?lham ?liyev ?ran?n iqtisadi m?s?l?l?r v? maliyy? nazirinin ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib

30-01-2015, 12:40
1 081

İlham Əliyev İranın iqtisadi məsələlər və maliyyə nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Prezident ?lham ?liyev ?ran ?slam Respublikas?n?n iqtisadi m?s?l?l?r v? maliyy? naziri ?li Tayebnian?n ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tini q?bul edib.

D?vl?timizin ba???s? nazir ?li Tayebnian?n ba???l?q etdiyi n?may?nd? hey?tinin Az?rbaycana s?f?rinin u?urlu v? g?l?c?k ?m?kda?l???n perspektivl?rinin m??yy?nl??dirilm?si bax?m?ndan ?n?mli olaca??na ?minliyini ifad? etdi. Prezident ?lham ?liyev ?lk?l?rimiz aras?nda iqtisadi sah?d? ?m?kda?l?q ???n yax?? imkanlar?n oldu?unu vur?ulad?. ?ran ?slam Respublikas?n?n Prezidenti H?s?n Ruhaninin Az?rbaycana s?f?rini m?mnunluqla xat?rlayan d?vl?timizin ba???s? s?f?r ??r?iv?sind? h?r iki ?lk?nin i? adamlar?n?n i?tirak? il? ke?iril?n biznes forumun ?h?miyy?tini qeyd etdi v? forumda s?sl?n?n fikirl?ri iqtisadi sah?d? ?m?kda?l?q ???n m?vcud olan qar??l?ql? mara??n ifad?si kimi d?y?rl?ndirdi.

Nazir ?li Tayebnia ?ran ?slam Respublikas?n?n Prezidenti H?s?n Ruhaninin salamlar?n? d?vl?timizin ba???s?na ?atd?rd?. O, Az?rbaycan v? ?ran prezidentl?rinin s?yl?ri say?sind? ikit?r?fli m?nasib?tl?rimizin inki?af?n?n yeni m?rh?l?y? q?d?m qoydu?unu vur?ulad?. ?ranl? nazir az?rbaycanl? h?mkarlar? il? birlikd? ikit?r?fli ?laq?l?rimizin m?xt?lif sah?l?rd? daha da geni?l?ndirilm?si istiqam?tind? s?yl?rini ?sirg?m?y?c?kl?rini dedi.

D?vl?timizin ba???s? Prezident H?s?n Ruhaninin salamlar?na g?r? minn?tdarl???n? bildirdi, onun da salamlar?n? ?ran d?vl?tinin ba???s?na ?atd?rma?? xahi? etdi.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: