"Tanr? a?iqi v? ya Tanr? ?airi"

9-06-2015, 14:30
963

"Tanrı aşiqi və ya Tanrı şairi"


Yeni n?sil Az?rbaycan g?ncliyinin n?may?nd?si, istedadl? q?l?m sahibi, g?nc xan?m yazar Z?leyxa Sultan h?n ?a?da? Az?rbaycan ?d?bi m?hitind?, h?m d? elektron m?kan?nda daha ?ox k??? yazar? kimi q?bul olunur.Q?sa zaman k?siyind? h?m elmi, h?m d? b?dii yarad?c?l?q f?aliyy?ti il? m???ul olmas?, d?vri m?tbuat s?hif?l?rind? yaz?lar?n?n d?rc olunmas?, daha ?ox xeyriyy? aksiyalar?nda v? t?dbirl?rind? f?al i?tirak etm?si, k?m?y? ehtiyac? olan h?r k?s?, x?susil? d? u?aqlara qar?? humanizm prinsipl?rin? uy?un olaraq, davranmas? Z?leyxa Sultan?n yazar olmas?ndan savay?, eyni zamanda d?rin d???nc?y? malik inc? q?lbli bir insan oldu?unu t?sdiql?yir.?d?bi-b?dii yarad?c?l???n?n is? daha ?ox Klassik poeziya ?n?n?l?ri ?z?rind? qurulmas? is? ideya-b?dii istiqam?tinin do?ru m??yy?n olunmas?n? g?st?r?n ?d?bi fakt kimi oxucunun g?z? ?n?nd? canland?r?r.?zv? oldu?u c?miyy?td? ba? ver?n hadis?l?r? ?z humanizm prinsipl?ri il? yana?mas?,h?qiq?t?n d?, t?qdir?layiqdir.
Az?rbaycan ?d?biyyat?n?n inki?af? y?n?md? Xalq ruhunda yaz?lan A??q ?eirinin m?xt?lif janrlar?ndan sonra x?susil? se?il?n v? zaman-zaman "M?h?bb?t ?eiri" v? ya "A?iqan? ?eir" kimi s?ciyy?l?ndiril?n q?z?l janr?nda bir-birind?n daha g?z?l v? dol?un ?d?bi-b?dii n?mun?l?r, poeziya ?rn?kl?ri ?rs?y? g?tirm?si bu bax?m?ndan ?st?nl?k t??kil edir.Poetik t?x?yy?l?, obrazl? nitq? sahib olmas? is? g?n?-g?nd?n g?nc xan?m yazar?n istedad?n? daha qabar?q ??kild? ?z? ??xmas?na, eyni zamanda h?mya??dlar? aras?nda g?nc n?slin n?may?nd?si kimi tan?nmas?na s?b?b olur.?d?bi proses? qo?ulmaqda he? bir ??tinliyin olmayaca??na ?mid yarad?r.
M?asir Az?rbaycan ?d?bi dilinin daxili imkanlar?na d?rind?n b?l?d olmas?, b?dii t?svir v? ifad? vasit?l?rini yerli-yerind? istifad? etm?si, dur?u i?ar?l?rinin ?s?rin m?zmununa uy?un ??kild? g?nc xan?m yazar t?r?find?n i?l?dilm?si y?ks?k potensiala, d?rin d???nc? t?rzin? malik oldu?unu g?st?r?n ?d?bi faktor kimi ictimaiyy?t n?may?nd?l?ri t?r?find?n m?sb?t qar??lanmas?na s?b?b olur.
?deya-m?vzu v? m?zmun forma bax?m?ndan y?ks?k s?n?tkarl?q n?mun?si say?lma?a layiq olan h?min misralar-k?n?l ??rp?nt?lar? ?slind? zaman-zaman, tarix boyu m?xt?lif d?vrl?rin say?l?b-se?il?n m?t?ff?kir aliml?rin-filosoflar?n s?yl?diyi hikm?tli s?zl?r v? aforizml?rin h?min faktoru ?z-?zl?y?nd? t?sdiql?m?kl? yana??, eyni zamanda g?l?c?k ???n sanball? bir-birind?n daha z?ngin v? r?ngar?ng ?d?bi-b?dii n?mun?l?r, poeziya ?rn?kl?ri-k?n?l ??rp?nt?lar? ?rs?y? g?tirm?y? qadir oldu?unu t?sdiq edir.Z?ngin yarad?c?l?q yolu ke?diyini n?z?r? alsaq, b?y?k inam hissi il? dey? bil?rik ki, g?nc xan?m yazar?n f?aliyy?ti bununla m?hdudla?m?r.?ksin?, daha dol?un ?s?rl?ri il? d?vri m?tbuat s?hif?l?rind? ??x?? etm?y? ba?lay?r.Bel? ki, q?l?mini Publisistika sah?sind? s?nayan k??? yazar? Z?leyxa Sultan bir-birinin ard?nca m?vzu v? m?zmun bax?m?ndan r?ngar?ng olan v? ictimiyy?t n?may?nd?l?ri t?r?find?n m?sb?t qar??lanan m?vzulara, x?susil? XX ?srin ?n b?y?k faci?si hesab olunan Xocal? soyq?r?m? il? ilgili m??llif q?l?mind?n ??xan “Xocal? faci?si: terrorizmin qanl? ideologiyas?” m?qal?si ?n bariz n?mun? kimi oxucunun g?z? ?n?nd? canlan?r.
Son zamanlar ya?ad??? d?n?md? ba? ver?n ?n son olaylara ?z m?nasib?tini ?z?n?m?xsus t?rzd? bildirm?kl? duy?u v? d???nc?l?rini ifad? etmi? olur.Sonda yaz?lar?n?n he? birin? ayr?-ayr?l?qda ??rh verm?y? ehtiyac olmad???n? n?z?r alaraq, yeni yarad?c?l?q u?urlar? v? f?aliyy?ti dil?yir?m.

D?rin h?rm?t v? ehtiramla,

K?nan AYDINO?LU,
8-9 iyun 2015-ci il.Bak? ??h?ri.


Mənbə: [xfgiven_menbe][xfgiven_menbe]
Sizin Reklam Burada

BİZİ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏN İZLƏYİN: