?emsettin A?AR (Dervi?o?lu) (T?rkiye C?mhuriyyeti, Ankara).Hayat? ve Yarat?c?l???

30-01-2014, 07:10
2 415?EMSETT?N A?AR (DERV??O?LU)

Ad?yaman Kahta Ba?ba?? K?y?nde do?dum. Amcam?n g?rd??? bir r?ya ?zerine ismim ?emsettin olarak konmu?.
?lk??renimimi k?y?mde,Orta ??renimimi Tokat ?lk??retmen Okulu’nda tamamlamaya. Y?ksek ??renimimi de Anadolu ?niversitesinde tamamlad?m.1976 y?l?nda Erzurum Narman Ergazi ?lk??retim Okulunda ba?lad???m ??retmenlik hayat?na, g?zel yurdumun bir?ok y?resinde devam ettim
Sekiz y?l Erzurum’da g?rev yapt?ktan sonra kendi iste?imle Adana Karaisal? il?esine iline atand?m. Orada da Milli E?itim’in ?e?itli kademelerinde ??retmenlik ve y?neticilik g?revlerinde bulundum. 1991 y?l?nda yine kendi iste?imle memleketim olan Ad?yaman ?line atand?m. Ad?yaman Merkez Orhangazi ?lk??retim Okulunda y?netici iken 1999 y?l?nda T?rk E?itim Sendikas? Ad?yaman ?ube Ba?kanl???’n?n se?ildim ve o tarihten beri profesyonel sendikac? olarak g?revime devam etmekteyim. Bu g?revin yan? s?ra T?rk E?itim-Sen Genel merkez Disiplin Kurulu ?yeli?i g?revini de y?r?tmekteyim.
Ger?ek ad?m ?emsettin A?AR olup, ?emsettin DERV??O?LU Mahlas? ile yazmaya gayret ediyorum. ?iirde ?lham kayna??m Karacao?lan ile ba?lay?p A??k S?mmani ve G?n?m?z Ozanlar?ndan Merhum Ya?ar Reyhani, Nusret TORUN? ba?ta olmak ?zere Halk ozanlar?m?z?n bir ?o?undan feyiz ald?m. Kalemimden, toplumsal i?erikli ?iir ?al??malar?n?n yan?nda genelde sevda, hasret ve ?zleme dair ?iir denemeleri damlar.

DEM G?R?N?YOR

Bir duman ??km?? de g?n?l da??na
Yama?tan zirveye gam g?r?n?yor
Mihrican m? deydi vuslat ba??na
T?rk? bak???nda nem g?r?n?yor

Su? bende mi yoksa gurbet mi hakl?
Ruhu ??le sald?m yitirdim akl?
Hasretin ?aresi gamzede sakl?
G?l???n derdime em g?r?n?yor

Siman mehtap ile dengi dengine
U?ar? g?nl?m? salar engine
Sevdan kat?k m?d?r ?ay?n rengine
K?nal? elinde dem g?r?n?yor

Can?mdan beride olan can?z?m
Muhabbet deminde ayd?nl?k y?z?m
T?m d?nyaya k?st? can iki g?z?m
Sensiz her ?ey bana kem g?r?n?yor

Dervi? dergâh?nda yoksa hidayet
Bir ?m?r vah ile bulur nihayet
Visaline zaman uzarsa ?ayet
Y?rek kurda ku?a yem g?r?n?yor

?emsettin Dervi?o?lu

HAZAR

M?ht???m g?z?lliyin a?l?m? ba?dan ald?
Q?y?nda ya?anmayan sevdalar yalan Hazar
Ayr?l?k seherinde sazlar?m h?z?n ?ald?
Sineme s?z? d??d? sol yan?m nalan Hazar

S?n k?n?l taallukum h?rk?sd?n ?axsi k?sim
S?n ?r?kd? avaz?m g?yl?r? ??xan s?sim
Milyon kez f?da olsun ald???m h?r nefesim
M?n senin ba?an d?n?m sen yare dolan Hazar

H?sr?tin i??rimd? s?nm?y?n bir volkand?
Duy?ular Aras olub g?l sineni ?alkand?
Bir Sentyabr ax?am?nda k?n?l ?adl??a band?
S?n? olan bu sevda d?nyaya elan Hazar

??imd?ki at??in h?km?n? bilebils?n
He? getm? qal dey?rdin, s?z olub dil? gelsen
Bir zerrecik suyunu m?niml? b?lebilsen
Olmazd? m?nd?n ?zg? dincliyi bulan Hazar

Qarad?niz y?re?im ??rp?nark?n s?n deye
Nedendir bu ayr?l?q s?yl? bu h?sr?t niye
?aylar e? ola bilm?z g?z?mdeki debiye
Yad?ndaki Dervi?in dergâh? talan Hazar

?emsettin A?AR (DERV??O?LU)

(?iir 27.09.2012 seherinde Bak?’den Gence’ye giderken yaz?l?b)

DEM?R T?RK

G?nde be? ezan ile k?bleye d?ner y?z?m
Erenlerin deminde hakk? an?yor ?z?m
T?rkl???nden utanan nesepsizedir s?z?m
Peygamber ?vg?s?ne mazhar olmu? Irk’?m ben
?elik suyu verilmi? demir gibi T?rk’?m ben

Globallik u?runa yozla?madan anlamam
Gizli gizli yap?lan s?zle?meden anlamam
Ha?l?’ya ram diyalog,uzla?madan anlamam
Ho?g?r?y? ya?atm?? fark i?inde fark?m ben
?elik suyu verilmi? demir gibi T?rk’?m ben

Sevdam ilahi benim,tezat n?ve ekmeyin
Yolum hakikat yolu ba?ka y?ne ?ekmeyin
G?n? kurtarmak i?in daldan dala sekmeyin
Gayesi tevhid olan Bat?’y?m ben ?ark’?m ben
?elik suyu verilmi? demir gibi T?rk’?m ben

Tanr?da?’?ndan geldik Hira’ya ?ok yak?n?z
Hak galip gelsin diye durmayan bir ak?n?z
Tan?mak isterseniz tarihime bak?n?z
D?nyaya nizam vermi? di?liyim ben ?ark?m ben
?elik suyu verilmi? demir gibi T?rk’?m ben

Yesevi’den feyz al?p Hac? Bekta?’ta kand?m
Altaylar’dan Tuna’ya nice zafere band?m
Yunus’un oca??nda Dervi? olarak yand?m
Sahipsizin sahibi yuvay?m ben bark?m ben
?elik suyu verilmi? demir gibi T?rk’?m ben

G?ZLER?NDE G?ZLER?M? UNUTTUM

G?z vurup kalbimi deldi?in zaman
G?zlerinde g?zlerimi unuttum
Akl?m? ba??mdan ald???n zaman
G?zlerinde g?zlerimi unuttum

Ne seher ayd?nl?k ne bahar ?ak?r
“Ne yerk?re demir ne de g?k bak?r”
Ne yana dalsam da d?nya tamtak?r
G?zlerinde g?zlerimi unuttum

Sensiz ?afaklara bakamam ki yâr
Kara talihimi y?kamam ki yâr
?z bulup dehlizden ??kamam ki yâr
G?zlerinde g?zlerimi unuttum

Soldan peri?an?m sa?? g?remem
Yaz?y? g?remem, da?? g?remem
Yedi dem g?l veren ba?? g?remem
G?zlerinde g?zlerimi unuttum

Dervi? dergâh?n?n y?k?lmaz suru
Sevda oca??n?n s?nmeyen koru
Aynaya bakarken kendini koru
G?zlerinde g?zlerimi unuttum


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: