az?rbaycana xo? g?lmisiniz.

Biz Sizin s?f?riniz? ?ox b?y?k ?h?miyy?t veririk. ?min?m ki, s?f?riniz Vyetnam–Az?rbaycan ?laq?l?rinin inki?af? ???n m?h?m m?rh?l? olacaqd?r. Ke??n il m?n Vyetnama d?vl?t s?f?rimi etmi??m. S?f?r ?ox u?urlu ke?mi?dir. M?n? g?st?ril?n qonaqp?rv?rlik he? vaxt yad?mdan ??xmaz. Hesab edir?m, bir il ?rzind? art?q Sizin Az?rbaycana s?f?riniz onu g?st?rir ki, bizim aram?zda inki?afda olan ?laq?l?r ?ox intensiv xarakter da??y?r.

Bu g?n biz ikit?r?fli ?laq?l?rimizin m?xt?lif sah?l?rini geni? ??kild? m?zakir? etdik. Bir daha g?rd?k ki, bir ?ox m?s?l?l?rl? ?laq?dar bizim m?vqeyimiz ?st-?st? d???r. ?lk n?vb?d?, h?r iki t?r?f ikit?r?fli ?laq?l?rini geni?l?ndirm?k fikrind?dir. ?lk n?vb?d?, siyasi ?laq?l?rimiz inki?af ed?c?kdir. Haz?rda siyasi ?laq?l?r ?ox y?ks?k s?viyy?d?dir. Qar??l?ql? s?f?rl?r bunu t?sdiql?yir. Eyni zamanda, biz beyn?lxalq t??kilatlar ??r?iv?sind? d? ?ox u?urla ?m?kda?l?q edirik, bir-birimizi d?st?kl?yirik. Bu g?n apar?lan dan???qlar n?tic?sind? q?rara g?ldik ki, g?l?c?kd? d? b?t?n beyn?lxalq t??kilatlarda biz bir-birimizi d?st?kl?y?c?yik. Bu, ?ox ?n?mli m?s?l?dir. ??nki bu, ikit?r?fli ?laq?l?rin y?ks?k s?viyy?sini ?yani ??kild? g?st?rir.

Bu g?n, eyni zamanda, regional t?hl?k?sizlik m?s?l?l?ri haqq?nda fikir m?badil?si apard?q. M?n c?nab Prezidenti bizim regionda ba? ver?n hadis?l?rl? ba?l? m?lumatland?rd?m. Qeyd etdim ki, regional t?hl?k?sizlik ???n ?sas m?s?l? Erm?nistan-Az?rbaycan, Da?l?q Qaraba? m?naqi??sinin h?llidir. ?fsuslar olsun ki, uzun ill?r bu m?s?l? ?z h?llini tapm?r. Baxmayaraq ki, BMT T?hl?k?sizlik ?uras? erm?ni silahl? q?vv?l?rinin Az?rbaycan torpaqlar?ndan qeyd-??rtsiz ??xar?lmas?na dair d?rd q?tnam? q?bul etmi?dir. ?fsuslar olsun ki, Erm?nistan buna m?h?l qoymur, bu q?tnam?l?ri icra etmir v? bel?likl?, i??al davam edir.

Bu i??al v? etnik t?mizl?m? siyas?ti n?tic?sind? bir milyondan art?q az?rbaycanl? ?z do?ma torpa??nda qa?q?n-k??k?n v?ziyy?tin? d??m??d?r. Biz? qar?? etnik t?mizl?m? siyas?ti apar?lm??d?r. ?razimizin 20 faizi h?l? d? i??al alt?ndad?r. Bir daha qeyd etm?liy?m ki, bir ?ox beyn?lxalq t??kilatlar bu m?s?l? il? ba?l? ?z ?dal?tli m?vqeyini bildirmi?dir. BMT, onun T?hl?k?sizlik ?uras?, AT?T, Avropa Parlamenti, Avropa ?uras? Parlament Assambleyas?, ?slam ?m?kda?l?q T??kilat?, Qo?ulmama H?r?kat? - b?t?n bu m?t?b?r t??kilatlar birm?nal? olaraq Az?rbaycan?n haqq? i?ini d?st?kl?y?r?k m?vafiq q?rar v? q?tnam?l?r q?bul etmi?l?r.

Bu m?s?l? v? b?t?n ba?qa m?s?l?l?r beyn?lxalq h?quq ?sas?nda ?z h?llini tapmal?d?r. Beyn?lxalq h?ququn fundamental prinsipi is? ?lk?l?rin ?razi b?t?vl?y?d?r. Bu m?s?l?d? beyn?lxalq birlik vahid m?vqe n?mayi? etdirm?lidir. Burada he? bir ayr?-se?kiliy? yol verilm?m?lidir. B?t?n ?lk?l?rin ?razi b?t?vl?y? eyni yana?ma il? t?nziml?nm?lidir.

Bu g?n biz, ?lb?tt? ki, iqtisadi sah?d? g?r?l?n i?l?r haqq?nda fikir m?badil?si apard?q. ?ox m?sb?t hald?r ki, aram?zda olan ticar?t d?vriyy?si y?ks?k s?viyy?d?dir, daha da y?ks?l? bil?r. Buna nail olmaq ???n konkret t?dbirl?r plan? haz?rlanmal?d?r. Biz bu bar?d? d? dan??d?q. Hesab edir?m ki, ticar?t d?vriyy?sinin art?r?lmas? ???n yax?? imkanlar var. Qar??l?ql? investisiya qoyulu?u m?s?l?l?ri m?zakir? edildi. Bu sah?d? d? h?m Vyetnam, h?m Az?rbaycan ?irk?tl?rinin art?q t?cr?b?si vard?r. Bu g?n ke?iril?c?k biznes forumda ?min?m ki, iki ?lk?nin biznes qurumlar? da bu m?s?l? il? ba?l? ?z s?z?n? dey?c?kl?r. Bir s?zl?, iqtisadi v? ticar?t ?laq?l?rimiz bizim ?mumi ?m?kda?l??a ?ox m?sb?t t?sir g?st?rir v? g?z?l perspektivl?r d? vard?r.

T?bii ki, ?n?n?vi olaraq neft-qaz sah?sind? ?m?kda?l?qla ba?l? bu g?n biz m?ruz?l?ri d? dinl?dik. Bu sah?d? ?ox g?z?l t?cr?b? var. Vaxtil? Az?rbaycan m?t?x?ssisl?ri Vyetnamda neft-qaz sah?sind? i?l?mi?l?r, ?z t?cr?b?l?rini b?l??m??l?r. Bu g?n d? buna imkan var. Bu g?n biz art?q Vyetnam ?irk?tl?rini Az?rbaycana d?v?t edirik. Az?rbaycanda z?ngin neft-qaz yataqlar? vard?r. ?st?rdik ki, Vyetnam ?irk?tl?ri d? bizim yataqlar?m?zda, onlar?n i?l?nm?sind? i?tirak etsinl?r. Eyni zamanda, Az?rbaycan D?vl?t Neft ?irk?ti - SOCAR da art?q beyn?lxalq enerji ?irk?tin? ?evrilib v? b?y?k maraqla Vyetnamda i?l?m?k ???n s?yl?r g?st?rir.

Bu g?n, eyni zamanda, humanitar sah?d? ?m?kda?l?q da diqq?t m?rk?zind? idi. Burada da g?z?l t?cr?b?, g?z?l ?n?n?l?r var. M?n ke??n il Vyetnamda olark?n vaxtil? Az?rbaycanda t?hsil alm?? vyetnaml? t?l?b?l?rl? g?r??m??d?m. ?ox s?mimi bir g?r?? idi v? m?n onlar? Az?rbaycana d?v?t etdim. ?adam ki, onlar bir h?ft? bundan ?vv?l Az?rbaycana g?lib ?z do?ma yerl?rin? bir daha bax?blar. ?min?m ki, V?t?n? ?ox xo? t??ss?ratlarla qay?d?blar. Eyni zamanda, Vyetnam-Az?rbaycan Dostluq Forumu da ke?irilmi?dir. Bu g?n c?nab Prezidentl? bir daha bu m?s?l? il? ba?l? ?z fikirl?rimizi bildirdik. Biz d? ist?yirik ki, Vyetnamdan daha ?ox t?l?b? Az?rbaycana g?lsin v? burada t?hsil als?n. Bel?likl?, bizim ?laq?l?rimiz daha da geni?miqyasl? ola bil?r.

Bir s?zl?, ??x???m? yekunla?d?raraq qeyd etm?liy?m ki, bizim ?laq?l?rimiz art?q y?ks?k s?viyy?d?dir. Bir il ?rzind? iki d?vl?t s?f?ri h?yata ke?irilir. Bu, ?zl?y?nd? bir g?st?ricidir. ?laq?l?rimizin mahiyy?ti d? ?ox m?sb?tdir, ?ox m?hk?mdir. G?l?c?kd? biz iki dost ?lk? kimi ?laq?l?rimizi daha da geni?l?ndir?c?yik v? Vyetnam-Az?rbaycan dostlu?unu daha da m?hk?ml?ndir?c?yik.

C?nab Prezident, Sizi Az?rbaycanda bir daha s?mimiyy?tl? salamlay?ram. Bir daha Siz? “Xo? g?lmisiniz!” deyir?m.

Prezident ??onq Tan ?anq?n b?yanat?

- H?rm?tli c?nab Prezident ?lham ?liyev.

H?rm?tli dostlar.

M?n Az?rbaycana s?f?r etm?k imkan?ndan ?ox m?mnunam. Az?rbaycan ?ox g?z?l ?lk?dir, q?dim tarix?, m?d?niyy?t? malikdir. Biz bilirik ki, bu ?lk?nin ?ox z?ngin potensial? var v? Az?rbaycan biz? ?ox dost ?lk?dir. Biz? g?st?ril?n s?mimi q?bula v? ehtirama g?r? c?nab Prezident, Siz?, az?rbaycanl? dostlar?m?za minn?tdar?q. Vyetnam n?may?nd? hey?tin? v? m?n? y?ks?k qonaqp?rv?rlik g?st?rilmi?dir. Bizim ?lk?l?rimiz aras?ndak? m?nasib?tl?r inki?af edir.

Bizim bu g?n c?nab Prezident ?lham ?liyev il? ?ox m?hsuldar v? s?m?r?li dan???qlar?m?z oldu. C?nab Prezident il? biz yekdilik ki, Vyetnam v? Az?rbaycan ?ox b?y?k imkanlara malikdirl?r. Bu, biz? imkan verir ki, ?laq?l?rimizi, ?m?kda?l???m?z?, iqtisadi v? ticari sah?d? i?birliyimizi daha da art?raq v? dig?r sah?l?rd? i?l?y?k.

Biz, h?m?inin qeyd etdik ki, art?q imzalanm?? sazi?l?r h?yatda ?z ?ksini taps?n v? bu g?n imzalanan sazi?l?ri d? icra ed?k. Biz bu g?n n?z?rd?n ke?irm?liyik ki, yax?n g?l?c?kd? daha hans? sazi?l?ri imzalayaq ki, ?m?kda?l???m?z? daha da inki?af etdir?k.

Biz dig?r vacib m?qamlar? da n?z?rd?n ke?irdik. H?r iki t?r?f raz?l??a g?ldi ki, n?may?nd? hey?tl?rinin s?f?rl?rinin, x?sus?n d? y?ks?k s?viyy?li s?f?rl?rin say? arts?n. C?nab Prezident qeyd etdi ki, son bir il ?rzind? biz olduqca m?h?m iki d?vl?t s?f?rini h?yata ke?irdik. Bu, bir daha bizim etimada ?saslanan m?nasib?tl?rimizi n?mayi? etdirir. Bizim Xarici ??l?r nazirlikl?rimiz aras?nda daha s?x m?sl?h?tl??m?l?rin apar?lmas? vacibdir ki, beyn?lxalq s?viyy?d? atd???m?z add?mlar?m?z? ?laq?l?ndir?k. N?may?nd? hey?tl?rinin s?f?rl?ri daha da artmal?d?r. M?xt?lif nazirlikl?r v? qurumlar aras?nda s?f?rl?r m?badil?si apar?lmal?d?r. Biz imzalanm?? sazi?l?ri icra etm?liyik.

Vyetnam Prezidenti ??onq Tan ?anq ?lk?l?rimiz aras?nda iqtisadi sah?d? ?m?kda?l?q ?laq?l?rinin d? inki?af etdiyini diqq?t? ?atd?rd?, bu sah?d? yax?? perspektivl?rin oldu?unu bildir?r?k dedi:

- Bizim ?lk?l?rimiz aras?nda ?m?kda?l?q art?b. 2014-c? ild? ticar?t d?vriyy?si 422 milyon AB? dollar? t??kil edib ki, bu da 2013-c? il il? m?qayis?d? 30 faiz art?m dem?kdir. Qeyd etm?k ist?yirik ki, h?kum?tl?raras? komissiyan?n ilk iclas? ke?irilmi?dir. Bu m?qs?dl? biz neft v? qaz sah?sind? ?m?kda?l??? geni?l?ndirm?k ?zmind?yik. Bu, ?m?kda?l?q ???n olduqca vacib bir sah?dir.

Bu ?laq?l?rimizin strateji ?sas? var. ??nki Prezidentimiz Xo ?i Min vaxtil? Bak?da z?ngin neft-qaz yataqlar?na s?f?r etdikd? onun bir arzusu var idi ki, biz bu sah?l?rd? birg? i?l?y?k.

Vyetnam?n Prezidenti regional t?hl?k?sizliyin t?min olunmas?n?n s?lh v? dan???qlar yolu il? h?llinin vacibliyini bildir?r?k dedi:

- Biz ist?rdik ki, m?hz Vyetnam il? Az?rbaycan aras?ndak? ?m?kda?l?q, dostluq geni? ??kild? inki?af etsin. Bu, h?r iki ?lk?y?, biz? ?ox konkret fayda ver?c?kdir.

C?nab Prezident, h?rm?tli dostlar, diqq?tiniz? g?r? ?ox sa? olun.


Mənbə: http://www.president.az
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: