B?xtiyar Vahabzad?nin 90 illik yubileyinin ke?irilm?si haqq?nda Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin S?r?ncam?

16-01-2015, 18:42
969

Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


2015-ci ilin avqust ay?nda Az?rbaycan?n xalq ?airi, tan?nm?? dramaturq, ?d?biyyat??nas v? ictimai xadim, SSR?-nin v? Az?rbaycan Respublikas?n?n D?vl?t m?kafatlar? laureat?, Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas?n?n h?qiqi ?zv?, professor B?xtiyar Mahmud o?lu Vahabzad?nin anadan olmas?n?n 90 illiyi tamam olur.

B?xtiyar Vahabzad? Az?rbaycan ?d?biyyat? tarixinin x?susi m?vqey? malik g?rk?mli simalar?ndand?r. S?n?tkar?n insan? daim m?n?vi ucal??a s?sl?y?n poetik-f?ls?fi m?zmunlu yarad?c?l??? milli poeziyada v?t?nda?l?q ruhunun q?vv?tl?nm?sind? v? ?d?bi-ictimai fikrin istiqlal ideyalar? il? z?nginl??m?sind? b?y?k rol oynam??d?r. Tarixi-m?d?ni d?y?rl?r? ehtiram v? ana dilinin safl???n?n qorunmas? B?xtiyar Vahabzad?nin f?aliyy?tinin m?h?m istiqam?tl?rind?n birini t??kil edirdi.

Az?rbaycan Respublikas? Konstitusiyas?n?n 109-cu madd?sinin 32-ci b?ndini r?hb?r tutaraq, milli ?d?bi fikrin inki?af?na d?y?rli t?hf?l?r b?x? etmi? xalq ?airi B?xtiyar Vahabzad?nin 90 illiyinin ke?irilm?sini t?min etm?k m?qs?di il? q?rara al?ram:

1. Az?rbaycan Respublikas?n?n M?d?niyy?t v? Turizm Nazirliyi Az?rbaycan Milli Elml?r Akademiyas? v? Az?rbaycan Respublikas?n?n T?hsil Nazirliyi il? birlikd?, Az?rbaycan Yaz???lar Birliyinin t?klifl?rini n?z?r? almaqla, xalq ?airi B?xtiyar Vahabzad?nin 90 illik yubileyin? h?sr olunmu? t?dbirl?r plan?n? haz?rlay?b h?yata ke?irsin.
2. Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabineti bu S?r?ncamdan ir?li g?l?n m?s?l?l?ri h?ll etsin.

?lham ?liyev
Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti

Bak? ??h?ri, 14 yanvar 2015-ci il.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: