M?nevver D?VER (T?rkiye C?mhuriyyeti, Adana).Hayat? ve Yarat?c?l???

30-01-2014, 07:36
2 695T?RK?E

Sanata 30 y?l?n? veren ?ok Y?nl? Sanat??,
M?nevver D?ver

Orta Asya T?rk? olan Bozoklar, 24 o?uz boylar?ndan, Y?ld?zhan’?n Av?ar boyundan olup Orta Asya’n?n hazar denizi k?y?s?ndan Horasan yolu ile Anadolu ya gelmi?lerdir. Bu b?y?k g??te aile Kadirli, Kozan, Adana, ?ukurova ya yerle?mi?tir. Kalabal?k bir n?fusa sahip olan ailedeki bir?ok ki?ide sanat?? ruhu vard?r. ?air olan anneanne ve anne buna bir ?rnektir.
Adana do?umlu M?nevver D?ver’in, ?iire olan ilgisi be? ya??nda ba?lam??, ?ocuklar Var adl? ilk ?iirini o y?llarda yazm??t?r. Hen?z ?ocukken fark?na varm??t?r d?nyadaki ?eli?kilerin. Bir ?eker bayram?nda, ?eker ve har?l?k toplayan ?ocuklar? g?r?nce, o anda bulundu?u restoranda bardaklar?n alt?nda buldu?u bir kâ??t pe?eteye yazd??? ?iir ??yledir;

?ocuklar Var

?ocuklar var tarlalarda do?an
?ocuklar var ta?l?klarda uyuyan
?ocuklar var
?ocuklar var ipek yast?klar da b?y?yen
?ocuklar var ana y?z? g?rmeyen
Ve ?ocuklar var do?madan ?len
U?urtmaya balona hasret

Sonraki y?llarda da ?iirle ilgisini kesmeyerek yazmaya devam etmi?tir. ?iirlerinde Vatan, bayarak, ?ehit, anne, ?zg?rl?k, sevgi, bar??, dostluk, T?rk d?nyas? ve memleket gibi konulara yer vermi?tir.
G?revi nedeniyle bir?ok kenti dola?t?ktan sonra tekrar Adanaya d?nerek, 10 y?la yak?n K?lt?r Bakanl???na ba?l? personel olarak ?al??m??t?r Bu g?revden ayr?ld?ktan sonra gazetecili?e ba?lam??, Adana'da yay?mlanan Zirve gazetesinde ?iir Sayfas? edit?rl??? ve Yay?m Kurulu ?yeli?i yapm??t?r. Ayr?ca Adana'da haftal?k yay?mlanan T?rkay Haber Gazetesi'nin k?lt?r sanat y?netmenli?ini yapmakta ve ayn? gazetede 'Sanat Penceresi' ba?l??? alt?nda k?lt?r, sanat ve edebiyat yaz?lar? yay?mlanmaktad?r. Yay?m hayat?n? Ankara da s?rd?ren Haber 2000 gazetesinin Akdeniz temsilcili?ini s?rd?rmektedir.
?u g?nlerde CanByMix M?zik – Sinema Yap?m? Genel koordinat?rl???n? ayr?ca ses sanat??s? Kemal Arda ve Ozan Alperen Kekilli’nin bas?n dan??manl???n? y?r?tmektedir.
Bu g?ne dek konular? ?iir, Ara?t?rma, Tiyatro Oyunu ve An? olan 25 kitap yay?mlam??t?r.
Do?a ve ?nsan konulu 180 foto?raf ile 9 yerde ki?isel sergi a?m?? ve bir?ok karma sergilere kat?lm??t?r. Eserleri bir?ok gazete, dergi TV ve Radyolarda yurti?i ve yurtd???nda yay?mlanm??t?r. T?rkiye'nin de?i?ik y?relerindeki gazete ve dergiler ile internet gazete ve dergilerinde de yaz?lar? yay?nlanmaktad?r.
T?RK D?NYASI ile ?lgili ?al??malar? devam etmektedir. Yaz?lar? Arap?a, Farca, T?rkmence, Azeri T?rk?esi, T?rkmenistan T?rk?esi, K?rg?zistan T?rk?esi, Kazakistan, ?zbekistan, Rus?a, ?ngilizce, Almanca ve Frans?zca dillerine ?evrilerek o ?lkelerce de de?erlendirilmi?tir. Bu ba?lamda, ?ok de?i?ik kurum, kurulu?lardan bir?ok onurluk ve ?d?l alm??t?r.
?iir ve yaz?lar? bir?ok ?iir antolojilerinde yer alm??, Kimi antoloji kitaplar?nda yay?n kurulu g?revini ?stlenmi?tir. Bu arada 49 ?iiri bestelenmi?tir.
2011 y?l?nda S?zleri M?nevver D?vere, m?zi?i Rahmetli Nezir kaya’ya ait olan T?RK?YE’m adl? M?zik Alb?m?ndeki eserler on?? dilde notalar?yla birlikte kitap haline getirilmi?tir. ?ki m?zik par?as?n? g?r?nt? e?li?inde veren filimde ve bir k?sa filimde yer alm??t?r.
2005 Zirve Gazetesi K?lt?r Sanat Edebiyat ba?ar? ?d?l?,
2008 Haber T?rkay Gazetesi K?lt?r, Sanat, Edebiyat ?al??malar? ?st?n hizmet ?d?l?,
Hikmet Okuyar T?rkiye Sevdas? Projesinde T?rk ?iirini ve ?iir ile il ve il?elerimizin tan?t?lmas?nda 2007 T?rkiye birincili?i, G?zel kadirli ?iiri ile K?LT?R SANAT, EDEB?YAT ?d?l?,
13. Hikmet Okuyar 2010 ?iire ?st?n Hizmet ?d?l?,
2010 y?l?n?n en iyi ?airi, ?ukurova 2. Alt?n TURA? ?d?l?
H?SEY?N N?HAL ADSIZ adl? ?iiri ile T?rkl?k temal? ?iir yar??mas? ?d?l? Sanat?? D?ver’in ald??? ?d?ller aras?ndad?r.
2010 y?l?nda, ?stanbul ?iir Akademisinin, Bahtiyar Vahapzade ad?na d?zenledi?i ?iir yar??mas?nda “Bahtiyar Vahapzade An?s?na” adl? ?iiri ile
2011 y?l?nda ?stanbul ?iir Akademisinin, 2. Cengiz Aytmatov ad?na d?zenledi?i ?iir yar??mas?nda “Cengiz Aytmatov An?s?na” adl? ?iiri, be?eniye se?ilenlerin yay?mland??? kitaba al?nm??t?r.
M?nevver D?ver, Ni?de ?niversitesi T?rk Dili ve Edebiyat? B?l?m? ??rencisi Bet?l U?ak taraf?ndan tez konusu olmu?tur.
Yap?m?n? CanByMix M?zik – Sinema ?irketinin ?stlendi?i Adana Belgeselinin senaryosu ve Genel koordinat?rl???n? yapm??t?r.
Bir?ok Derneklerde aktif ?ye olup, ?ukurova O?uz Boylar?, Av?arlar ve Emekliler derneklerinde y?netimdeki g?revine devam etmektedir.
?ukurova g?zel ?iir okuma yar??mas?n?n projesinde yer alm?? ve Genel koordinat?rl?l???n? yapm??t?r.
M?nevver D?ver Sanat HABER adl? internet gazetesinde Farkl? ?lkelerden kat?lan sayg?n K??e yazarlar? ile T?rk D?nyas? haberlerinin yan? s?ra, kendi ?iir, roman ve tiyatro oyunlar?n? ve bir?ok sanat??n?n eserlerini yay?nlayarak, edebiyat d?nyas?na hizmet etmektedir.
Sanata 30 y?l?n? veren M?nevver D?ver’in Yedi Devlet bir Millet Turan’a Giden Yol, ?zerk T?rk Cumhuriyetleri, T?rk Y?ld?zlar? gibi ?al??malarla T?rk d?nyas?na katk?lar? s?rmektedir.
Aria Kunste der Berlin Akademi ?d?l Konseyi Ba?kanl??? taraf?ndan Almanya ve elli yedi ?lke aras?ndaki sanatsal, akademik ve bilimsel i? birli?inin kurulmas?na ve geli?mesine katk?da bulunmak amac? ile kendi dal?nda y?lda bir ki?iye verilmesi ?ng?r?len 2012 Avrupa Edebiyat ?d?l? ve Avrupa Liyakat Ni?an?na aday g?sterilmi?tir.
?ok y?nl? sanat?? M?nevver D?ver’in ?zveri sevgi, ho?g?r? ve merhameti ilke edinerek s?rd?rd??? sanat ya?am?nda nice ba?ar?larla an?lmas?n? dilerim.

B. H?lya Ekmek?i
01.01.2013


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: