?lham ?liyev ilk Avropa Oyunlar? ???n avtobus deposu v? t?lim m?rk?zinin a??l???nda i?tirak edib

4-06-2015, 09:45
1 073

http://s016.radikal.ru/i335/1506/b9/dbf29d0ffd05.jpg


Prezident ?lham ?liyev “Bakubus” MMC-nin birinci Avropa Oyunlar? ???n avtobus deposu v? t?lim m?rk?zinin a??l???nda i?tirak edib.

D?vl?timizin ba???s? deponun v? t?lim m?rk?zinin r?mzi a??l???n? bildir?n lenti k?sdi.

Maliyy? naziri Samir ??rifov Prezident ?lham ?liyev? g?r?l?n i?l?r bar?d? m?lumat verdi.

Qeyd edildi ki, bu ?razid?n ?vv?ll?r neftl? ?irkl?nmi? torpaqlar?n v? m?i??t tullant?lar?n?n at?lma m?nt?q?si kimi istifad? olunub. Sah?si 16 hektar olan bu ?razid? 2014-c? ilin sentyabr?ndan abadl?q v? yenid?nqurma i?l?ri apar?l?b, torpaq qat? t?mizl?nib, ya??ll?q zolaqlar? sal?n?b. ?razid? ya??? sular?ndan t?krar istifad? ???n ki?ik kanallar ??kilib, yeralt? ??nl?r haz?rlan?b. Burada 9 hektarl?q ?razid? bir inzibati v? d?rd xidm?ti bina in?a edilib. ?nzibati binada ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevin b?st? qoyulub. ???il?r ???n h?rt?r?fli ??raitin yarad?ld??? binada m?hasibatl?q, mar?rut x?tl?rini idar?etm?, ?KT, beyn?lxalq ?laq?l?r, kadrlar v? t?hl?k?sizlik ??b?l?ri f?aliyy?t g?st?rir. Bundan ba?qa, binada server ota?? v? iclas zallar? da yarad?l?b. ?mumilikd?, “Bakubus” MMC-d? 1000-? yax?n i? yerinin a??lmas? n?z?rd? tutulur ki, bunlardan t?qrib?n 750-sini s?r?c?l?r t??kil edir. Orta ayl?q ?m?k haqq?n?n 700 manat olmas? n?z?rd? tutulur. ?lkin yoxlama v? qaraj?n idar?etm? binas?nda s?r?c?l?rin h?kim yoxlama ota??, daxili dispet?er xidm?ti, i? rejimind?n sonra avtobuslar? q?buletm? v? yoxlama m?nt?q?si yarad?l?b.

Prezident ?lham ?liyev? m?lumat verildi ki, “Bakubus” MMC-nin avtopark? Fransa istehsal? olan 151 “?veco Crealis” v? 151 “?veco Urbanway” markal? avtobuslarla t?chiz olunub.

D?vl?timizin ba???s?na avtobuslar?n texniki g?st?ricil?ri bar?d? m?lumat verildi. Onlar?n uzunlu?u 12,3 metrdir. Avtobuslar?n ?st?n c?h?tl?rind?n biri d? odur ki, onlar?n pill?k?nl?ri yoxdur. Bu da s?rni?inl?rin rahatl??? v? t?hl?k?sizliyi ???n m?h?m ?h?miyy?t da??y?r. Avtobuslar?n h?r birind? 26 oturacaq var. Bundan ?lav?, bu n?qliyyat vasit?l?ri daha 74 s?rni?ini ayaq?st? da??ya bil?r. Avtobuslar ya?l?lar v? ?lill?r ???n yerl? d? t?chiz edilib. S?rni?inl?rin ?n qap?dan minib arxa qap?dan d??m?l?rini n?z?r? alaraq avtobusun daxilind? 7 dayan-t?l?b d?ym?si qoyulub. Dayanacaqlar s?sli anonslarla elan edil?c?k. Avtomatik transmissiya il? birg? avtobusda ABS, ASR v? s?r?ti t?nziml?m? sistemi qura?d?r?l?b. Avtobuslarda h?r?k?t s?r?tini saatda 50 kilometr?d?k m?hdudla?d?rma sistemi t?tbiq edilib, n?qliyyat vasit?l?rinin salonunda 5, xaricind? is? 3 t?hl?k?sizlik kameras? qura?d?r?l?b. Bundan ?lav?, avtobusun qap?lar? x?susi avadanl?qla t?min olunub ki, mane? yarand?qda onlar t?krar a??ls?n. Qap?lar tam ba?lanmad?qda is? avtobuslar?n h?r?k?ti m?mk?n deyil. Bu n?qliyyat vasit?l?rinin ?n, yan v? arxa ????l?ri buzlanma v? buxarlanma ?leyhin? sisteml? t?min edilib. Avtobusun ?mumi konstruksiyas?nda soyu?u v? istini izol? ed?n materiallardan istifad? olunub. Eyni zamanda, avtobusda iqlim-n?zar?t v? havaland?rma sistemi d? m?vcuddur. Bu n?qliyyat vasit?l?rind? gedi? haqq? vahid ?d?m? kartlar? il? apar?lacaq. Bu kartlardan “Bakubus” MMC-y? aid olan b?t?n avtobuslarla yana??, h?m d? metroda istifad? etm?k m?mk?n olacaq. Avtobuslar?n daha bir ?st?nl?y? is? onlar?n s?x?lm?? t?bii qazla i?l?m?sidir. Bu da ekoloji bax?mdan ?h?miyy?tlidir.

T?mir v? texniki bax?? binas?nda avtobuslara b?t?n n?v xidm?t n?z?rd? tutulur. Burada eyni vaxtda 12 avtobusa t?mir v? xidm?t g?st?rm?k m?mk?nd?r. Binada r?ngl?m?, ya?d?yi?m?, m?h?rrikl?rin, ?assil?rin d?yi?dirilm?si v? t?miri il? ba?l? ?n a??r v? m?r?kk?b ?m?liyyatlarda beyn?lxalq t?cr?b?d?n geni? istifad? olunur. Bunun ???n binada d?nyan?n m??hur ?irk?tl?rinin avadanl?qlar? qura?d?r?l?b.

?razid? avtoyuma m?nt?q?si d? yarad?l?b. M?nt?q?nin ?mumi sah?si 651 kvadratmetrdir. M?nt?q?d? eyni anda 3 avtobusun yuyulmas? m?mk?nd?r. Buradak? y?ks?k ??rait avtobuslar?n yuyulma m?dd?tinin c?mi 7 d?qiq? olmas?na imkan yarad?r. M?nt?q?nin ?st?n c?h?tl?rind?n biri d? istifad? olunmu? suyun v? ?mumilikd?, ?razid? ya??? sular?n?n 85 faizinin separatorlarla ayr?laraq t?krar istifad? edilm?sidir.

Deponun ?razisind? sah?si 6 hektar olan v? m?asir avadanl?qla t?chiz edilmi? S?r?c? T?lim M?rk?zi yarad?l?b, praktiki t?liml?r ???n beyn?lxalq standartlara cavab ver?n x?susi yollar sal?n?b. Bu yollarda d?ng?l?r v? mane?l?r yarad?l?b, m?xt?lif yol ??raitini imitasiya ed?n avadanl?q qura?d?r?l?b. Layih?nin y?ks?k s?viyy?d? realla?mas? m?qs?dil? bu sah?d? Avstriyan?n Avropada v? d?nyada b?y?k t?cr?b?si olan “Test Training International” ?irk?ti il? m?qavil? imzalan?b. ?ki menecer v? s?kkiz t?lim?i-t?limat?? Avstriyada m?vafiq treninql?rd? i?tirak edib. M?rk?zd? minik v? y?k ma??nlar?, avtobus v? motosiklet s?r?c?l?ri ???n m?vafiq pe??kar t?liml?r n?z?rd? tutulub. Yol h?r?k?ti t?hl?k?sizliyi ?zr? t?lim m?rk?zi s?r?c?l?rin t?drisi ???n f?rdi uy?unla?d?r?lm?? t?lim proqram? t?klif edir ki, burada i?tirak??lar?n yolda h?r?k?t zaman? m?suliyy?ti, diqq?ti v? bilikl?ri art?r?l?r. Bu m?qs?dl?r? ?atmaq ???n t?dris zaman? 5 t?lim modulundan istifad? olunur.

D?vl?timizin ba???s?na buradak? yanacaqdoldurma stansiyas? bar?d? d? m?lumat verildi. Bu, Az?rbaycanda ilk s?x?lm?? t?bii qaz stansiyas?d?r. Burada q?sam?dd?tli x?susi rejiml? c?mi 4 saat ?rzind? 300 avtobus t?qrib?n 50 min kubmetr yanacaqla t?min edilir. Stansiyada eyni vaxtda 15 avtobusa xidm?t g?st?ril?c?k. Burada bir avtobusun yanacaqla tam t?min edilm?sin? c?mi 7 d?qiq? vaxt s?rf olunur. Stansiyada d?nyada m?vcud olan ?n m?asir v? t?hl?k?siz i? rejimin? malik texnologiyalardan v? avadanl?qlardan istifad? edilib. ?lk?mizd? yeni yanacaq n?v? olan s?x?lm?? t?bii qaz?n istehsal?n? v? sat???n? h?yata ke?irm?k m?qs?dil? Az?rbaycan Respublikas? D?vl?t Neft ?irk?tinin “SOCAR-CNG” MMC t?r?m? m??ssis?si yarad?l?b. Stansiya kompressor hiss?sind?n, yanacaqdoldurma m?nt?q?sind?n, elektrik yar?mstansiyas?ndan, yeralt? su ??nind?n, qaz boru k?m?rind?n, qazt?nziml?yici m?nt?q?d?n v? inzibati binadan ibar?tdir. ?nzibati binada ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevin v? Prezident ?lham ?liyevin neft strategiyas?n?n h?yata ke?irilm?si il? ba?l? m?xt?lif t?dbirl?rd? i?tiraklar?n? ?ks etdir?n fotolardan ibar?t stendl?r qura?d?r?l?b. Binada inzibati otaqlar, yem?kxana yarad?l?b. Yax?n zamanlarda daha 6 stansiyan?n istifad?y? verilm?si n?z?rd? tutulur. G?l?c?kd? bu stansiyalar?n say?n?n art?r?laraq ?lk? ?zr? h?r 120 kilometrd?n bir qura?d?r?laca?? planla?d?r?l?r.

Prezident ?lham ?liyev T?lim M?rk?zinin inzibati binas?nda yarad?lan ??rait? d? baxd?. Binada treninq m?rk?zinin sinifl?ri, yem?kxana v? dig?r inzibati otaqlar var. Burada ?al??acaq i??il?r ???n avtobus istehsal??lar? t?r?find?n x?susi treninql?r v? pe??art?rma kurslar? t??kil edilib. ?razid? ehtiyat hiss?l?ri v? yay-q?? t?k?rl?rinin saxlan?lmas? ???n yerl?r, eyni zamanda, n?vb?li i? rejimind? i?l?y?n usta v? ?m?kda?lar ???n istirah?t v? qalma yerl?ri var. Bundan ?lav?, ?traf m?hitin v? i??i hey?tin sa?laml???n?n qorunmas? ???n ya?d?yi?m?, dig?r atq? v? s?rtk? materiallar? birba?a t?mas olmadan separatorlarda ayr?laraq x?susi ??nl?rd? toplan?r. Burada yarad?lan ??rait avtobus park?n?n f?aliyy?tini beyn?lxalq t?cr?b?y? ?saslanaraq qurma?a geni? imkanlar a??r. S?r?c?l?r? x?susi geyim formalar? veril?c?k, onlar?n s?h?r i?? ??xmazdan ?vv?l “Bakubus” MMC-nin h?kiml?ri t?r?find?n yoxlan?lmas?, avtobuslara gec? n?vb?sind? h?m texniki bax???n ke?irilm?si, h?m d? nasazl???n aradan qald?r?lmas? t?min olunacaq. Avtobuslar h?r g?n avtomatik yuyulacaq v? mexaniki t?mizl?nib dezinfeksiya edil?c?k. Avtobus s?r?c?l?ri ikin?vb?li sistemd? i?l?y?r?k davaml? attestasiya v? t?liml?rd? olacaqlar.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: