M??lliml?rin d?rs y?k?n?n v? ?m?khaqq?n?n art?r?lmas? haqq?nda Azr?baycan Respublikas? Prezidentinin S?r?ncam?

16-01-2015, 18:53
1 170

Müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında Azrəbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

D?vl?t ?mumi t?hsil m??ssis?l?rind? ?al??an bilik v? bacar?qlar?n?n diaqnostik qiym?tl?ndirilm?si apar?lan M??lliml?rin d?rs y?k?n?n v? ?m?khaqq?n?n art?r?lmas? haqq?nda Azr?baycan Respublikas? Prezidentinin S?r?ncam?

?mumi t?hsil m??ssis?l?rind? ?al??an m??lliml?rin h?ft?lik d?rs y?k?n?n optimalla?d?r?lmas? yolu il? ?m?khaqq?n?n art?r?lmas?n? t?min etm?k v? bununla maddi rifah?n? yax??la?d?rmaq m?qs?di il?, Az?rbaycan Respublikas? Konstitusiyas?n?n 109-cu madd?sinin 32-ci b?ndini r?hb?r tutaraq q?rara al?ram:

1. D?vl?t ?mumi t?hsil m??ssis?l?rind? ?al??an bilik v? bacar?qlar?n?n diaqnostik qiym?tl?ndirilm?si apar?lan m??lliml?rin h?ft?lik d?rs y?k? normas? 1,5 d?f?, ayl?q v?zif? maa?lar? orta hesabla 2 d?f? art?r?ls?n.

2. Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabineti:

2.1. Az?rbaycan Respublikas? Prezidentinin aktlar?n?n bu S?r?ncama uy?unla?d?r?lmas?na dair t?klifl?rini bir ay m?dd?tind? haz?rlay?b Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? t?qdim etsin;

2.2. Az?rbaycan Respublikas? Nazirl?r Kabinetinin normativ h?quqi aktlar?n?n bu S?r?ncama uy?unla?d?r?lmas?n? bir ay m?dd?tind? t?min edib Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? m?lumat versin;

2.3. m?rk?zi icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n normativ h?quqi aktlar?n?n bu S?r?ncama uy?unla?d?r?lmas?n? n?zar?td? saxlas?n v? bunun icras? bar?d? ?? ay m?dd?tind? Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidentin? m?lumat versin;

2.4. bu S?r?ncamdan ir?li g?l?n dig?r m?s?l?l?ri h?ll etsin.

3. Az?rbaycan Respublikas?n?n ?dliyy? Nazirliyi m?rk?zi icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n normativ h?quqi aktlar?n?n v? normativ xarakterli aktlar?n bu S?r?ncama uy?unla?d?r?lmas?n? t?min edib Az?rbaycan Respublikas?n?n Nazirl?r Kabinetin? m?lumat versin.

4. Bu S?r?ncam?n 1-ci hiss?si 2015-ci il yanvar?n 1-d?n q?vv?y? minir.


?lham ?liyev
Az?rbaycan Respublikas?n?n Prezidenti

Bak? ??h?ri, 16 yanvar 2015-ci il.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: