La??n?n i??al?ndan 23 il ?t?r!

17-05-2015, 08:14
993

Laçının işğalından 23 il ötür!


La??n rayonunun i??al?ndan 23 il ?t?r.

1992-ci il may ay?n?n 16-dan 17-n? ke??n gec? ?u?a ??h?rinin Tur?su deyil?n ?razisind?n v? Erm?nistan?n Gorus rayonu istiqam?tind?n h?cuma ke??n erm?ni ordusu La??n? i??al etmi?dir.

Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyind?n veril?n m?lumata g?r?, i??al alt?nda qalm?? rayonun t?bii s?rv?tl?ri 23 ildir ki, erm?nil?r t?r?find?n talan edilir. T?bii s?rv?tl?rl? z?ngin olan ?razid? Tur?su, Qalad?r?si, A?anus, X?rmanlar, Tiqiq, Tur?-tiqiq, Nur?ddin, Na?dal?, Hac?xanl? kimi m?alic?vi ?h?miyy?tli bulaqlar m?vcuddur.

Rayonda ?mumi ehtiyatlar? 1124 ton olan civ? (Narzanl?, ?ilg?z?ay, Sar?bulaq), 4457 min ton olan v? ?h?ng istehsal?na yararl? La??n ?h?ngda??, 2533 min kubmetr olan v? istismara c?lb edil?n ?zl?k da?? istehsal?na yararl? Qo?az m?rm?rl??mi? ?h?ngda??, 5125 min kubmetr olan v? mi?ar da?? istehsal?na yararl? tuf (A?o?lan, ?hm?dli) m?vcuddur.

Eyni zamanda, rayonda ehtiyatlar? 998 min kubmetr olan v? k?rpic-kir?mid istehsal?na yararl? Novruzlu gil, 2144 min kubmetr olan Qu??u pemza, 15794 min kubmetr olan Yuxar? H?k?ri?ay qum-??nq?l qar?????, 10 ton ?qiq v? 0,9 ton jad olan 2 ?lvan b?z?k da??, 10449 min ton olan 3 vulkan k?l?, istismar ehtiyatlar? 430 min kubmetr/g?n olan Mink?nd mineral su yataqlar? vard?r.

1961-ci ild? rayon ?razisind? nadir t?bi?t kompleksl?rini qorumaq ???n yarad?lan La??n D?vl?t T?bi?t Yasaql??? 20 min hektar, 1987-ci ild? yarad?lan Qarag?l D?vl?t T?bi?t Qoru?u is? 240 hektar ?razini ?hat? edirdi. Qoruqda 68 n?vd?n v? 27 f?sil?d?n ibar?t bitki ?rt?y? vard?r. La??n D?vl?t T?bi?t Yasaql???n?n ?razisind? c?y?r, qaya ke?isi, ??l donuzu, ay?, turac, k?klik, qaratoyuq kimi nadir fauna n?vl?ri m?skunla?m??d?r. Yasaql???n ?razisind?ki Hac??aml? me??sind? d?nyada ?n qiym?tli n?v olan q?rm?z? pal?d (q?z?l pal?d) vard?r. Bu a?ac Az?rbaycanda yaln?z h?min yasaql?qda yay?lm??d?r.

La??n rayonu ?zr? 33285 hektar me?? fondu torpaqlar? vard?r ki, bunun da me?? il? ?rt?l? sah?si 26647 hektar (80,05 faiz) idi. Me??l?rd? ?am, pal?d, v?l?s, g?yr??, a?caqay?n, qara?ac, akasiya, qovaq, s?y?d, d?mirqara, armud a?aclar? ?st?nl?k t??kil edirdi.

Rayonda H?k?ri ?ay?n?n sa? sahilind? v? Zabux k?ndind? 400 ya?l? 2 ?d?d ??rq ?inar?, d?vl?t me?? fondu torpaqlar?nda 1092 hektar sah?ni ?hat? ed?n ard?c, ?abal?d v? qara??hr? a?aclar? m?hafiz? edilirdi.


Mənbə: M?nb?
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: