2016-c? ild? smartfonlar?n d?nyada t?dar?k? 2 milyarda ?atacaq

4-06-2015, 08:30
1 250

http://s017.radikal.ru/i443/1506/b1/a5adc3ab8c4a.jpg


“BI Intelligence” analitik ?irk?ti d?nya smartfonlar bazar?na yekun vuraraq inki?af etm?kd? olan regionlar say?sind? onun art?m?n? qeyd edib.

M?t?x?ssisl?rin qiym?tl?ndirm?sin? g?r?, 2014-c? ild? smartfonlar?n qlobal miqyasda t?dar?k? ilk d?f? 1 milyard? ?t?r?k 1,3 milyard t??kil edib ki, bu da ?vv?lki il? m?qayis?d? 29 faiz ?oxdur. 2013-c? ild? bazar?n art?m tempi 45 faiz? b?rab?r olub.

?irk?t smartfonlar?n yax?n g?l?c?k ???n sat??lar? ?zr? proqnozu yenil?y?r?k inki?af etmi? ?lk?l?rd? elektronikan?n yenil?nm?sinin artmas? v? inki?af etm?kd? olan regionlarda istifad??il?rin adi telefonlardan smartfonlara s?r?tl? ke?m?sin? d?z?li?l?r edib.

Bundan ba?qa, d?nyadak? v?ziyy?t? Hindistan v? ?inin smartfon bazar? t?sir g?st?r?c?k. Bu ?lk?l?rin 2020-ci il?d?k m?vafiq olaraq ild? 31 v? 8 faiz smartfon t?dar?k?n? art?raca?? g?zl?nilir.

Bu amill?ri n?z?r? almaqla il ?rzind? burax?lm?? 2 milyard smartfon g?st?ricisin? art?q n?vb?ti il? nail olunacaq. Bu, 1 milyardl?q g?st?riciy? nail olmadan daha tezdir. Analitikl?rin proqnozuna g?r?, 2020-ci ild? bu qur?ular?n t?dar?k? 3,4 milyard ?d?d? ?atacaq.

?nki?af etm?kd? olan tendensiyalardan biri ucuz smartfonlar?n n?fuz etm?sidir. Haz?rda ucuz smartfonlar?n d?nyada mobil telefonlar?n t?dar?k?nd? pay? d?rdd? bir? b?rab?rdir. ?m?liyyat sistemi olmayan adi telefonlar?n sat??? yax?n be? ild? orta hesabla 12 faiz azalacaq.

Lider mobil platforma “Android” olaraq qal?r. "iPhone 6” modelinin sat??a ??xar?lmas? say?sind? “Apple” ?irk?ti “iOS” sisteminin pay?n? 2014-c? ilin d?rd?nc? r?b?nd? 8 faiz art?ra bilib, lakin “Android”in i?tirak pay? 77 faiz qalmaqla y?ks?k olub.

?stehsal??lar aras?nda lider "Apple” v? “Samsung” ?irk?tl?ridir. C?nubi Koreya ?irk?ti 2014-c? ilin oktyabr-dekabr?nda smartfonlar?n t?dar?k?n? ?t?n ilin analoji d?vr?n? nisb?t?n 7 faiz art?r?b, “iPhone” istehsal??s?, ?ksin?, smartfonlar?n burax?l???n? 46 faiz art?r?b.

“Apple” v? “Samsung” ?irk?tl?rinin ard?nca bir ne?? ?in ?irk?tinin daxil oldu?u qrup g?lir. Hesabat d?vr?nd? ?inin be? b?y?k istehsal??s?n?n qlobal smartfon bazar?nda pay? iki il ?vv?lki 18 faiz? nisb?td? 24 faiz olub.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: