?lham ?liyev milli m?tbuat?n yarad?lmas?n?n 140 illiyi m?nasib?til? M?tbuat ?uras?n?n ?dar? Hey?tinin ?zvl?ri il? g?r???b

21-07-2015, 20:00
957

http://s020.radikal.ru/i701/1507/7b/b9665e3e5228.jpg


Prezident ?lham ?liyev milli m?tbuat?n yarad?lmas?n?n 140 illiyi m?nasib?til? M?tbuat ?uras?n?n ?dar? Hey?tinin ?zvl?ri il? g?r???b.

Az?rbaycan?n milli maraqlar?n?n qorunmas?ndak? q?tiyy?tli m?vqeyin? g?r? d?vl?timizin ba???s?na M?tbuat ?uras?n?n x?susi m?kafat? t?qdim olunub.

Prezident ?lham ?liyev milli m?tbuat?n yaranmas?n?n 140 illiyi m?nasib?til? jurnalistl?ri v? xalq?m?z? t?brik etdi, bayram ?r?f?sind? bir ?ox jurnalistl?rin orden, medal v? f?xri adlarla t?ltif olundu?unu dedi. “Biz f?xr ed? bil?rik ki, milli m?tbuat?m?z?n b?y?k tarixi var v? ancaq m?st?qillik d?vr?nd? Az?rbaycan m?tbuat? tam azad v? m?st?qil ??kild? f?aliyy?t g?st?rib”, - dey?n Prezident ?lham ?liyev 1998-ci ild? ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevin F?rman? il? ?lk?mizd? senzuran?n l??v edildiyini v? bunun m?tbuat tarixind? yeni d?vr a?d???n? bildirdi. Bu g?n m?tbuat?m?z?n inki?af bax?m?ndan yeni s?viyy?y? qalxd???n? dey?n d?vl?timizin ba???s? art?q 12 ildir f?aliyy?t g?st?r?n M?tbuat ?uras?n?n i?ini y?ks?k qiym?tl?ndirdi. ?lk?d? m?tbuat?n inki?af? il? ?laq?dar islahatlar?n u?urla apar?ld???n? dey?n Prezident ?lham ?liyev bildirdi ki, Az?rbaycan bundan sonra da demokratiyan?n inki?af? yolu il? ged?c?k. Bu g?n ?lk?mizd? azad c?miyy?tin formala?mas?n?, c?miyy?td? ged?n prosesl?ri y?ks?k qiym?tl?ndir?n d?vl?timizin ba???s? bu m?s?l?d? m?tbuat?n rolunun ?h?miyy?tli oldu?unu diqq?t? ?atd?rd?. Prezident ?lham ?liyev bu g?n ?lk?d? y?zl?rl? q?zet-jurnal?n, televiziya kanal?n?n f?aliyy?t g?st?rdiyini, ?lk?mizin tam m?st?qil siyas?t y?r?td?y?n?, bunun t?m?lind? is? xalq?m?z?n maraqlar?n?n dayand???n? dedi.

“C?miyy?timiz strateji maraqlar ?traf?nda birl??ib v? bizi narahat ed?n m?s?l?l?rl? ba?l? fikir ayr?l??? yoxdur”, - dey?n Prezident ?lham ?liyev bildirdi ki, m?tbuat h?r zaman strateji maraqlar? m?dafi? etm?li, milli maraqlar?m?z? beyn?lxalq m?st?vid? qorumal?d?r. Son ill?rd? bu istiqam?td? milli m?tbuatda ciddi d?n???n yarand???n? dey?n d?vl?timizin ba???s? ?lk?d?ki v?ziyy?ti, hadis?l?ri bir ?ox hallarda m?tbuatdan izl?diyini v? d?rhal da reaksiya verdiyini bildirdi. Prezident ?lham ?liyev bundan sonra da ?lk?d? ba? ver?n h?r hans? pozuntu hadis?sin? qar?? m?tbuat? f?al olma?a ?a??rd?. Az?rbaycan?n beyn?lxalq m?vqel?ri il? ba?l? fikirl?rini b?l???n d?vl?timizin ba???s? xarici mediada ?lk?miz? qar?? apar?lan ?dal?tsiz kampaniyan?n ciddi t?dbirl?r ?r?f?sind? daha da ?laq?l?ndirilmi? xarakter ald???n? bildirdi, buna s?b?b kimi is? Az?rbaycan?n m?st?qil siyas?tini, ?lk?mizin u?urlar?n? g?st?rdi. Bildirdi ki, erm?ni lobbisinin v? dig?r dair?l?rin ?lk?miz? qar?? apard??? qaralama kampaniyas? Az?rbaycan?n daxili v? xarici siyas?tin? he? bir t?sir etmir. “Biz yolumuzdan d?nm?y?c?yik v? ?lk?mizi u?urla inki?af etdir?c?yik”, - dey?n d?vl?timizin ba???s? Az?rbaycan h?qiq?tl?rinin d?nya ictimaiyy?tin? ?atd?r?lmas? istiqam?tind? ciddi t?dbirl?rin g?r?ld?y?n? v? bu sah?d? median?n rolunun art?r?lmas?n?n vacibliyini bildirdi.

“Xalq?m?z vahid v? milli ideyalar ?traf?nda birl??ib v? bu proses bundan sonra da davam ed?c?k”, - dey?n Az?rbaycan Prezidenti bununla ba?l? m?tbuat?n ?z?rin? b?y?k v?zif?l?rin d??d?y?n? xat?rlatd?.

M?tbuat ?uras?n?n s?dri ?flatun Ama?ov milli m?tbuat?m?z?n ke?diyi ??r?fli yola n?z?r sald?, ulu ?nd?r Heyd?r ?liyevin median?n inki?af? il? ba?l? h?yata ke?irdiyi t?dbirl?ri xat?rlatd?. D?vl?timizin ba???s?n?n ?lk?mizin inki?af?, c?miyy?td? v?t?np?rv?rlik ideyalar?n?n m?hk?ml?nm?sind?ki xidm?tl?rinin media t?msil?il?ri t?r?find?n d? y?ks?k qiym?tl?ndirildiyini dey?n ?flatun Ama?ov milli m?tbuat?n yarad?lmas?n?n 140 illiyi ?r?f?sind? media t?msil?il?rinin bir qrupunun f?xri adlarla t?ltif olunmas?na g?r? jurnalistl?r ad?ndan d?vl?timizin ba???s?na minn?tdarl?q etdi.

?flatun Ama?ov Az?rbaycan?n milli maraqlar?n?n qorunmas?ndak? q?tiyy?tli m?vqeyin? g?r? Prezident ?lham ?liyevin M?tbuat ?uras?n?n x?susi m?kafat? il? t?ltif olundu?unu dedi v? m?kafat? d?vl?timizin ba???s?na t?qdim etdi.

M?tbuat ?uras?n?n s?dri milli m?tbuat?n 140 illiyi il? ba?l? yubiley h?diyy?sini d? Prezident ?lham ?liyev? t?qdim etdi.

M?tbuat ?uras?n?n ?dar? Hey?tinin ?zvl?ri Akif A??rl? v? Umud R?himo?lu da Az?rbaycan m?tbuat?n?n inki?af?na g?st?rdiyi diqq?t v? qay??ya g?r? Prezident ?lham ?liyev? minn?tdarl?q etdil?r.

D?vl?timizin ba???s? ??x??larda s?sl?n?n t?klifl?r? bax?laca??n? v? median?n inki?af? il? ba?l? t?dbirl?rin bundan sonra da davam etdiril?c?yini diqq?t? ?atd?rd?.

Daha sonra Prezident ?lham ?liyev milli m?tbuat?n 140 illiyi m?nasib?til? imzalad??? S?r?ncama ?sas?n M?tbuat ?uras?n?n f?xri ad alan ?zvl?rin? m?kafatlar? t?qdim etdi.


Mənbə: http://www.president.az/
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: