Diplomlar?n vahid elektron m?lumat bazas? yekunla??r

20-08-2015, 08:30
817

http://s015.radikal.ru/i331/1508/86/54fba2061e9d.jpg


M?lumat verdiyimiz kimi, T?hsil Nazirliyi diplomlar?n elektron m?lumat bazas?n? yarad?r.

Haz?rda ?vv?lki ill?rin diplomlar da daxil olmaqla b?t?n diplomlar?n vahid elektron bazas? haz?rlan?r. Yax?n vaxtlarda b?t?n diplomlar haqq?nda m?lumatlar elektron formada olacaq.

Bel? ki, yeni sistem h?r bir universitetd? t?tbiq olunacaq. Bundan sonra diplomlar?n verilm?sini t?hsil m??ssis?l?ri t??kil ed?c?k. Bununla ba?l? T?hsil Nazirliyin? universitetin m?zun bazas?n? yaz?l? g?nd?rm?y? ehtiyac qalmayacaq. Universitetl?r ?zl?ri m?zunlar?n m?lumatlar?n? bazaya daxil ed?c?kl?r. Sistemd? diplomlar?n elektron formas?na baxmaq ???n axtar?? b?lm?sin? ??xsin m?xt?lif m?lumatlar?n?, ad?n?n, soyad?n?n v? ata ad?n?n ba? h?rfini, h?m?inin diplomun n?mr?sini qeyd etm?kl? ??xsl?r? m?xsus diplomalar? tapmaq m?mk?n olacaq.

Xeberler.az bu istiqam?td? universitetl?rd? g?r?l?n i?l?rl? maraqlan?b.

Az?rbaycan Texniki Universitetind?n Xeberler.az-a veril?n m?lumata g?r?, haz?rda diplomlarla ba?l? m?lumatlar?n sistem? toplanmas? davam edir. Qeyd edilib ki, bu proses sentyabr?n sonuna q?d?r davam ed?c?k.

Az?rbaycan ?qtisad Universitetind?n m?s?l? il? ba?l? bildirilib ki, haz?rda diplomlar?n m?lumat bazas? tam haz?rd?r v? 2015-c? ilin m?zunlar?na diplomlar yeni sisteml? veril?c?k:

“T?hsil Nazirliyi t?r?find?n diplomlar haqq?nda m?lumatlar? vahid elektron bazaya daxil etm?k ???n imkan yarad?l?r. T?l?b?l?rin b?t?n m?lumatlar? bazaya toplan?r. T?hsil Nazirliyi sistem ?z?rind?n diplomlara n?zar?t ed?c?k. Diplomda dig?ri i?l?ri is? Universitet h?yata ke?ir?c?k.”

Dig?r Universitetl?rd?n Xeberler.az -a bildirilib ki, m?zunlarla ba?l? m?lumatlar? tam olaraq bazaya daxil edil?r?k Universitetl?rin diplomlar?n?n vaxt?nda haz?rlanmas?nda he? bir problem yoxdur. B?t?n m?lumatlar? vaxt?nda vahid bazaya daxil ed?n Universitetl?r diplom blanklar?n? d?rhal ?ld? ed? bilirl?r.

T?hsil Nazirliyi diplomlar?n elektron m?lumat bazas?n?n v? diplomlar?n m?rk?zl??dirilmi? yoxlama portal?n?n haz?rlanmas? ?zr? i?l?ri davam etdirir. Haz?rda h?r bir universitet m?lumat bazas?n? sistem? y?kl?yir.
M?lumat verdiyimiz kimi T?hsil Nazirliyi diplomlar?n vahid m?lumat bazas?n?n yarad?lmas?n?n saxta diplomlar?n a?kara ??xar?lmas? v? verilm?si prosesinin qar??s?n? alma?a imkan ver?c?yini bildirmi?di.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Oxşar Xəbərlər
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: