?lham ?liyev Belarusun Az?rbaycandak? s?firini diplomatik f?aliyy?tinin ba?a ?atmas? il? ?laq?dar q?bul edib

11-08-2015, 10:00
828

http://s019.radikal.ru/i606/1508/83/dc1cc478a7a2.jpg


Prezident ?lham ?liyev Belarus Respublikas?n?n ?lk?mizd?ki f?vq?lad? v? s?lahiyy?tli s?firi Nikolay Patskevi?i diplomatik f?aliyy?tinin ba?a ?atmas? il? ?laq?dar q?bul edib.

S?fir Nikolay Patskevi? ilk n?vb?d? birinci Avropa Oyunlar?n?n Az?rbaycanda y?ks?k s?viyy?d? t??kili v? idman??lar?m?z?n ?ld? etdiyi b?y?k u?urlar m?nasib?til? d?vl?timizin ba???s?na t?brikl?rini ?atd?rd?. O, birinci Avropa Oyunlar?na haz?rl?q v? Oyunlar?n ke?irilm?si i?l?rind? Az?rbaycan xalq?n?n vahid bir komanda kimi ??x?? etm?sini x?susil? vur?ulayaraq dedi ki, Az?rbaycan bu t?dbirin bel? s?viyy?d? ke?irilm?si il? bir daha ?z?n? b?t?n d?nyaya m?asir, m?st?qil v? inki?af ed?n bir ?lk? kimi n?mayi? etdirdi.

Birinci Avropa Oyunlar? il? ba?l? deyil?n xo? s?zl?r? g?r? minn?tdarl???n? ifad? ed?n d?vl?timizin ba???s? h?qiq?t?n d? bu Oyunlar?n t??kili v? ke?irilm?sind? xalq?m?z?n birlik n?mayi? etdirdiyini dedi v? iki milyondan art?q insan?n m???lin g?tirilm?si m?rasiml?rind? i?tirak etm?sini bunun yax?? g?st?ricisi kimi d?y?rl?ndirdi. Prezident ?lham ?liyev birinci Avropa Oyunlar?n?n ?lk?mizd? ke?irilm?sini m?st?qillik d?vr?nd? h?m miqyas, h?m d? milli ruhun y?ks?k olmas? bax?m?ndan ?n b?y?k hadis?l?rd?n biri kimi qiym?tl?ndirdi.

S?fir Nikolay Patskevi? Belarus-Az?rbaycan m?nasib?tl?rin? toxunaraq bu m?nasib?tl?rin inki?af etdirilm?si v? m?hk?ml?ndirilm?si i?in? verdiyi d?st?y? g?r? d?vl?timizin ba???s?na minn?tdarl???n? bildirdi. O, Az?rbaycan v? Belarus prezidentl?rinin ikit?r?fli m?nasib?tl?rin daha da m?hk?ml?ndirilm?si istiqam?tind? qar??ya qoyduqlar? v?zif?l?rin u?urla icra olundu?unu dedi. ?laq?l?rimizin m?xt?lif sah?l?rd? u?urla inki?af etdiyini vur?ulayan s?fir ?lk?l?rimizin beyn?lxalq s?viyy?d? d? s?x ?m?kda?l?q etdiyini bildirdi v? Belarus il? Az?rbaycan aras?nda m?vcud olan qar??l?ql? h?rm?t v? s?mimi m?nasib?tl?rin xalqlar?m?z aras?nda ?laq?l?rin daha da m?hk?ml?ndirilm?si i?in? xidm?t etdiyini vur?ulad?.

Prezident ?lham ?liyev Nikolay Patskevi?in s?firlik f?aliyy?ti d?vr?nd? ikit?r?fli m?nasib?tl?rin inki?af etdirilm?si i?in? verdiyi t?hf?ni y?ks?k qiym?tl?ndirdi. Az?rbaycan Prezidenti ?laq?l?rimizin daha da geni?l?ndirilm?si il? ba?l? d?vl?t ba???lar? t?r?find?n m??yy?n edilmi? v?zif?l?rin u?urla h?yata ke?irilm?sind?n m?mnunlu?unu bildirdi. D?vl?timizin ba???s? Belarus-Az?rbaycan ?laq?l?rinin dostluq m?nasib?tl?ri ?sas?nda inki?af etdiyini vur?ulad?. ?kit?r?fli m?nasib?tl?rimizin bundan sonra da u?urla inki?af etdiril?c?yin? ?minliyi ifad? ed?n Prezident ?lham ?liyev Nikolay Patskevi?? g?l?c?k f?aliyy?tind? u?urlar arzulad?.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: