Sony v? Panasonic televizor istehsal?n? davam etdir?c?k

24-06-2015, 11:10
1 020

http://s020.radikal.ru/i721/1506/c5/0691724f80bc.jpg


Yaponiyan?n Sony v? Panasonic elektronika istehsal??lar? televizor burax?l???nda milyardlarla dollar itirm?l?rin? baxmayaraq bu istiqam?td?n imtina etm?yibl?r.

Reuters agentliyin? m?sahib?d? ?irk?t n?may?nd?l?ri bu biznes? sadiqliyin s?b?bini izah edibl?r.

Sony ?irk?tinin n?may?nd?si ??iro Takaqinin v? Panasonic TV b?lm?sinin direktoru Masahiro ?inadan?n s?zl?rin? g?r?, televizorlar onlar?n brendl?rini y?ks?kd? saxlamaqla yana??, dig?r qur?ular?n sat?lmas?na xidm?t edir.

Televizorlar Yaponiya ?irk?tl?ri t?r?find?n burax?lan ?n m??hur m?hsul n?vl?rind?n biri olaraq qal?r. Bundan ba?qa, Sony TV sat??? v? audiosisteml?r? t?l?bat aras?nda ?laq?nin olmas?n? bildirir, Panasonic bu istiqam?tin soyuducu v? paltaryuyan ma??nlar kimi iri m?i??t texnikas?n?n burax?l??? ?zr? biznesi d?st?kl?m?sini d???n?r.

Bu s?b?bd?n ?irk?tl?r TV bazar?n? t?rk etm?k niyy?tind? deyill?r. Haz?rda bu bazarda liderliyi C?nubi Koreyan?n Samsung v? LG ?irk?tl?ri, el?c? d? ?inin ucuz modell?r istehsal ed?n ?irk?tl?ri edir.

Bu g?n Sony v? Panasonic d?nya televizor bazar?n?n m?vafiq olaraq 7 v? 4 faizin? n?zar?t etdiyi halda Samsung v? LG Electronics birlikd? 40 faiz? sahibdir.

?stehsal??lar n?fuzu v? g?lirl?ri saxlamaq m?qs?dil? diqq?ti 4K t?svir ?l??s?n? d?st?kl?y?n v? y?ks?k g?lir ?ld? etm?y? imkan ver?n televizor modell?rin? y?n?ldibl?r.

Bir ne?? il davam ed?n maliyy? itkil?rinin qar??s?n? almaq m?qs?dil? Sony r?hb?ri Kazuo Hirai minl?rl? i? yerini ixtisar edib v? f?rdi komp?ter b?lm?sini sat?b. ?irk?t r?hb?ri ??x??lar? zaman? TV biznesini l??v etm?k bar?d? niyy?tinin olmas?n? d?f?l?rl? b?yan edib.

Lakin ??iro Takaqi hesab edir ki, haz?rda hadis?l?rin bu ssenari il? inki?af? az g?man edil?ndir. Bel? ki, x?rcl?rin azald?lmas? say?sind? Sony-nin TV b?lm?si son on ild? 2014-c? maliyy? ilinin yekunlar? ?zr? c?zi ?m?liyyat m?nf??ti ?ld? edib.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: