?lham ?liyev Vyetnam ?nformasiya Agentliyin? m?sahib? verib

14-05-2015, 13:40
944

http://s011.radikal.ru/i317/1505/9f/f954c7621445.jpg


Prezident ?lham ?liyev Vyetnam Respublikas?n?n Prezidenti ??onq Tan ?anq?n ?lk?miz? r?smi s?f?ri ??r?iv?sind? Vyetnam ?nformasiya Agentliyinin Avropadak? m?xbirin? m?sahib? verib.

X X X

-Az?rbaycan il? Vyetnam aras?nda m?nasib?tl?rin v?ziyy?tini nec? qiym?tl?ndirirsiniz?

-Az?rbaycan Respublikas? il? Vyetnam Sosialist Respublikas? aras?nda ikit?r?fli m?nasib?tl?r u?urla inki?af edir. Bu m?nasib?tl?rin b?y?k tarixi vard?r. Az?rbaycan xalq? Vyetnama h?mi?? b?y?k sevgi v? r??b?tl? yana??b. Sizin ?lk?nizin ?n ??tin d?vrl?rind? az?rbaycanl?lar Vyetnam il? h?mr?y olublar. El? bu dostluq, ?m?kda?l?q, qar??l?ql? d?st?k hissl?ri bizim bug?nk? ikit?r?fli m?nasib?tl?rimizin xarakterini v? formas?n? m??yy?nl??dirib. ?lk?l?rimiz aras?nda siyasi ?laq?l?rin s?viyy?si raz?l?q do?urur.

?laq?l?rimizin m?hk?ml?ndirilm?sind? y?ks?k s?viyy?li qar??l?ql? s?f?rl?rin ?n?mini x?susi qeyd etm?k ist?yir?m. ?t?n ilin may?nda m?nim Vyetnama ?ox u?urlu d?vl?t s?f?rim oldu. S?f?r zaman? m?n? v? Az?rbaycan n?may?nd? hey?tin? g?st?ril?n y?ks?k qonaqp?rv?rliyi b?y?k m?mnunluq hissi il? xat?rlay?ram. Bu s?f?r he? ??bh?siz ki, ?lk?l?rimiz aras?nda ikit?r?fli m?nasib?tl?rin yeni m?rh?l?d? inki?af etdirilm?sind? b?y?k rol oynay?b. H?min s?f?r zaman? biz Az?rbaycan-Vyetnam ?laq?l?rinin m?xt?lif sah?l?rini geni? m?zakir? etdik. Bir ne?? il bundan ?vv?l Vyetnamda Az?rbaycan s?firliyi a??l?b. Hesab edir?m ki, bu, m?nasib?tl?rimizin inki?af?nda ir?liy? at?lm?? m?h?m add?md?r. ?mid edir?m ki, yax?n zamanlarda Vyetnam?n da Az?rbaycanda s?firliyi a??lacaq v? bu, ?lk?l?rimiz aras?nda ?laq?l?rin daha da ir?liy? apar?lmas?na ?z t?hf?sini ver?c?k.

Beyn?lxalq t??kilatlar ??r?iv?sind? ?m?kda?l???m?z?n geni?l?ndirilm?si d? b?y?k ?n?m da??y?r. ?min?m ki, bu ?m?kda?l?q ?lk?l?rimizin ?zv olduqlar? b?t?n beyn?lxalq t??kilatlarda daha da m?hk?ml?n?c?k. ?laq?l?rimizin inki?af?nda parlamentl?raras? ?m?kda?l???n da x?susi ?h?miyy?ti vard?r. Vyetnam Parlamentind? Vyetnam-Az?rbaycan Parlamentl?raras? Dostluq Qrupu, Az?rbaycan?n Milli M?clisind? is? Az?rbaycan-Vyetnam Parlamentl?raras? Dostluq Qrupu f?aliyy?t g?st?rir. ?lk?l?rimiz aras?nda apar?lan m?sl?h?tl??m?l?r v? m?xt?lif qurumlar aras?nda ?laq?l?r ikit?r?fli m?nasib?tl?rimizin daha da inki?af etdirilm?si i?in? ?z t?hf?sini verir.

-Az?rbaycan?n v? Vyetnam?n potensiallar?n? n?z?r? alsaq, hans? sah?l?rd? ?m?kda?l?q ???n perspektivl?rimiz var?

- Az?rbaycan v? Vyetnam dinamik v? davaml? inki?af yolunda olan ?lk?l?rdir. X?susil? vur?ulamaq ist?rdim ki, d?nyada ba? ver?n maliyy?-iqtisadi b?hrana baxmayaraq, ?lk?l?rimizin iqtisadi inki?af?n?n art?m templ?ri davam edir.

Qeyd edim ki, Az?rbaycan?n v? Vyetnam?n neft-qaz sah?sind? b?y?k t?cr?b? v? u?urlar? var. Bu bax?mdan Az?rbaycan Respublikas? D?vl?t Neft ?irk?ti il? Vyetnam?n Neft v? Qaz Korporasiyas? “Petrovyetnam” aras?nda Strateji ?m?kda?l?q haqq?nda” Sazi? bu sah?d? ?m?kda?l???n inki?af perspektivl?ri ???n yax?? imkanlar a??r. “Az?rbaycan Respublikas? H?kum?ti v? Vyetnam Sosialist Respublikas? H?kum?ti aras?nda ticar?t-iqtisadi, elmi-texniki ?m?kda?l?q haqq?nda” s?n?d d? iqtisadi sah?d? ?m?kda?l?q ???n m?h?m h?quqi ?sas yarad?r. ?n?mlidir ki, Az?rbaycanda v? Vyetnamda ?oxlu sayda i? adamlar?n?n i?tirak? il? biznes forumlar ke?irilib. Biznes ?laq?l?ri qurmaq ???n bu, ?ox yax?? f?rs?t yarad?r. T?sad?fi deyil ki, Bak?da ke?iril?n XI Az?rbaycan Beyn?lxalq turizm v? s?yah?tl?r s?rgisind? v? XIX Beyn?lxalq X?z?r neft, qaz, neftay?rma, neft kimyas? s?rgi v? konfrans?nda Vyetnam ?irk?tl?ri ilk d?f? olaraq b?y?k h?v?sl? i?tirak edibl?r.

Neft-qaz v? dig?r sektorlara qar??l?ql? investisiyalar?n qoyulmas? ???n d? yax?? imkanlar vard?r. Ticar?t, biznes sah?l?rind? qar??l?ql? f?aliyy?t ???n kifay?t q?d?r potensial m?vcuddur. 2015-ci ilin yanvar-mart aylar?nda Vyetnam Sosialist Respublikas?n?n Az?rbaycan Respublikas?n?n xarici ticar?t d?vriyy?sind?ki pay? 2014-c? ilin m?vafiq d?vr? il? m?qayis?d? xeyli art?b, ixrac ?m?liyyatlar? b?rpa olunub. Biz bu istiqam?td? f?aliyy?timizi daha da art?rmal?y?q. Bir s?zl?, ikit?r?fli ?laq?l?rin inki?af istiqam?tl?ri olduqca geni?dir, b?t?n bunlar ara?d?r?lmal? v? ?m?kda?l???m?z?n yeni sah?l?ri m??yy?nl??dirilm?li v? inki?af etdirilm?lidir.

Humanitar sah?d? ?m?kda?l???m?z?n u?urla inki?af etdirilm?si v? bu ?m?kda?l???m?z?n daha da d?rinl??dirilm?si ???n d? g?z?l perspektivl?r vard?r. Humanitar m?nasib?tl?rimizin t?m?lini vaxtil? Az?rbaycanda t?hsil alan v? g?nclik ill?rini bizim ?lk?d? ke?ir?n Vyetnam v?t?nda?lar? qoyublar. F?r?hl?ndirici hald?r ki, onlar indi ?z ?lk?sind? m?xt?lif d?vl?t, h?kum?t v? ictimai v?zif?l?rd? ?al???r, Vyetnam?n t?r?qqisi i?in? ?z t?hf?sini verirl?r. Vyetnama d?vl?t s?f?rim zaman? bu insanlarla g?r???m?z v? h?min g?r?? zaman? g?st?ril?n s?mimiyy?t v? qonaqp?rv?rlik yadda??m?zda xo? xatir?l?rl? qal?b. T?hsil, m?d?niyy?t, turizm sah?l?rind? ?m?kda?l???m?z?n inki?af? ???n d? ?ox g?z?l imkanlar vard?r.

-Siz Vyetnam Prezidenti ??onq Tan ?anq?n Az?rbaycana g?zl?nil?n d?vl?t s?f?ri zaman? t?r?fl?rin hans? m?s?l?l?ri m?zakir? ed?c?kl?ri bar?d? m?lumat ver? bil?rsinizmi?

-Bir daha qeyd etm?k ist?yir?m ki, ikit?r?fli m?nasib?tl?rin inki?af?nda y?ks?k s?viyy?li qar??l?ql? s?f?rl?r x?susi ?h?miyy?t da??y?r. Bu g?n h?m Az?rbaycan, h?m Vyetnam davaml? inki?af yolundad?r. Yerl??diyi regionlarda v? daha geni? m?kanda iqtisadi inki?af i?in? ?z layiqli t?hf?l?rini verirl?r v? h?r iki ?lk? r?hb?rliyi dostluq m?nasib?tl?rinin daha da m?hk?ml?ndirilm?si ???n siyasi irad? n?mayi? etdirirl?r. B?t?n bunlar ?laq?l?rimizin daha da geni?l?ndirilm?si v? d?rinl??dirilm?si ???n g?cl? potensial yarad?r.

Vyetnam Sosialist Respublikas?n?n Prezidentinin ?lk?miz? qar??dak? s?f?ri zaman? siyasi, iqtisadi, humanitar v? dig?r sah?l?rd? ?laq?l?rimizin daha da inki?af etdirilm?si, m?vcud potensialdan yararlanaraq iqtisadi ?m?kda?l???m?z?n geni?l?ndirilm?si ???n konkret planlar?n m??yy?nl??dirilm?si m?s?l?l?rinin m?zakir?si bax?m?ndan ?n?mlidir. M?mnuniyy?tl? qeyd etm?k ist?yir?m ki, h?r iki t?r?f ?laq?l?rimizin inki?af?na b?y?k maraq g?st?rir. ?minlikl? dem?k olar ki, bu s?f?r qar??l?ql? h?rm?t, dostluq v? ?m?kda?l?q prinsipl?rin? ?saslanan d?vl?tl?raras? m?nasib?tl?rin tarixind? yeni s?hif? a?acaqd?r.

-?ox sa? olun c?nab Prezident!


Mənbə: http://www.president.az/
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: