G?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z?n?n ?eirl?rinin t?qdimat m?rasimi ke?irildi

31-05-2014, 15:36
1 983

Gənc xanım yazar Gülnarə İsrafilqızının şeirlərinin təqdimat mərasimi keçirildi


31 may 2014-c? il tarixd? Bak? ??h?ri, X?tai rayonunda ?a?da? Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n g?rk?mli n?may?nd?si, Az?rbaycan?n istedadl? g?nc xan?m yazar?, ?air?, jurnalist, publisist, “Vahid” Poeziya M?clisinin, “M?cm???-???ra-?airl?r m?clisi”nin, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n F?xri ?zv? v? Y?n?tim Kurulunun ba?qan?, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Ba? redaktoru, G?nd?lik ?nformasiya Agentliyinin Ba? m?sl?h?t?isi G?lnar? ?srafilq?z?n?n s?sl?ndirdiyi ?eirl?r? haz?rlanm?? foto-video ?arxlar?n t?qdimat m?rasimi ke?irildi.D?z?nl?n?n t?dbir “BB Production”nun Direktoru, g?nc yazar Teymur H?bibinin t??kilat??l??? il? ger??kl??di.T?dbirin apar?c?s? Turan Novruz ilk n?vb?d? t?dbir i?tirak??lar?n? salamlad?.Daha Az?rbaycan Respublikas?n?n D?vl?t Himninin s?sl?ndirilm?si il? t?dbir ba?lad?.Az?rbaycan?n m?xt?lif b?lg?l?rind?n, rayonlar?ndan t??rif buyuran m?d?niyy?t, ?d?biyyat, inc?s?n?t, k?tl?vi informasiya n?may?nd?l?rinin n?may?nd?l?ri d? t?dbird? i?tirak edirdil?r.T?dbiriniz apar?c?s? g?nc xan?m Turan Novruz g?nc xan?m yazar G?lnar? ?srafilq?z?n?n h?yat v? yarad?c?l?q yoluna q?sa n?z?r salaraq ?d?bi-b?dii n?mun?l?rind? yer ald??? m?vzular haqq?nda bilgil?ri t?dbir i?tirak??lar?na sundu.Daha sonra G?lnar? xan?m?n?n yarad?c?l??? haqq?nda “Vahid” Poeziya M?clisinin s?dri v? ?zvl?ri, “Z?ka v? ?lviyy?t” d?rgisinin t?sis?isi Elmira A?ayeva, D?nya G?nc T?rk Yazarlar Birliyinin ?zvl?ri, g?nc yazarlar Qabil ?dal?t, Emil Rasimo?lu, G?lnar S?ma, ?ntiqam Ya?ar, Az?rbaycan?n M?d?niyy?t v? ?d?biyyat Portal?n?n Redaksiya hey?tinin ?zvl?ri, g?nc yazarlar El?in Yazar, S?rv?r Kamranl?, Nof?l ?mid, K?nan Ayd?no?lu ?z fikir v? d???nc?l?rini bildirdil?r.G?lnar? xan?m?n ?eirl?rin? ??kilmi? foto-video ?arxlar t?dbir i?tirak??lar?na t?qdim olundu.Bu add?m t?dbir i?tirak??lar? t?r?find?n m?sb?t qar??land?.T?dbirin gedi?at?nda G?lnar? xan?m ?z yeni ?eirl?rini s?sl?ndirdi.T??kilati d?st?y? g?r? “BB Production”un Direktoru, g?nc yazar Teymur H?bibiy?, apar?c?l?q ???n g?nc xan?m Turan Novruz, informasiya d?st?yi ???n k?tl?vi informasiya vasit?l?rin?, t?dbir? t??rif buyuran h?r k?s? ?z d?rin minn?tdarl???n? bildirdi.Sonda xatir? ??kill?ri ??kdirildi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: