?lham ?liyev Bak?ya g?tiril?n yeni elektrik qatar? il? tan?? olub

4-06-2015, 10:00
892

http://s019.radikal.ru/i626/1506/d8/25ac4dd2e1d6.jpg


Prezident ?lham ?liyev Bak?ya g?tiril?n yeni elektrik qatar? il? tan?? olub.

N?qliyyat naziri Ziya M?mm?dov v? “Az?rbaycan D?mir Yollar?” Qapal? S?hmdar C?miyy?tinin s?dri Cavid Qurbanov ?vv?lc? d?vl?timizin ba???s?na Bak?-Sumqay?t-Bak? dair?vi d?mir yolunda h?yata ke?iril?n yenid?nqurma i?l?ri bar?d? m?lumat verdil?r.

Qeyd edildi ki, uzunlu?u 91 kilometr olan yolun ikix?tli hiss?si 85, birx?tli hiss?si is? 4,4 kilometrdir. Qalan 1,6 kilometrlik birx?tli yolun tikintisi n?z?rd? tutulur. Bak?-Sumqay?t-Bak? dair?vi d?mir yolu iki hiss?y? b?l?nm?kl? yenid?n qurulur. Birinci hiss?y? daxil olan Bak?-Bil?c?ri-Sumqay?t x?tti 42, ikinci - Bak?-Zabrat-Sumqay?t x?tti is? 49 kilometrdir. Yolun 55 kilometrd?n ?ox hiss?sind? yenid?nqurma i?l?ri art?q ba?a ?atd?r?l?b. ?ndiy?d?k 95 min kubmetr torpaq i?l?ri g?r?l?b, 28 d?st yold?yi??n qur?ular yenil?ri il? ?v?zl?nib. Bu yol ?z?rind? 10 qatar?n h?r?k?ti n?z?rd? tutulur.

D?vl?timizin ba???s?na Bak? ??h?ri-Heyd?r ?liyev Beyn?lxalq Aeroportu d?mir yolu x?ttinin layih?si bar?d? d? m?lumat verildi. Uzunlu?u 25 kilometr olacaq bu d?mir yolu x?tti ??h?rd? s?rni?in s?xl???n?n aradan qald?r?lmas?nda m?h?m rol oynayacaq.

Sonra Prezident ?lham ?liyev yeni elektrik qatar?nda yarad?lan ??raitl? tan?? oldu.

“Stadler Rail Group” ?irk?tinin “Stadler Minsk” zavodunda istehsal olunmu? “KISS” markal? elektrik qatarlar?n?n h?r birind? 4 vaqon var. Qatarlarda s?rni?inl?r ???n h?r c?r ??rait yarad?l?b. ?mumi s?rni?in tutumu 919 n?f?r olan h?r bir qatarda 396 oturacaq var ki, onlardan da 84-? biznes-klasd?r. ?kim?rt?b?li elektrik qatarlar? birinci Avropa Oyunlar? zaman? Bak? s?rni?in stansiyas? il? metronun “Koro?lu” stansiyas? aras?nda f?aliyy?t g?st?r?c?k, sonralar is? Bak?-X?rdalan-Sumqay?t s?rni?in sah?sind? istifad?y? burax?lacaq. Yeni d?mir yolu x?ttind? dayanacaqlar n?z?r? al?nmaqla qatarlar?n orta s?r?ti saatda 63 kilometr t??kil ed?c?k.

Qeyd edildi ki, Bak?-Bil?c?ri-Sumqay?t x?ttind? elektrik qatarlar? ?vv?ll?r m?nzil ba??na 1 saat 22 d?qiq?y? ?at?rd?sa, yenid?nqurma i?l?rind?n sonra bu vaxt 40 d?qiq? olacaq. Bak?-Zabrat-Sumqay?t x?tti ?zr? is? haz?rda qatarlar m?nzil ba??na 1 saat 29 d?qiq?y? ?at?r. Lakin yenid?nqurmadan sonra vaxt f?rqi 52 d?qiq?y? en?c?k. Dair?vi d?mir yolu ?z?rind? 23 stansiya v? dayanacaq olacaq. Yenid?nqurma i?l?ri ba?a ?atd?qdan sonra yolun Bak?-Bil?c?ri-Sumqay?t hiss?sind? 3 - Ke?l?, Bil?c?ri, X?rdalan v? Bak?-Zabrat-Sumqay?t hiss?sind? is? 5 - “Koro?lu”, Bak?xanov, Sabun?u, Zabrat, Pir?a?? dayanacaqlar?n?n olmas? n?z?rd? tutulur.

Prezident ?lham ?liyev qatar? idar? etdi.

Bildirildi ki, sutka ?rzind? bu d?mir yolu il? 30-35 min s?rni?inin da??nmas? proqnozla?d?r?l?r. B?t?n bunlar son ill?rd? ?lk?mizd? n?qliyyat infrastrukturunun davaml? inki?af? ?zr? d?vl?t siyas?tinin t?rkib hiss?sidir. Bu g?n Az?rbaycanda n?qliyyat infrastrukturunun m?asirl??dirilm?si, yeni n?v texnikalar?n al?nmas? Prezident ?lham ?liyevin h?yata ke?irdiyi m?qs?dy?nl? iqtisadi inki?af modelinin b?hr?sidir. Son ill?rd? Az?rbaycan?n n?qliyyat infrastrukturu dinamik inki?af ed?r?k bu g?n ?lk?mizin regionda bu sah?d? ??ksiz liderliyini t?min edib. Odur ki, Az?rbaycan haz?rda Q?rb il? ??rq aras?nda ?n m?h?m n?qliyyat d?hlizi rolunu oynay?r.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: