Sizi xo?b?xt ed?n d?nya deyil, Allahd?r

9-08-2015, 22:00
1 048

Sizi xoşbəxt edən dünya deyil, Allahdır


B?zi insanlar d???n?rl?r ki, xo?b?xt olmaq ???n b?zi ??rtl?r m?tl?q yerin? yetm?lidir: rahat ev, g?z?l ail?, yax?? t?hsil, y?ks?k g?liri olan maa? v? s. Bu sayd?qlar?m? ?ld? etm?y? ?al??maq, ?lb?tt? ki, ?ox normald?r v? bu ?eyl?ri d? ist?m?k h?r bir insan?n haqq?d?r. Ancaq bunlar? xo?b?xt olmaq ???n h?yat amal?na ?evirm?k do?ru deyil. Bir qrup insanlar vard?r ki, ??x?? yolunu, y?ni xo?b?xt olma??n yolunu ?lk?sini t?rk edib xaricd? ya?amaqda g?r?r...
Son zamanlar xaricd? h?yat?n? davam etdirm?k ist?yi, x?susil?, g?ncl?r aras?nda d?b olan m?vzulardan biridir. Orta m?kt?bi, yaxud da ali m?kt?bi qurtaran b?zi g?ncl?r m??yy?n s?b?bl?r? g?r? ?z ?lk?l?rind? ya?amaq ist?mirl?r, oxumaq, yaxud da t?hsill?rini davam etdirm?k ???n xarici ?lk?l?r? can at?rlar. ?lb?tt?, ?z ixtisaslar?na uy?un daha yax?? t?hsil m??ssis?l?rind? oxumaq g?z?l ist?kdir. ?g?r bel? bir imkan varsa, bu imkan? d?y?rl?ndirm?k h?m insan?n ?z? ???n, h?m d? aid oldu?u ?lk? ???n ?ox faydal?d?r. B?zi insanlar da var ki, kor-koran?, sad?c? ist?yirl?r ki, h?r hans? bir ?lk? tap?b “ba?lar?n? g?t?r?b” qa?s?nlar. Sanki ged?c?kl?ri o ?lk? xo?b?xtl?r ?lk?sidir v? gedib o ?lk?d?n xo?b?xtlik n?sibini alacaqlar. B?z?n d? h?min g?ncl?r ?z ?lk?sini, h?mv?t?nl?rini b?y?nmirl?r. M?d?niyy?tl?rini, yaxud da insanlar? a?a?? s?viyy?d?, gerid? qalm?? g?r?rl?r. Do?ma c?miyy?tl?ri onlar? s?x?r, baxd??? xarici filml?r onlarda o ?lk?l?r? qar?? x?susi r??b?t yarad?r.
Kinofilml?rd?, musiqi klipl?rind? g?st?ril?n mac?ralar, d?bd?b?li h?yat, x?susil?, rahat v? m?st?qil h?yat t?rzl?ri insanlar?n mara??n? c?lb edir. Bunu g?r?n ali t?hsilli g?ncl?r bel? h?r n? bahas?na olursa-olsun, h?tta gedib o ?lk?l?rd? s?p?rg??i, sat?c? kimi i?l?s?l?r d?, buna can at?rlar. Bu minvalla xo?b?xt olacaqlar?n? d???n?rl?r.
Halbuki inki?af etmi? h?min ?lk?l?rd? bel? insanlar?n yax?? h?yat t?rzi olan? da, pis olan? da var. M?s?l?n, 2013-c? ild? veril?n a??qlamalara g?r?, AB?-da 45.3 milyon insan acl?qdan ?ziyy?t ??kir. 2012-ci ild? is? apar?lan ara?d?rmalara g?r?, AB?-da 467,000 insan is? heroin alud??isidir v? bu say h?r g?n daha da art?r. 2010-cu ild? AB?-da intihardan ?l?nl?rin ?mumi say? 38,364 olmu?dur.
D?nyan?n ?n ?ox inki?af etmi? ?lk?l?rind?n biri olan AB? haqq?nda bu faktlar? verm?kd? m?qs?dim odur ki, bir ?lk?nin ?ox inki?af etm?si, t?hsilinin v? h?yat s?viyy?sinin y?ks?k olmas? h?r ?ey dem?k deyil. H?r ?eyd?n ?nc?, biz insan?q, biz Allah?n ruhunu da??y?r?q. Bizi xo?b?xt ed?n d?nya deyil, n?inki Amerikan?, b?t?n d?nyan? bir insana vers?n, o insan?n iman? v? Allah sevgisi yoxdursa, ?sla xo?b?xt ola bilm?z. Bizim ruhumuz imanla qidalan?r. Allah bir Quran ay?sind? bel? buyurur:

Bunlar, iman g?tir?nl?r v? q?lbl?ri Allah? zikr etm?kl? rahatl?q tapanlard?r. Bilin ki, q?lbl?r ancaq Allah? zikr etm?kl? rahatl?q tap?r. (R?d sur?si, 28)

Bel?likl?, insanlar?n s?rf xo?b?xt olmas? ???n ba?qa ?lk?y? getm?sin? ehtiyac yoxdur. Ged?c?yi ?lk? haqq?nda ara?d?rma aparsalar, orda intihar ed?n, acl?qdan ?ziyy?t ??k?n, psixoloji probleml?ri olan n? q?d?r insan?n oldu?unu rahatl?qla g?r?rl?r. ?nsan?n h?yat? Allahla g?z?l olar, bir insan Allah? tan??? ???n rahat v? q?lbind? iman oldu?u ???n d? xo?b?xt olar. Allah?n oldu?u h?r yer g?z?ldir, Allah?n olmad??? he? bir yer yoxdur. ?nsan iman g?z? il? baxarsa, s?h?r durandan yatana q?d?r Allah?n ona n? q?d?r ?ox nem?t b?x? etdiyini g?r?r. T?sad?f?n v? d?nyaya ba??bo? g?lm?diyini ba?a d???r. D?nyaya g?lm?k m?qs?dinin Allah?n rizas?n? qazanmaq oldu?unu anlayar. Allahdan qorxdu?u ???n h?r k?s? g?z?l ?xlaq g?st?r?r. Allah? tan?maq ???n daha ?ox elml? m???ul olar v? d?nyan?n m?v?qq?ti oldu?unu d?rk edib ?sl yurdu axir?t ???n ?al??ar. Bu c?r d???n?n insan, s?zs?z ki, d?nyan? da C?nn?t? ?evirm?k ???n ?al??ar v? ist?r sarayda ya?as?n, ist?rs? da ?ad?rda, d?nyan?n ?n xo?b?xt insan? olar, in?aAllah.

N?rmin K?rimzad?


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: