Harika UFUK."G?nayd?n!" (K??e yaz?s?)

3-04-2015, 15:06
1 421

Harika UFUK."Günaydın!" (Köşe yazısı)


G?nl?k Haber Ajans? T?rkiye temsilcisi

Pek ?ok ki?inin bildi?i gibi iki k?z annesiyim. "?ki k?z?m, iki g?z?m" derim her zaman... Kitaplar?mda da onlarla alakal? ?iirler, yaz?lar bulunur. "G?z ?kindisi" adl? serbest ?iirlerimden olu?an kitab?m iki k?z?ma arma?an?md?r. ??ine bakt???n?zda Bu kitab?m? hayat?ma anlam katan sevgili k?zlar?m Sena ve Seda'ya ithaf ediyorum." c?mlesiyle kar??la??rs?n?z. ?z ge?mi?imde ise ?zel hayat?mdan s?z etmememe ra?men "Sena ve Seda adlar?nda iki k?z annesidir." ibaresi mutlaka yer al?r. D?n Sena'ya yazd???m ?iirimi payla?t?m, ?ok be?enilen, g?zel yorumlar alan "Ebedi G?ne?im" hece tarz?nda idi. Bu ?iirim 4 Mevsim K?lt?r Sanat Edebiyat ve Haber Dergisinin Temmuz-A?ustos- Eyl?l say?s?nda yay?nland?. Bas?ma haz?rlanan "Bir Kalp B?rakt?m Sana" kitab?mdaki ?iirlerden biriydi.

Bug?n de 4 Nisan 2009'da evlenen k?z?m i?in onun k?na gecesinde 6 y?l ?nce tam da bug?n yazd???m bir ?iirimi sizlerle payla?aca??m.

Ku?lar da zaman? gelince yuvadaki yavru ku?lar?n u?mas?n? isterler. ?lk yavrunun u?mas? anne ku?u ?zer mi bilmiyorum ama bana ?ok zor gelmi?ti. Yuvam?zdan ilk u?an k???k k?z?m?n evlili?i i?in hem seviniyordum, hem de ondan ayr?lma fikri i?imi ?ok ac?t?yordu.K?z?m ?ok hassas, ?ok merhametli, ailesine ba?l? biridir. O da sevdi?i adamla evlenece?i i?in ?ok mutluydu ama 22 y?l ya?ad??? evinden, annesinden, ablas?ndan ayr?laca?? i?in ?ok ?z?l?yordu

?eyizleri g?nler ?ncesinden yeni evine yerle?tirilmi?ti. Her ?ey g?nl?nce olmu?tu.K?z evi- o?lan evi diye bir kavram yoktu. Ben ilk kez k?z gelin edecektim, onlar da ilk kez o?ullar?n?n m?r?vvetini g?receklerdi. Herkes elinden geldi?ince yuvaya har? koymu?tu. Seda'ya ait hemen hemen b?t?n e?yalar yeni evindeki yerleri alm??t?. ?ok keyifli ge?en k?na gecesinde dostlar, akrabalar, k?z?m?n arkada?lar? doyas?ya e?lenmi?lerdi. Geleneklerimiz de unutulmam??t?. K?rm?z? k?na giysileri, i?inde mumlar yanan s?sl? k?na tepsisi, ?erezler, k?na yakarken gelinin avucuna konulacak alt?nlara varana kadar haz?rl?kl?yd?k. Kay?n validesi k?z?m?n avucuna yar?m alt?n koydu, k?rm?z? ipek ba?larla ba?lad?.K?na t?rk?leri de yan?k yan?k s?yleniyordu. H?z?n yava? yava? ??kmeye ba?lad?ysa da k?z?m?n arkada?lar?yla kuzenleri; benim can dostlar?m Emine, Handan, Ne?en ve k?z karde?im Yasemin ortam? ne?elendirdiler.

K?na bitip de davetliler gitmeye ba?lay?nca yaln?zl???m?z iyice belirginle?mi?ti. ?ki k?z?m ve ben ba? ba?a kalm??t?k. Sena b?ylesi durumlarda duygusall???m?z? da??t?r hep... Yine ?yle yapt?, bizi g?ld?rd? ama biliyordum ki ???m?z de a?lamamak i?in kendimizi zor tutuyorduk.

K?nada s?ylenen bir t?rk? vard?r.
"K?nay? getir ana
,Parma??n bat?r ana,
Bu gece misafirim,
Koynunda yat?r ana."

K?z?m Seda, evdeki bu son gecesinde benimle yatmak istedi. ?ok farkl? duygular i?indeydi. Ana-k?z gecenin karanl???nda sohbete ba?lad?k. "?imdiye kadar benim dedi?im her ?ey benim de?ilmi? gibi geliyor anne... Siz ?ekmeceleri bo?alt?p i?inde bana ait olanlar? ??kard?k?a gard?robum, ?ekmecelerim bo?ald?k?a sanki ben bunlara hi? sahip olmam???m gibi hissediyorum." dedi. Bunun ?zerine a?lamaya ba?lad?m, bu ?iiri yazarak eline verdim. ?ok duyguland???m zamanlarda konu?amam. A?lar?m. ?u an bu sat?rlar? yazarken a?lad???m gibi...

Bir o?lum olsayd? ancak bu kadar sevebilirdim. Sevgili damad?m beni hi? k?rmad?. Sayg?s?yla sevgisiyle g?z?m?n bebe?i oldu. ?u anda k?z?m yedi ayl?k hamile, ikiz bebek bekliyor. Can, baba; Seda da anne olacak k?smetse may?sta... ?lk torun derken ilk torunlar olacak. Biri k?z ad? Arya, di?eri erkek ad? Uygar ?imdilik bu isimleri uygun g?rm??ler. Do?ana kadar fikirler ve isimler de?i?ebilir ama evlat sevgisi asla de?i?mez, hi?bir ?eyle de de?i?ilmez. Dilerim ki k?z?m sa? salim bebeklerini kuca??na als?n, ?mr?nce kocas? ve ?ocuklar?yla mutlu ya?as?n. Allah onlara da evlatlar?n?n m?r?vvetlerini g?stersin. Sevgilerimle...
heart duy?usu
Sevgili k?z?m Seda’ya…
heart duy?usu
BO?ALAN YER

Diyorsun ki:
"Benden bo?alan yeri
Siz doldurduk?a
Y?llard?r bana ait olanlar
Benim de?ilmi? gibi geliyor."

Bize ait ne var ki d?nyada?
H?rslar?m?z, ?ekememezli?imiz
?d?n? verilenler i?inse
?nan ki can par?am,
Bo?unad?r ?o?u sava?lar?m?z…

Senindi bir zamanlar,
Saltanat?n vard? buralarda,
Damgan? vurmu?tun
Gezdi?in her yana…

Sonra devir d?nd?,
Yenilerine sahip ??kt?k?a
Eskiler mi uzakla?t? senden
Yoksa sen miydin uzakla?an?

Senindi att???n her ad?m,
Bast???n toprak…
U? ?imdi y?kseklerde gezin,
G?n ge?tik?e ?o?alarak!

Adana.3 Nisan 2009


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: