Virtual tibb b?l?d?il?rimiz

28-05-2015, 10:20
1 258

http://s020.radikal.ru/i716/1505/aa/0e3e38b30471.jpg


Sa?laml?q insan h?yat? ???n vacib amill?rd?n biridir.

Sa?laml???n?z haqq?nda m?lumat ala bil?c?yiniz milli tibbi saytlar? t?qdim edirik:

diabet.az - sayt?nda ??k?rli diabet x?st?liyinin ?lam?tl?ri, bu x?st?likd?n qorunma ?sullar? haqq?nda m?lumat toplaya bil?rsiniz.

saglamolun.az -sayt?nda m?xt?lif x?st?likl?rin, onlar?n m?alic? prinsipl?ri, diaqnostika v? profilaktikas? haqda faydal? v? maraql? m?lumatlar oxumaq m?mk?nd?r.

az.med.az -sayt?nda sa?laml???n?z?n qorunmas? ???n vacib olan m?lumatlar? oxuya bil?rsiniz.

health.gov.az - S?hiyy? Nazirliyinin r?smi ?nternet resursudur. ?lk? v?t?nda?lar?n?n sa?laml?q v?ziyy?ti, sa?laml?q haqq?nda q?bul edilmi? q?rarlar haqq?nda bu portalda geni? m?lumat verilib.

curaprox.az - a??z bo?lu?unun m?k?mm?l gigiyenas? ???n laz?m? m?lumatlar bu saytda yerl??dirilib.

saglamaile.az sayt? “ Sa?lam ail?” tibb m?rk?zinin n?zdind? f?aliyy?t g?st?rir. G?ncl?rin reproduktiv sa?laml??? haqq?nda ?n geni? bilgil?r? sayt? izl?m?kl? nail ola bil?rsiniz.

aptekonline.az - “*7700 ?cza?iliq portali” ?lk?mizd? ilk d?f? olaraq d?rman ?atd?r?lmas? xidm?ti g?st?rir. Bu portal vasit?sil? sa?laml???n?z?n qay??s?na qalaraq vaxt itirm?d?n yax?nl?qda yerl???n aptked?n ehtiyac?n?z oldu?u d?rman preparat?n? ala v? ya sifari? ed?r?k ?nvan?n?za ?atd?r?lmas?n? h?yata ke?ir? bil?rsiniz.

e-eye.az - Bu sayt g?rm? m?hdudiyy?ti olan istifad??il?r ???n haz?rlan?b. Saytla birlikd? g?rm? m?hdudiyy?ti olan istifad??il?r ???n ?nternet brauzer proqram? da yarad?l?b. Bu proqram vasit?sil? istifad??il?r bu v? dig?r saytlara daxil ola bilrl?r.

medsayt.az - tibbi yenilikl?r, tibbi x?b?rl?r, tibbi b?l?d?i, medikal ?oppinq, h?kiml?rimiz kimi b?lm?l?rd?n ibar?tdir. Sa?laml???n?zla ba?l? m?lumatlar? bu saytda ?ld? ed? bil?rsiniz.

w-e-h.org – M??yy?n edilib ki, kor v? g?rm? qabiliyy?ti z?if olan ??xsl?rin 2\3-? qad?nlard?r. Bu saytda qad?n g?z sa?laml??? haqq?nda m?lumatlar verilib.

sehiyyeportali.yaxta.info - sayt?nda m?xt?lif x?st?likl?r, onlar?n m?alic?si haq?nda x?b?rl?r oxuya bil?rsiniz.

az-tibb.com - sayt? d?rmanlar?n t?rkibi, farmokoloji x?susiyy?tl?ri, istifad? qaydalar?, g?st?ri? v? ?ks g?st?ri?l?ri bar?d? m?lumatlar verilib.

ailehekimi.az - sayt?nda m?xt?lif tibbi, psixoloji v? sosial m?s?l?l?r, d?zg?n qidalanma, z?r?rli v?rdi?l?rl? m?bariz?, ana v? u?aq sa?laml???, idman, g?z?llik kimi aktual m?vzularla ?laq?dar ?lk?nin tan?nm?? ictimai-siyasi v? elm xadiml?ri, i? adamlar? il? m?sahib?l?r yer al?b.

saglamxeber.com - sayt?nda sa?laml???n?zla ba?l? sizi narahat ed?n suallara cavab tapa bil?rsiniz.

dietoloq.wordpress.com - sayt?nda yerl??diril?n materiallar, x?b?rl?r, m?lumatlar say?sind? sa?lam ??kild? ar?qlama??n yollar?n? ?yr?n? bil?rsiniz.

makiyaj.az -sayt?nda d?ri, sa?, d?rnaqlar?n?z?n sa?laml??? haqq?nda m?lumatlar verilib.

dermaninfo.az - Az?rbaycan Respublikas?nda qeydiyyatdan ke??n d?rman preparatlar?n?n elektron kataloqudur.

healthmed.az- sayt?nda ?halinin sa?laml???n?n qorunmas? ???n vacib m?lumatlar yerl??dirilib.

tibb.az -sayt?nda sa?laml?qla ba?l? ?oxlu m?lumatlar yerl??dirilib.

saglam.az - sa?laml?q m?rk?zl?ri, tibb m?nt?q?l?ri il? ?laq?ni asanla?d?rmaq, x?st?l?rin ixtisasl? h?kiml?ri tapmaqda ??tinliyi aradan qald?rmaq ???n bu saytdan m?lumatlar ?ld? etm?k olar.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: