G?lten ERT?RK."Olgun olmak" (K??e yaz?s?)

19-02-2015, 12:06
1 434

Gülten ERTÜRK."Olgun olmak" (Köşe yazısı)


Olgunluk insan ve nesnelere g?re pek fakl? de?ildir.
Nas?l bir meyve dal?ndan kopar?l?rken olgun olup olmad???na bak?l?r da ona g?re kopart?l?rsa; koparan ki?iye memnuniyet veya zarar verebilir. Dal?ndan kopar?lan ham bir meyve insan?n i?ine yaramayaca?? gibi bir de o hale gelene kadar ge?en s?re i?erisinde verilen b?t?n emeklerin bo?a gitmesine sebep olacakt?r. ??r?k bir meyve de ayn? konumdad?r. Zaman? ge?mi?tir. Zaman?nda de?erlendirilmedi?i i?in t?ketildi?inde bize zarar verecektir.
?nsan?nda olgunla?mas?, olgun karar vermesi ki?i bak?m?ndan ?ok ?nemlidir. Al?nan yanl?? bir karar kar??s?nda acemice sergileyece?i bir davran?? hayat?n? allak bullak edebilir.
Olgunluk erdemdir.
Olgunluk b?y?kl?k g?stermek, ki?inin kendinden emin sa?l?kl? hareket edebilmesi bak?m?ndan olduk?a ?nemlidir.
D???n?n bir olay kar??s?nda kendini yeti?tirememi?, fevri hareket eden bir insan hem kendine hem de ?evresindeki insanlara ?ok zarar verebilir.
Olgunluk bir anlamda ?evresindekilere her konuda yard?m edebilmektir. Ayd?nd?r. Adam gibi adam olmad?r. ?zelli?i karakteri kendisine yans?m?? ve ?evresini ayd?nlatan bir ???k misalidir.
?evremizde b?ylesine g?zel insanlara pek ?ok zaman rastlar?z. Onlarla beraber olmak bizlere huzur ve mutluluk ad?na haz duymam?za sebep olur. G?sterdi?i davran??lar bizi etkiler ve hayat?m?za y?n verir.
Olgunluk parayla elde edilebilecek saadet bi?imi de de?ildir.
Peki, insan ne zaman olgunla??r?
Bazen bize sergiledi?i olumsuz bir davran??la ?a?k?nl??a u?ratan ileri ya?ta olan insanlarla kar??la?abiliriz. Bazen de gen? ama ya??n?n ?st?nde tav?r sergileyen k???kler bizi sergiledikleri o tav?rla ?a??rtabilir. “Bak ?una b?y?m??te k???lm?? sanki” deriz. O davran??? ?ylesine ho?umuza gider ki; ?evresindeki insanlar? g?l?msetir.
Peki, olgunluk ya?la m? alakal?d?r?
Hay?r, bence ya?la de?il ba?la alakal?d?r. Ak?ll? hareket etmeyle alakal?d?r. Ald??? terbiye ile alakal?d?r. Kendini yeti?tirmesi ile alakal?d?r. G?zel ?evre edinmesi ile alakal?d?r. Ana babas?ndan ald??? donan?mla alakal?d?r. ?evresindekilere sayg? duymayla alakal?d?r. Sevgi g?stermeyle alakal?d?r. ?yi niyetle alakal?d?r. Do?ruyu en iyi ?ekilde kullanmayla alakal?d?r. Kemale ermekle alakal?d?r. Zaman? en iyi ?ekilde verimli t?ketme al??kanl??? ile alakal?d?r. G?zel huy ve ahlakla alakal?d?r…
Vesselam olgun olmak yaratandan dolay? yarat?lan? ho? g?rmektir.
Her konuda, her ortamda hareketlerimizi kontrol ederek olgun kararlar vermeniz dile?i ile sayg?lar…


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: