Yal??n Y?cel."TOPLUMSAL KALKINMAMIZDA KADIN"

19-02-2015, 12:08
1 188

Yalçın Yücel."TOPLUMSAL KALKINMAMIZDA KADIN"


Yenilik?i d???ncede kad?n, eme?in i?inde ?al??arak e?inin yard?mc?s? olur. Toplumda erkeklerin ?al??mas?, kad?nlar?n tembellik ve i?sizlik i?inde bulunmalar?, o toplumdaki geli?me ?izgisini e?rile?tirip en az?ndan bu geli?melerin h?z?n? azalt?r. Bu nedenledir ki b?ylesi toplumlarda ger?ek anlamda bir kalk?nma olamaz. ??nk? kad?n?n ?al??ma eme?inin d???nda kalmas? toplumsal ilerlemenin yar?ya d??mesi demektir. ?? g?c?n? kendinde toplayan erkekte gereksiz bir egemen olma duygusu geli?ir. Bununla birlikte kad?n? ezme d???ncesi de bir ?l??de ortaya ??kar.
?? g?c?, toplumlar?n geli?mesini, b?y?mesini etkileyen ?nemli etkenlerden biri oldu?una g?re kad?n?n i? g?c? birikimindeki ?nemi de bellidir. Geli?me zorlu?u ?eken bir ?lkede kad?n mutlaka yararl? bir konuma getirilmelidir.
Kad?n?n ?al??ma ya?am?nda olmamas? ?a?da? d???nceye ters d??en bir konudur. Kad?n ne denli erkek - kad?n ?al??mas? i?inde olursa kendine olan g?veni de artm?? olur. Bu g?ven toplumsal g?veni de g??lendirir. Ortaya ?ok daha ba?ar?l? ve mutlu bir yap? b?ylece ??kar. Bug?n ?a??n geli?en d?zeninde i? alanlar?n?n bir k?sm?nda art?k kad?nla erkek aras?nda bir ayr?m kalmad???n?n g?r?lmesi ise g?zel bir geli?medir. Bilinmelidir ki kad?ns?z bir uygarl?k, bir yan? ayd?nlanmayan bir salon gibidir. Uygarl?k alan?nda en ba?ar?l?, en yarat?c?, en ileri uluslar kad?na en ?ok ?nem veren, onun insanc?l de?erlerini gere?ince tan?yanlard?r.
Kad?n? erke?in tutsa?? gibi g?ren, onu insan bile saymayan toplumlar uygarl?k alan?nda geri kalm??l?k i?indedirler. Hangi ozan, hangi sanat??, hangi d???n?r y?re?inde kad?n s?cakl???n? duymadan b?y?k olabilmi?lerdir? Kad?n? toplumdan kovan, onu d?rt duvar aras?na sokan orta ?a? bu y?zden karanl?kt?r. Kurtulu? sava??m?zda cepheye top mermisi ta??yan kad?nlar, bizim kad?nlar?m?z; onlar?n yard?mlar? olmasayd? bu ?zg?rl?k sava??n? kazanabilir miydik acaba?
Kad?nlara yap?lan haks?zl?klar? yine bir?ok kad?n yazar?m?z ele alm??, savunmu?lar. Onlar? bu yola iten kad?n olmalar?ndan de?il, insan yanlar?n?n u?rad??? haks?zca davran??lardan ?t?r?d?r. Bir insan? ??kerten ?o?u kez duygusal yanlar?n ezikli?idir. ??inde ya?ad???m?z ve ulus?a ard?na yeti?meye ?al??t???m?z bilim ?a??nda, ataca??m?z her alandaki ad?m?n bilimsel ara?t?rmalara dayanmas? gere?i de t?m?m?z?n kat?ld??? bir ger?ektir. Kad?n konusu sosyal y?nden konu?ulurken, i?in duygusal y?n? ve bilimsel yan? da unutulmamal? elbet.
?? ya?am?na giremedi?i, ev ekonomisine bir katk? sa?layamad??? i?in kendisini erke?in k?lesi durumunda g?ren kad?n?n, haklar?n? tan?yabilmesi i?in, sorunlar?n? da ?ok iyi tan?mas? ka??n?lmaz bir ger?ektir. Bu y?ndeki bilin?lenme ancak bu d???nceyle ortaya ??kar. Anadolu'nun ?orak topraklar? ?zerinde ?al??an, g?ne?te kavrulan, elleri yar?lan, ayaklar? ?atlayan kad?nlar?m?z ancak bu bilin?lenmeyle do?rultup belini kendini arar, as?l bulunmas? gereken noktada. ?abas?n? s?rd?r?r k??esinde sab?rla. G?lten Ak?n'?n bir ?iirinde s?yledi?i gibi: "b?y?c? de?iliz, bir solukta/de?i?tiremiyoruz/akarken akarken yan?m?zdan/?rmak de?i?tirir umuyoruz."
De?i?ecek, de?i?tirecek elbet. Bir ?eyler var ki, nedir birbirimizden fark?m?z?
Yal??n Y?cel - Deneme


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: